Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5524. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave, stran 13988.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) so:
Občinski svet Občine Trzin na 35. redni seji dne 12. 12. 2005,
Občinski svet Občine Komenda na 28. redni seji dne 22. 12. 2005,
Občinski svet Občine Lukovica na 23. redni seji dne 19. 12. 2005,
Občinski svet Občine Mengeš na 28. redni seji dne 22. 12. 2005,
Občinski svet Občine Moravče na 30. redni seji dne 21. 12. 2005, in
Občinski svet Občine Vodice na 22. redni seji dne 8. 12. 2005,
sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.
Sedež inšpektorata je: Trzin, Mengeška cesta 9.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat«, na notranjem delu spodnjega roba »Trzin, Komenda, Lukovica«, na zunanjem delu spodnjega roba pa »Mengeš, Moravče, Vodice«.
3. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji so javni uslužbenci.
Pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri je sedež inšpektorata.
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Obseg inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva v posamezni občini ustanoviteljici se določi v dogovoru iz 19. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se opravljata kot redni inšpekcijski oziroma redarski pregled ter kot izredni inšpekcijski oziroma redarski pregled na podlagi obvestila pristojne občinske uprave kadarkoli v tednu.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektor se pri izvrševanju upravnih nalog ravna po predpisih in zakonih, po usmeritvah župana in direktorja oziroma druge s strani župana pooblaščene osebe občinske uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice in skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata pa po skupnih usmeritvah večine županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja medobčinskega inšpektorata, ki ga z večino vseh imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
7. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata zastopa in predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo in uresničevanje programa dela, opravlja naloge nadzorstva ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo inšpektorata.
8. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata po predhodnem soglasju večine vseh županov občin ustanoviteljic odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu.
9. člen
O izločitvi iz upravnega postopka zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice, ki v primeru izločitve zaposlenega iz upravnega postopka o zadevi tudi odloči.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz 4. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski inšpektorji.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Občinski inšpekorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o javni upravi.
11. člen
Občinski inšpektor mora izpolniti posebne pogoje iz sistemizacije v roku šestih mesecev od dneva imenovanja za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski inšpektor mora ob imenovanju že izpolnjevati posebne pogoje iz sistemizacije.
Občinski inšpektor, ki ne izpolnjuje posebnih pogojev iz sistemizacije, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
12. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– voditi postopek zaradi prekrška;
– izreči globo;
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov; in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju;
– podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu; in
– o tem poročati županu.
13. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor; in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi inšpekcijskim nadzorstvom.
14. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
15. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v nadaljevanju: mirujoči promet) ter na terenu ugotavlja nepravilnosti, zlasti na področju varstva okolja, javnega reda, komunalne urejenosti in zunanjega videza občine.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
16. člen
Občinski redar mora izpolniti posebne pogoje iz sistemizacije v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti voznika kršitelja;
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi;
– izreči globo na kraju samem;
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog;
– voditi postopek o prekršku;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na področju varstva okolja, javnega reda, komunalne urejenosti ali zunanjega videza občine, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih po potrebi fotografirati;
– posredovati podatke o nepravilnostih občinskemu inšpektorju; in
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni dodatni ukrepi.
V. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, določeno v dogovoru iz 19. člena tega odloka.
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu, odgovarja vsaka občina ustanoviteljica za svoje območje.
VI. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
19. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo dogovor, s katerim podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
20. člen
Občine ustanoviteljice zagotovijo prostor in opremo za delo inšpektorata.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova zagotavljanja prostora, opreme ter uporabe premoženja dogovorijo župani občin ustanoviteljic v dogovoru iz 19. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Inšpektorat začne z delom 1. aprila 2006.
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka.
22. člen
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh sprejmejo Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu.
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh izpeljejo celoten postopek in odločijo o prvi zasedbi sistemiziranih delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu.
23. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejme pristojni organ občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice oziroma njihovi pristojni organi.
Inšpektorat opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata po deležih iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.
24. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda inšpektoratu najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata, ostale občine ustanoviteljice pa so dolžne v roku iz predhodnega odstavka sprejeti spremembo ustanovitvenega akta.
25. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina Trzin.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 01600-3/2004
Trzin, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
Št. 33202-0001/2005
Komenda, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.
Št. 4/23/2005
Lukovica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
Št. 107-01-1/2005
Mengeš, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Mengeš
Tomaž Štebe l.r.
Št. 01503-00005/2005
Moravče, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
Št. 030-03-002/05-012
Vodice, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti