Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4017. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD), stran 9630.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD)
Razglašam Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. oktobra 2005.
Št. 001-22-100/05
Ljubljana, 12. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O NAGRADAH IN PRIZNANJIH ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZNPZRRD)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa vrste nagrad in priznanj za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopek predlaganja in podeljevanja teh nagrad.
2. člen
Najvišja državna nagrada in najvišje priznanje za dosežke na področju znanstveno- raziskovalne in razvojne dejavnosti sta:
– Zoisova nagrada,
– Zoisovo priznanje.
3. člen
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti se podeljujeta še:
– priznanje ambasador oziroma ambasadorka (v nadaljnjem besedilu: ambasador) znanosti Republike Slovenije,
– Puhovo priznanje.
II. ZOISOVA NAGRADA IN ZOISOVO PRIZNANJE
4. člen
Zoisova nagrada se podeli za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
5. člen
Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.
6. člen
Vsako leto se lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj.
7. člen
Raziskovalcu se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo priznanje.
Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje se posmrtno praviloma ne moreta podeliti. Izjemoma se lahko posmrtno podelita, če je raziskovalec še živel v času vložitve predloga za izbiro kandidata za podelitev Zoisove nagrade oziroma Zoisovega priznanja.
III. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZOISOVO NAGRADO, ZOISOVO PRIZNANJE, PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE IN PUHOVO PRIZNANJE
8. člen
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja) podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor).
9. člen
Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane Odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.
10. člen
Odbor ima štirinajst članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani) in predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik). Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.
Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za sedem članov odbora določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta.
Delo članov Odbora je častno in brezplačno.
11. člen
Za pomoč pri izbiri kandidatov za podelitev nagrad in priznanj lahko Odbor imenuje strokovne komisije za širša področja.
12. člen
Odbor sprejme pravilnik, ki podrobneje določa način dela Odbora, način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela, način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega razpisa, kriterije in merila za podelitev nagrad in priznanj, način odločanja ter način podelitve nagrad in priznanj. Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Delo Odbora je javno.
Odbor enkrat letno objavi:
– javni razpis za nagrade in priznanja,
– poročilo o svojem delu.
14. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za Odbor opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
Sredstva za delo Odbora ter nagrade in priznanja se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
IV. ZBIRANJE PREDLOGOV IN PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
15. člen
Odbor objavi vsako leto javni razpis za podelitev nagrad in priznanj.
Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
16. člen
Vse nagrade in priznanja se podelijo vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa.
17. člen
Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva Odbor vsako leto določi denarno višino nagrad in priznanj.
V. PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE IN PUHOVO PRIZNANJE
18. člen
Za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, podeljuje Odbor priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.
19. člen
Za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti podeljuje Odbor Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.
20. člen
Posamezniku oziroma posameznici se priznanji, določeni v 18. in 19. členu tega zakona, lahko podelita samo enkrat.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zoisove nagrade in Zoisova priznanja ter priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije podeljena do uveljavitve tega zakona, so enakovredna nagradam in priznanjem, podeljenim v skladu s tem zakonom.
22. člen
Pravilnik iz 12. člena tega zakona se izda najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
Mandat članov Komisije Republike Slovenije za nagrade in priznanja preneha z imenovanjem novih članov v Odbor.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati 38. in 39. člen Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).
Do sprejema pravilnika iz 12. člena tega zakona se uporablja Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98, 11/99 in 33/01).
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-01/05-2/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 291-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti