Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3875. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper, stran 9265.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S P R E M E M B E IN D O P O L N I T V E
Satuta Mestne občine Koper
Št. K0152-1/00
Koper, dne 23. septembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US74/98, 36/99 – odločba US in 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) ter 27. in 171. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. septembra 2005 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Mestne občine Koper
1. člen
V drugem odstavku 26. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) se črta besedilo »če ni z zakonom ali s tem statutom drugače določeno.«
V četrtem odstavku se črta besedilo »z večino navzočih članov«.
2. člen
V 38. členu se črta besedilo »če ni z zakonom ali s tem statutom drugače določeno.«
3. člen
V 39. členu se besedilo »vseh članov« nadomesti z besedilom »navzočih članov«.
4. člen
V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo »z večino glasov vseh članov Občinskega sveta.«
5. člen
Drugi odstavek 46. člena se črta.
6. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »3 člani« nadomesti z besedilom »5 članov«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »z javnim glasovanjem z večino glasov vseh članov Občinskega sveta.«
7. člen
V 60. členu se črta peti odstavek.
8. člen
V 75. členu se črta zadnji stavek.
9. člen
V četrtem odstavku 127. člena se besedilo »z dvotretjinsko večino glasov članov« nadomesti z besedilom »z večino glasov vseh članov«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje župana, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
10. člen
Na koncu besedila prvega odstavka 132. člena se črta besedilo »z večino glasov vseh članov«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če proračun občine ni pravočasno sprejet, se funkcije in naloge občine začasno financirajo po proračunu za prejšnje leto. Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti Občinski svet ter Nadzorni odbor.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občine lahko podaljša s sklepom Občinskega sveta na predlog župana. »
11. člen
V 134. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O izvrševanju proračuna med letom poroča župan Občinskemu svetu skladno z zakonom.«
12. člen
Tretji odstavek 156. člena se črta.
13. člen
Drugi odstavek 172. člena se črta.
14. člen
V 180. členu se besedilo »Uradnem glasilu« nadomesti z besedilom »Uradnem listu Republike Slovenije«.
15. člen
V 205. členu se črta besedilo »z večino vseh članov«.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0152-1/00
Koper, dne 22. septembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
L E M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I
allo statuto del Comune citta’ di Capodistria
Numero: K0152-1/00
Capodistria, 23 settembre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94-sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95-sentenza della CC, 63/95-interpretazione autentica, 9/96-sentenza della CC. 44/96-sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-sentenza della CC, 74/98, 59/99-sentenza della CC, 70/00 e 100/00-deliberazione della CC e 51/02) e gli articoli 27 e 171 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 settembre 2005, ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I
allo statuto del Comune citta’ di Capodistria
Articolo 1
Nell’articolo 26, secondo comma, dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), è depennato il testo »salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto.«
Nel quarto comma è depennato il testo »qualora la maggioranza dei membri presenti si esprima in tal senso«.
Articolo 2
Nell’articolo 38 è depennato il testo »salvo nei casi in cui la legge od il presente statuto richieda una maggioranza diversa.«
Articolo 3
Nell’articolo 39, il testo »dei consiglieri assegnati« è sostituito dal testo »dei consiglieri presenti«.
Articolo 4
Nell’articolo 45, secondo comma, è depennato il testo »e col voto favorevole della maggioranza di tutti i suoi membri.«
Articolo 5
Nell’articolo 46 è depennato il secondo comma.
Articolo 6
Nell’articolo 49, secondo comma, il testo »3 membri« è sostituito con il testo »5 membri«.
Nel terzo comma è depennato il testo »con voto palese della maggioranza di tutti i membri del Consiglio comunale.«
Articolo 7
Nell’articolo 60 è depennato il quinto comma.
Articolo 8
Nell’articolo 75 è depennato l’ultimo comma.
Articolo 9
Nell’articolo 127, quarto comma, il testo »di un numero pari a due terzi dei consiglieri comunali« è sostituito dal testo “maggioranza dei voti di tutti i consiglieri comunali”
Viene inserito un nuovo quinto comma che recita:
»Ai fini di acquisizione gratuita del patrimonio si richiede previo assenso del sindaco nei casi in cui tale acquisizione potrebbe causare spese considerevoli oppure qualora tale proprietà implichi adempimenti suscettibili di comportare degli obblighi per il comune.«
L’attuale quinto comma diventa sesto comma.
Articolo 10
Alla fine primo comma dell’articolo 132, si procede alla cancellazione del testo »col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.«
Sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:
»Nel caso di mancata approvazione in tempo utile del bilancio di previsione, le funzioni ed i compiti del comune si finanziano, in via provvisoria, in conformità a quanto stabilito nel bilancio per l’anno precedente. La decisione in merito al finanziamento provvisorio del comune è adottata dal sindaco il quale si dà cura di informarne il Consiglio comunale ed il Comitato di controllo.
In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine supplementare di tre mesi, il finanziamento provvisorio del comune può essere prorogato con delibera del Consiglio comunale, approvata dietro proposta del sindaco.«
Articolo 11
Nell’articolo 134, è inserito un nuovo terzo comma che recita:
»Durante l’anno, il sindaco riferisce al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del bilancio di previsione, come sancito dalla legge.«
Articolo 12
Nell’articolo 156 è soppresso il terzo comma.
Articolo 13
Nell’articolo 172 è depennato il secondo comma.
Articolo 14
Nell’articolo 180, il testo »nel Bollettino ufficiale« è sostituito con il testo »nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia«.
Articolo 15
Nell’articolo 205 è depennato il testo »col voto favorevole della maggioranza di tutti i membri«.
Articolo 16
Le presenti modifiche ed integrazioni allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K0152-1/00
Capodistria, 22 settembre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost