Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005

Kazalo

3555. Dopolnitev programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, stran 8435.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
1
V programu priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja (Uradni list RS, št. 79/04) se v II. točki za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:
»V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 354-09-133/2005 z dne 6. aprila 2004 ugotovilo, da lahko izvedba državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, oziroma lahko v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).
Pred sprejemom državnega lokacijskega načrta je treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, obvesti javnost, da bo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.«
2
V IV. točki se za naslovom obstoječe besedilo označi s točko IV.1. Za njo se doda naslednje besedilo:
»IV.2 V fazi izdelave študije variant se opravi celovita presoja vplivov izvedbe državnega lokacijskega načrta na okolje. Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe državnega lokacijskega načrta na okolje oziroma varovana območja in možne alternative ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizija okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.
MOP UPR pred javno razgrnitvijo predlagane najustreznejše variantne rešitve, okoljskega poročila in njegove revizije pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Pri odločitvi o najustreznejši variantni rešitvi je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlog variantne rešitve in na okoljsko poročilo, ki bosta javno razgrnjena.
IV.3 V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se na podlagi poročila o vplivih na okolje izvede presoja vplivov na okolje. Zagotovi se:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na okolje, ter
– revizija poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
S predlogom državnega lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
MOP UPR mora pred sprejemom državnega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.«
3
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-42/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2511-0192
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost