Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4062. Odlok o grbu in zastavi Občine Metlika, stran 9765.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) ter 15. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 12. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Metlika ima svoj grb in zastavo.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo pripadnost Občini Metlika.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka. Njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Metlika.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilogrfski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v arhivu Občine Metlika.
3. člen
Simboli se ne smejo avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamka, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno izvajanje tega odloka skrbita tajnik občine na prvi stopnji in župan občine na drugi stopnji.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika simbola, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Metlika v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, krajevne skupnosti ter druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Metlika, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti, in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju;
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih …);
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu);
4. v tiskanih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene kot v ekonomsko propagandne namene v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, roku uporabe ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča tajnik občine na prvi oziroma župan na drugi stopnji.
Uporaba simbolov (grba) Občine Metlika v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba splošno: grb Občine Metlika predstavlja rdeči mestni stolp z obzidjem na zelenem hribu; na zunanjih cinah obzidja stoji po en navzven obrnjen črni krokar.
Predstavitev grba – BLAZON: grb mesta Metlike je predstavljen na ščitu.
Dno srebrnega ščita pokrivajo zelena tla, na katerih stoji rdeče obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s štirimi cinami; sredina zida ima upodobljen črni vhod. Na zunanjih vogalih zidnega venca stoji po en navzven obrnjen črni krokar; nad obzidjem se dviga rdeč mestni stolp s tremi cinami. Vsi gradbeni elementi so dobro vidni.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Metlika.
2. V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo organi Občine Metlika.
3. Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih. Grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.
4. V drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,
– športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih,
– humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji taki shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – ko so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
12. člen
Grb ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Metlika.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave splošno: Zastava Občine Metlika je bela in rdeča z grbom občine Metlika na srednjem rdečem polju.
Opis zastave: Belo-rdeča zastava Občine Metlika je krojena v razmerju višine »V« proti njeni dolžini »L« ena proti dve oziroma »V«: »L« = 1:2.
Zastavino ruto sestavljajo tri po višini enake, po širini pa dve enaki beli in eno rdeče neenako barvno polje: na sredinskem rdečem barvnem polju je upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka.
Zastava Občine Metlika je vertikalne in horizontalne oblike.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje zastave so sestavni del tega odloka.
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje horizontalno barvno polje belo, sredinsko horizontalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njeno sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti prvo in tretje vertikalno barvno polje belo, sredinsko vertikalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. Grb je glede na prejšnjega zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, sicer analogna uporabi horizontalne zastave.
14. člen
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine;
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah;
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti;
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v čas sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državni praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, kot ga določa Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in zastavo Evropske unije.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev, navedenih prvem odstavku tega člena, in se odstranijo najkasneje 24 ur zatem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Metlika je stalno izvešena na občinskem poslopju.
15. člen
Način uporabe zastave Občine Metlika ob različnih priložnosti in primerih je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka. Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Metlika (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Metlika. Ko je zastava izvešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
16. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Metlika.
IV. NADZOR NAD UPORABO GRBA IN ZASTAVE
17. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo župan, občinska uprava in občinski svet.
V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Metlika;
2. uporablja simbole brez dovoljenja;
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Metlika, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka ter si pridobiti ustrezno soglasje.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 104-1/2005
Metlika, dne 12. oktobra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.