Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4019. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1D), stran 9654.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. oktobra 2005.
Št. 001-22-102/05
Ljubljana, 12. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1D)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 in 123/04) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje tudi v jeziku narodne skupnosti. Če stranka v postopku uporablja jezik narodne skupnosti, uprava vodi postopek v jeziku narodne skupnosti in izdaja pravne in druge akte v postopku v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti. Pred začetkom postopka mora organ seznaniti stranko s to pravico.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi::
»(3) Vlada lahko v primerih odsotnosti ali zadržanosti ministra in državnega sekretarja na predlog ministra pooblasti generalnega direktorja, da v okviru svojega delovnega področja predstavlja vlado pri delu državnega zbora.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
3. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju ter v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju v obsegu, v katerem ti predpisi zavezujejo samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Nadzorstvo opravljajo upravni inšpektorji. Za nadzorstvo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazujejo upravni inšpektorji s službeno izkaznico. Obrazec službene izkaznice predpiše minister, pristojen za javno upravo.
(4) Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila ter pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke in upravno poslovanje, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki, poslovnimi skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi podatki. Upravni organ mora zagotoviti upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije.
(5) Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se vroči predstojniku upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisnik ima predstojnik upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila pravico ugovora v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku organa oziroma nosilca javnega pooblastila, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 74. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Če vsebina pravilnika spada v delovno področje več ministrov, pristojni ministri skupaj izdajo pravilnik.«.
5. člen
Za 74. členom se doda novo poglavje z naslovom: »VIII. ELEKTRONSKO POSLOVANJE UPRAVE«.
Dosedanje VIII. poglavje postane IX. poglavje.
6. člen
Za naslovom novega VIII. poglavja se dodajo novi 74.a, 74.b in 74.c členi, ki se glasijo:
»74.a člen
(centralna informacijsko komunikacijska infrastruktura)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja centralno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblastil, razen namenske infrastrukture za namene zunanjih zadev, varnosti in obrambe države, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter potreb varnosti zračnega prometa.
(2) Centralna informacijsko komunikacijska infrastruktura mora zlasti zagotavljati nemoteno elektronsko poslovanje organov iz prvega odstavka tega člena med seboj in s strankami ter omogočati elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, lahko tudi drugim osebam, ki opravljajo uradne naloge, izvajajo javno službo ali zagotavljajo storitve tem osebam ali organom iz prvega odstavka, omogoči uporabo centralne informacijsko komunikacijske infrastrukture.
(4) Stroške uporabe centralne informacijsko komunikacijske infrastrukture za potrebe državnih organov krije državni proračun.
(5) Razvoj centralne informacijsko komunikacijske infrastrukture usmerja svet uporabnikov, ki ga imenuje minister, pristojen za upravo, izmed predstavnikov državnih organov, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblastil, ki uporabljajo infrastrukturo za svoje poslovanje.
74.b člen
(enotni državni portal in centralni informacijski sistem)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, za potrebe državnih organov, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblastil zagotavlja delovanje enotnega državnega portala e-uprava in centralnega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(2) Enotni državni portal e-uprava je enotna vstopna točka za elektronsko posredovanje informacij javnega značaja in elektronske upravne, sodne in druge uradne ter druge javne storitve.
(3) Centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zagotavlja enoten sprejem elektronskih vlog in identifikacijo strank v upravnih, sodnih in drugih postopkih, elektronsko obveščanje strank, elektronsko izmenjavo podatkov med organi ter organi in strankami, elektronski vpogled v spise, potek postopka in dejanja v teh postopkih ter elektronsko vročanje dokumentov v teh postopkih.
(4) Minister, pristojen za upravo, podrobneje predpiše začetek in način izvajanja nalog iz tega člena.
74.c člen
(komunikacijsko omrežje javne uprave in enotni kontaktni center)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, za potrebe državnih organov, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih pooblastil, razen namenske infrastrukture za namene zunanjih zadev, varnosti in obrambe države, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter potreb varnosti zračnega prometa, zagotavlja delovanje komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra kot enotne vstopne točke za telefonsko posredovanje informacij javnega značaja in telefonske upravne, sodne in druge uradne ter druge javne storitve.
(2) Upravljanje komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra se lahko odda v koncesijo v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(3) Stroške uporabe komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra za potrebe državnih organov krije državni proračun«.
7. člen
Minister, pristojen za upravo, predpiše obrazec iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona v šestih mesecih od uve­ljavitve tega zakona.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/1990, 45/1990).
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/01-22/24
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 288-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.