Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3876. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 9266.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Koper
Št. K0152-1/00
Koper, dne 23. septembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US74/98, 36/99 – odločba US in 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) ter 27. in 39. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2005 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Koper
1. člen
V prvem stavku drugega odstavka 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03) se pred besedo »župan« doda beseda »prejšnji«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dokler novi župan ne prevzame funkcije župana, vodi sejo najstarejši član Občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi Občinski svet.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se črta.
3. člen
Besedilo 15. člena se črta.
4. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet praviloma v 30 dneh po konstituiranju imenuje delovna telesa Občinskega sveta, najkasneje v 45 dneh pa mora imenovati Nadzorni odbor.«
5. člen
V 23. členu se besedilo »mora biti navzoč župan in predstojniki organov občinske uprave«, nadomesti z besedilom »mora biti navzoč župan ali podžupan.«
6. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Član Občinskega sveta lahko na seji postavi največ eno ustno vprašanje. Ustno vprašanje ne sme trajati več kot 2 minuti.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »če Občinski svet ne odloči drugače«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan ali tisti, na katerega se vprašanje nanaša, lahko takoj poda ustni odgovor ter ustno obrazloži vsebino pisnega odgovora. Ustno podan odgovor, oziroma predstavitev pisnega odgovora ne sme trajati več kot 3 minute.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
Na koncu besedila 28. člena se pika nadomesti z vejico ter doda naslednje besedilo:
»ki lahko traja največ 1 minuto, odgovor nanj pa največ 2 minuti, če sta podana ustno.«
9. člen
Besedilo drugega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pobudo oziroma predlog da član občinskega sveta pisno. Član občinskega sveta lahko poda kratko ustno predstavitev pobude oziroma predloga, ki ne sme trajati več kot 2 minuti.«
Tretji odstavek se črta.
10. člen
Na koncu prvega odstavka 36. člena se doda naslednje besedilo:
»Poročila delovnih teles, stališča Nadzornega odbora, mnenja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta se članom Občinskega sveta lahko predložijo na sami seji.«
V tretjem odstavku se črta besedilo »in gradivo za sejo« ter na koncu odstavka doda naslednje besedilo:
»Gradivo se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.«
11. člen
V 42. členu se črta beseda »podžupani«.
12. člen
Na koncu besedila tretjega odstavka 44. člena se doda naslednje besedilo:
»Brez razprave in glasovanja se z dnevnega reda na predlog predlagatelja umaknejo tudi zadeve, katerih predlagatelj ni župan.«
Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»O predlogih za razširitev dnevnega reda in predlogih za umik posameznih točk z dnevnega reda poda mnenje župan.«
Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Vse razprave posameznega člana Občinskega sveta vključno z obrazložitvijo glasu so pri obravnavi dnevnega reda skupno omejene na največ 5 minut.«
V sedmem odstavku se številka »5« nadomesti s številko »3«.
13. člen
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlagatelj, oziroma njegov predstavnik, lahko dobi besedo tudi med razpravo članov Občinskega sveta ter podaja pojasnila, mnenja in predloge.«
14. člen
V 49. členu se doda nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca (replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena, ali napačno interpretirana. Župan oziroma predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot 3 minute.
Član občinskega sveta, ki predlaga dodatne sklepe, oziroma spremembe predlaganih sklepov, mora le-te podati županu oziroma predsedujočemu v pisni obliki. Za pripravo pisnega predloga župan oziroma predsedujoči na predlog člana občinskega sveta pred glasovanjem prekine sejo za 5 oziroma 10 minut.«
15. člen
Drugi odstavek 50. člena se črta.
16. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Župan oziroma predsedujoči prekine delo občinskega sveta, če to zahteva predstavnik kluba članov zaradi posvetovanja v klubu. Posamezen klub članov lahko zahteva takšno prekinitev samo enkrat pri posamezni točki dnevnega reda oziroma pri sprejemanju dnevnega reda. Takšna prekinitev sme trajati največ 30 minut, razen če občinski svet na obrazložen predlog predstavnika kluba članov odloči drugače.«
17. člen
V zadnjem odstavku 66. člena se številka »5« nadomesti s številko »3«.
18. člen
Na koncu besedila tretjega odstavka 76. člena se doda naslednje besedilo:
»Za zadnjo sejo v mandatu Občinski svet imenuje dva overitelja zapisnika.«
Na koncu besedila četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»zapisnik zadnje seje v mandatu pa še overitelja zapisnika.«
19. člen
V prvem odstavku 77. člena se črtata drugi in tretji stavek.
20. člen
V 78. členu se besedilo »Občinski svet« nadomesti z besedo »župan«.
21. člen
Besedilo zadnjega stavka 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tam se hranijo tudi dobesedni zapisi (magnetogrami) sej Občinskega sveta ter zvočni zapisi. Zvočni zapisi se hranijo za tekoči mandat in mandat pred tem.«
22. člen
Doda se nov 106/a člen, ki se glasi:
»106/a člen
Občinski svet lahko z enim posamičnim aktom odloča o več zadevah iz vsebinsko enakega področja in o katerih se odloča z enako predpisano večino.
Župan oziroma predsedujoči pa lahko na predlog člana Občinskega sveta odloči, da Občinski svet o posamezni zadevi iz takšnega akta odloči posebej. Če župan oziroma predsedujoči tega ne stori, odloči o tem Občinski svet.«
23. člen
V prvem odstavku 109. člena se besedilo »določi občinski svet« nadomesti z besedilom
»določa statut občine«.
24. člen
V 151. členu se črta prvi odstavek.
25. člen
V poglavju »X. Volitve, imenovanja in razrešitve« se v naslovu 2. podpoglavja črta beseda »podžupanov«.
26. člen
V 158. členu se črta beseda »podžupanov«.
27. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0152-1/00
Koper, dne 22. septembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
L E M O D I F I C H E E I N T E G R A Z I O N E
al regolamento del consiglio Comunale del Comune citta’ di Capodistria
Numero: K0152-1/00
Capodistria, 23 settembre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 29 e 36 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94- sentenza della CC, 45/94- sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC 74/98, 36/99 – sentenza della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 51/02 in 108/03- sentenza della CC) e degli articoli 27 e 39 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre 2005 ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E E I N T E G R A Z I O N E
al regolamento del consiglio Comunale del Comune citta’ di Capodistria
Articolo 1
Nell’articolo 8 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/95, 42/00, 30/01 e 40/03), prima frase del comma secondo, la parola “sindaco” è preceduta dalla parola “uscente”.
Viene introdotto un nuovo terzo comma che recita:
»Fino all’assunzione della carica da parte del nuovo sindaco, i lavori sono presieduti dal membro più anziano del Consiglio comunale oppure, sulla proposta del medesimo, da un altro membro del Consiglio comunale.«
Articolo 2
Nell’articolo 9 è depennato il primo comma.
Articolo 3
L’articolo 15 è soppresso.
Articolo 4
Nell’articolo 16, il testo è modificato e recita:
»Nei 30 giorni successivi alla sua costituzione, il Consiglio comunale nomina, di regola, i propri organi interni con l’obbligo di nominare, entro i 45 giorni, il Comitato di controllo. «
Articolo 5
Nell’articolo 23 il testo »devono partecipare il sindaco ed i funzionari dirigenti degli organi burocratici«, è sostituito dal testo »deve partecipare il sindaco o il vicesindaco.«
Articolo 6
Nell’articolo 25 è introdotto un nuovo terzo comma che recita:
»Nel corso della seduta, il singolo consigliere comunale non può presentare più di una interrogazione orale. La durata di tale interrogazione non deve superare due minuti.«
Il precedente terzo e quarto comma diventano l’attuale quarto e quinto comma.
Articolo 7
Nell’articolo 26, primo comma, è depennato il testo »salvo nei casi in cui questo ultimo non decida diversamente. «
Viene introdotto un nuovo secondo comma che recita:
»Il sindaco oppure colui al quale è stata rivolta l’interrogazione, può dare risposta orale immediata fornendo, sempre in via orale, l’illustrazione della risposta scritta intervenendo per un tempo non superiore a tre 3 minuti.«
Il secondo comma diventa così il terzo comma.
Articolo 8
Alla fine dell’articolo 28, il punto è sostituito dalla virgola, seguita dal testo:
»intervenendo per un tempo non superiore a un minuto, mentre la rispettiva replica non deve superare due minuti. «
Articolo 9
Nell’articolo 31, il testo del secondo comma è modificato e recita:
“La mozione ovvero la proposta va inoltrata per iscritto. Il consigliere comunale ha la facoltà di illustrare a voce la suddetta mozione o proposta per un tempo non superiore a due minuti. “
Il terzo comma è soppresso.
.
Articolo 10
Alla fine del primo comma dell’articolo 36 è aggiunto il seguente testo:
»Le relazioni degli organi interni, le prese di posizione del Comitato di controllo, i pareri della Comunità autogestita della nazionalità italiana, le proposte della Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine come pure le repliche ai consiglieri comunali, sono consegnati all’inizio dell’adunanza.”
Nel terzo comma è depennato il testo »ed il materiale per la seduta« ed è aggiunto il seguente testo:
»Il materiale è pubblicato sul sito web del Comune città di Capodistria.«
Aticolo 11
Nell’articolo 42 è depennata la parola »vicesindaci«.
Articolo 12
Alla fine del terzo comma dell’articolo 44 è inserito il seguente testo:
»Per proposta del proponente sono tolte dall’ordine del giorno senza previa discussione e votazione anche le questioni che non erano state proposte dal sindaco.«
Il testo del quinto comma è modificato e recita:
»Delle proposte di estensione dell’ordine del giorno e di quelle riguardanti l’esclusione dal medesimo si richiede il parere del sindaco.«
Il testo del sesto comma è modificato e recita:
»Nella discussione dell’ordine del giorno, gli interventi dei singoli consiglieri comunali, inclusa la motivazione del voto, sono limitati a 5 minuti.«
Nel settimo comma, la cifra »5« è sostituita dalla cifra »3«.
Articolo 13
Nell’articolo 47 è introdotto un nuovo quarto comma che recita:
»Il proponente ovvero un suo rappresentante possono prendere la parola anche durante la discussione dei consiglieri comunali per fornire spiegazioni, pareri e proposte.«
Articolo 14
Nell’articolo 49 sono introdotti un nuovo quarto ed un nuovo quinto comma che recitano:
»A ciascun oratore è concesso il diritto di replica nella misura in cui questa si riferisca ad argomenti attinenti all’oggetto della discussione, oppure se ritiene che il suo intervento era stato frainteso o male interpretato. Quando egli lo richieda, il sindaco ovvero colui che presiede i lavori gli concede la parola. La replica deve limitarsi alla spiegazione indispensabile e non può superare tre minuti.
Al consigliere comunale, che propone deliberazioni aggiuntive ovvero modifiche alle deliberazioni proposte, si fa l’obbligo di presentarle al sindaco in forma scritta. Il sindaco ovvero chi presiede i lavori accolgono la richiesta di interrompere la seduta del consiglio comunale per 5 ovvero 10 minuti per consentire la redazione della suddetta proposta di deliberazione. ”
Articolo 15
Il secondo comma dell’articolo 50 è soppresso.
Articolo 16
Nell’articolo 52 è modificato il secondo comma che recita:
“Il Sindaco ovvero chi presiede i lavori interrompe la seduta del consiglio comunale se lo richiede un rappresentante del gruppo consigliare allo scopo di consultazione. Ciascun gruppo consigliare può richiedere una sola interruzione dell’adunanza riguardo la trattazione del singolo punto all’ordine del giorno ovvero l’approvazione dell’ordine del giorno. L’interruzione di cui sopra non può superare trenta minuti salvo diversa decisione adottata dal consiglio comunale in seguito alla proposta motivata del rappresentante del gruppo consigliare.”
Articolo 17
Nell’ultimo comma dell’articolo 66 la cifra »5« è sostituita dalla cifra »3«.
Articolo 18
Alla fine del terzo comma dell’articolo 76 è inserito il seguente testo:
» Per l’ultima seduta del mandato amministrativo, il Consiglio comunale nomina due revisori del verbale. «
Alla fine del quarto comma, il punto e sostituito dalla virgola seguita dal testo:
»ed il verbale dell’ultima seduta del mandato, anche dal revisore del verbale.«
Articolo 19
Nell’articolo 77, primo comma, sono depennate la seconda e la terza frase.
Articolo 20
Nell’articolo 78 il testo »Consiglio comunale« è sostituito dalla parola “Sindaco«.
Articolo 21
Nell’articolo 79, l’ultima frase è modificata è recita:
»Qui sono tenute anche le trascrizioni delle registrazioni sonore delle sedute del consiglio comunale ed i rispettivi nastri magnetici. Si conservano le registrazioni sonore relative al mandato in corso ed a quello precedente.
Articolo 22
È aggiunto un nuovo articolo 106/a (bis) che recita:
»Articolo 106/a (bis)
Con un singolo atto il Consiglio comunale può deliberare in materia di più argomenti attinenti ad un medesimo settore, per i quali è richiesta la medesima maggioranza.
Su proposta di un consigliere comunale, il sindaco ovvero chi presiede i lavori possono chiedere al Consiglio comunale di esprimersi separatamente in merito al singolo argomento contenuto nell’atto di cui sopra. In difetto della decisione da parte del sindaco o di chi presiede i lavori, questa potrà essere accolta dal Consiglio comunale.«
Articolo 23
Nell’articolo 109, primo comma, il testo »definito dal consiglio comunale« è sostituito dal testo »stabilito nello statuto comunale«.
Articolo 24
Nell’articolo 151 è soppresso il primo comma.
Articolo 25
Nel capitolo »X. Elezioni, nomine ed esoneri«, titolo del secondo sottocapitolo, è depennata la parola »vicesindaci«.
Articolo 26
Nell’articolo 158 è depennata la parola »vicesindaci«.
Articolo 27
Le presenti modifiche ed integrazioni al regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K0152-1/00
Capodistria, 22 settembre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost