Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5443. Odlok o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o., stran 13903.

Na podlagi 408., 409. in 457. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju ustanoviteljica) ustanavlja Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo z namenom, da nosilcem strokovnih in podjetniških idej zagotavlja na območju Občine Ajdovščina ustrezno podporno okolje za razvoj izdelkov in storitev ter njihovo vpeljavo na tržišče.
Ustanoviteljica s tem odlokom določa:
– firmo, skrajšano firmo in sedež družbe, poslovni naslov, osnovni kapital, dejavnost in organe družbe,
– čas trajanja družbe,
– organizacijsko zasnovo družbe,
– razmerje med ustanoviteljico in družbo,
– način upravljanja in odločanja v družbi,
– vire financiranja,
– ostale določbe.
Družba se ustanovi za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o..
Skrajšana firma družbe je: TPI Ajdovščina d.o.o.
Sedež družbe je v Ajdovščini.
Poslovni naslov družbe je na naslovu Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.
3. člen
Družba ima pečat pravokotne oblike. Pečat ima v spodnjem delu napis Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Dejavnost družbe je zagotavljanje primernih pogojev in okolja za nastajanje, delovanje in razvoj tehnološko zahtevnih in drugih podjetij. Delovanje družbe obsega:
– zbiranje specifičnih strokovnjakov v raziskovalno-razvojne skupine za posamezne podjetniške pobude,
– pomoč pri zagotavljanju poslovnih, raziskovalnih, proizvodnih in drugih prostorov, dostopu in uporabi potrebne infrastrukture ter storitev skupnega pomena,
– posredovanje pri finančnem svetovanju in pomoč pri pridobivanju sredstev iz ugodnih aranžmajev,
– posredovanje pri tehnološkem svetovanju in pomoč pri izvajanju zaščite industrijske lastnine,
– strokovno preverjanje in ocenjevanje posameznih idej, inovacij in iskanje poslovnega interesa,
– posredovanje pri izobraževanju podjetnikov,
– iskanje možnosti za dosego prijaznejšega vpliva na pogoje v okolju (davki, prispevki, ipd),
– pomoč pri ustanavljanju podjetij in iskanju partnerjev,
– posredovanje pri marketinški podpori na domačem in tujem trgu v obliki tržnih informacij, z izvajanjem promocije, navezovanjem poslovnih stikov, povezovanjem v mreže tehnoloških parkov in inkubatorjev in z organizacijo predstavitev,
– razvoj poslovne povezanosti med podjetji zaradi doseganja skupnih pozitivnih učinkov in združevanje tržnih interesov,
– pomoč pri nastopu na globalnem tržišču in vključitev v mednarodne projekte,
– izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja podjetij.
Dejavnosti družbe so:
22.130 Izdajanje revij in periodik,
22.150 Drugo založništvo,
22.240 Priprava za tisk,
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov (razen farmacevtskih izdelkov),
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
63.120 Skladiščenje,
65.210 Finančni zakup (leasing),
65.220 Drugo kreditiranje,
65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
71.100 Dajanje avtomobilov v najem,
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem,
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
72.210 Razvoj in založba programskih paketov,
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
72.300 Obdelava podatkov,
72.400 Omrežne podatkovne storitve,
72.500 Vzdrževanje in popravilo pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav,
72.600 Druge računalniške storitve,
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
74.110 Pravno svetovanje (razen zastopstva, odvetništva in dejavnosti notarjev),
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijske),
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje (razen dejavnosti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci),
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
74.400 Oglaševanje,
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje,
74.700 Čiščenje objektov in opreme,
74.851 Prevajanje,
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74.853 Druga splošna tajniška opravila,
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, d.n.,
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij,
92.511 Dejavnost knjižnic,
92.512 Dejavnost arhivov.
Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, če so take dejavnosti namenjene podpori dejavnostim, vpisanim v sodni register in za katere je običajno, da se opravljajo skupno s to dejavnostjo in sicer v manjšem obsegu, ali občasno, ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti družbe, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanoviteljice in z drugimi predpisi.
IV. ORGANI DRUŽBE
5. člen
Organi družbe so:
– skupščina,
– direktor.
Družba ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut družbe.
6. člen
Kot organ ustanoviteljice v družbi, skupščina samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena Zakona o gospodarskih družbah in o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, s tem odlokom ali z drugim predpisom. Skupščino sestavljajo trije člani in sicer:
– župan,
– dva predstavnika ustanoviteljice.
Župan je že po svoji funkciji član skupščine, za udeležbo in odločanje pa lahko imenuje svojega pooblaščenca. Ostala dva predstavnika imenuje in razrešuje občinski svet ustanoviteljice, v skladu s svojim statutom. Mandat predstavnikov ustanoviteljice je vezan na mandat članov občinskega sveta. Novoizvoljeni občinski svet imenuje svoje predstavnike najkasneje v roku štirih mesecev po svoji konstitutivni seji. Mandat prejšnjih članov skupščine traja do konstitutivne seje novoimenovanih članov.
Skupščini predseduje župan, oziroma po njegovem pooblastilu eden izmed ostalih članov skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči vsi njeni člani. Skupščina odloča z navadno večino, pri čemer so vsi člani med seboj enakovredni.
O sklicu skupščine odloči njen predsednik. Skliče se z vabilom, skupaj s predlaganim dnevnim redom, najmanj en teden pred dnem zasedanja. Skupščina se lahko skliče tudi na drugačen način, če njeni člani s tem soglašajo. Natančneje se lahko način dela skupščine uredi v statutu oziroma poslovniku družbe.
7. člen
Skupščina odloča predvsem:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička,
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– o vračanju naknadnih vplačil,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o postavitvi in odpoklicu direktorja,
– o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o zaposlitvah delavcev,
– o sprejetju in spremembah statuta,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovanju,
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem,
– o statusnih spremembah in o vključitvi novih družbenikov po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice,
– o drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah, drugi predpis ali ta odlok.
8. člen
Odločitve iz prejšnjega člena tega odloka, ki jih sprejme skupščina, se vpisujejo v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
9. člen
Poslovodni organ družbe je direktor. Direktor organizira in vodi delo družbe, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja družbe in za strokovnost dela. Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje skupščina na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja je štiri leta, in je po njegovem izteku lahko ponovno imenovan.
Skupščina imenuje vršilca dolžnosti direktorja, če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni izbran.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo ekonomske, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela družbe,
– ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
Direktor opravlja delo v družbi v skladu s pogodbo, ki jo sklene s predsednikom skupščine. V primeru, da se z direktorjem sklene delovno razmerje, se lahko sklene le za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
11. člen
Direktor vodi delo in poslovanje družbe, predvsem pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje družbe,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom, drugimi predpisi ter sklepi skupščine.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata iz razlogov, določenih v zakonu, predvsem pa:
– na lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja njegove odločitve kršeni interesi družbe,
– če je prekoračil pooblastila,
– če skupščina ni sprejela letnega računovodskega izkaza in poslovnega poročila,
– če je kršil pravila o prepovedi nelojalne konkurence in poslovne skrivnosti,
– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je ustanoviteljica ali skupščina izgubila zaupanje vanj.
V. OSNOVNI KAPITAL
13. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2.100.000 SIT.
Ustanoviteljica vloži osnovni vložek v skupni višini 2.100.000 SIT, ki ga v celoti vplača v denarju.
Ustanoviteljica s sprejemom tega odloka tudi izjavlja, da v celoti prevzema vložek tako, da je višina prevzetega vložka 2.100.000 SIT. Delež ustanoviteljice v osnovnem kapitalu družbe tako znaša 100 odstotkov.
VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE
14. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo samostojno in brez omejitev.
Pooblastila, odgovornosti, medsebojne pravice in dolžnosti ter omejitve poslovanja znotraj družbe, uredita skupščina družbe in direktor s pogodbo, navedeno v zadnjem odstavku 10. člena tega odloka.
Poleg direktorja lahko družbo zastopa tudi prokurist.
VII. SREDSTVA ZA DELO DRUŽBE
15. člen
Družba pridobiva sredstva za svoje delo in izvajanje dejavnosti:
– s plačili za storitve,
– od drugih pravnih ali fizičnih oseb v obliki kapitalskih vložkov, vlaganj, donacij, namenskih sredstev, ipd.,
– iz proračuna ustanoviteljice,
– z zadolževanjem in s pridobivanjem drugih oblik pomoči,
– iz drugih virov.
Družba se lahko zadolžuje le s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.
16. člen
Družba je dolžna upravljati premoženje in sredstva ter izvajati dejavnost, za katero je bila ustanovljena, s skrbnostjo dobrega gospodarja. Dolžna je skrbeti tudi za stabilnost naložb denarnih sredstev.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
17. člen
Direktor ali od njega pooblaščena oseba je dolžna skladno s predpisi pripraviti letni računovodski izkaz, poslovno poročilo in predlog delitve dobička oziroma pokrivanja izgube.
O razporejanju dobička in načinu pokrivanja izgube odloča skupščina na predlog direktorja, v skladu z zakonom.
Dobiček se nameni predvsem za razvoj dejavnosti družbe.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno in brez omejitev, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga..
Ustanoviteljica za obveznosti družbe ne odgovarja.
X. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
19. člen
Družba ima statut in druge splošne akte, določene z zakonom, s katerimi se urejajo razmerja znotraj družbe in nasproti tretjim osebam. Predloge splošnih aktov, ki jih sprejema skupščina, pripravi direktor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Skupščina se mora v skladu s tem odlokom konstituirati v roku treh mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do konstituiranja skupščine opravlja njene naloge občinski svet Občine Ajdovščina.
Do imenovanja direktorja družbe po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti, ki ga na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina, za dobo največ enega leta.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se družba vpiše v sodni register, uskladi organizacija dela, sprejme statut družbe ter konstituira skupščina družbe.
Skupščina mora statut sprejeti v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Družba mora ostale splošne akte sprejeti v roku treh mesecev po uveljavitvi statuta.
21. člen
Ta odlok se šteje kot akt o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. in ga kot zakoniti zastopnik ustanoviteljice podpiše župan.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-02/05
Ajdovščina, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti