Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2868. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o., stran 6746.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03), na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00), na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01, 40/03), na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03), na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71 /01 in 62/02), na podlagi 10. in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03), na podlagi 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02), na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 in 5/03), na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03, 123/04, 53/05) so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 26. 5. 2005, Občinski svet občine Šentjernej na 21. seji dne 22. 6. 2005, Občinski svet občine Škocjan na 22. seji dne 17. 6. 2005, Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 16. seji dne 31. 5. 2005, Občinski svet občine Žužemberk na 19. seji dne 6. 6. 2005, Občinski svet občine Mirna Peč na 24. seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet občine Črnomelj na 23. seji dne 28. 6. 2005, Občinski svet občine Metlika na 18. seji dne 29. 6. 2005, Občinski svet občine Semič na 18. seji dne 30. 6. 2005, Občinski svet občine Brežice na 19. seji dne 27. 6. 2005, Občinski svet občine Krško na 30. seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet občine Sevnica na 21. seji dne 2. 6. 2005 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb na območju občin ustanoviteljic.
2. člen
Ustanoviteljice, po sprejemu odloka v posamezni občini, javnega podjetja so:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
– Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej,
– Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
– Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
– Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
– Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
– Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
(v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice ali družbeniki).
3. člen
O vprašanjih, za katere ni v skladu z izrecno določbo zakona ali tega odloka pristojen občinski svet ustanoviteljic, odloča skupščina javnega podjetja.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE IN PEČAT
4. člen
Firma javnega podjetja se glasi: CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje.
Skrajšana označba firme je: CeROD, d.o.o.
Sedež družbe je: Podbevškova ulica 12, Novo mesto.
Družba ima svoj pečat, ki vsebuje firmo, sedež in znak družbe. Oblika in vsebina pečata se opredelita v družbeni pogodbi.
III. TRAJANJE DRUŽBE
5. člen
Družba z omejeno odgovornostjo se ustanovi za nedoločen čas.
IV. DEJAVNOST DRUŽBE
6. člen
Družba opravlja posle v okviru naslednjih dejavnosti:
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– ravnanje s komunalnimi odpadki za občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk, lahko pa tudi za druge občine, ki bodo izkazale interes, kar se uredi z družbeno pogodbo.
Družba se skladno s prejšnjim odstavkom registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
Šifra Dejavnost
--------------------------------------------------------
37.1  Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.2  Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
45.1  Pripravljalna dela na gradbiščih
45.2  Gradnja objektov in delov objektov
45.3  Instalacije pri gradnjah
45.4  Zaključna gradbena dela
51.5  Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
    ostanki in odpadki
51.9  Druga trgovina na debelo
52.4  Trgovina na drobno v drugih specializiranih
    prodajalnah
60.2  Drug kopenski promet
63.1  Prekladanje, skladiščenje
63.2  Druge pomožne dejavnosti v prometu
72.3  Obdelava podatkov
73.1  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
    na področju naravoslovja in tehnologije
74.2  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
    svetovanje
74.3  Tehnično preizkušanje in analiziranje
90.0  Dejavnosti javne higiene
93.0  Druge storitvene dejavnosti
--------------------------------------------------------
Poslovodja je pooblaščen registrirati posamezni razred ali podrazred znotraj skupine dejavnosti.
Javno podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki ustanoviteljic in z zakoni, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih. Obseg teh nalog se določi z letnim planom dela.
Družba javni službi opravlja za posamezno občino, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
Družba pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega okolja.
V. CILJI JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Cilj javnega podjetja je zagotoviti trajno opravljanje gospodarskih javnih služb ter zanesljivo, kakovostno, cenovno ugodno in okoljevarstveno sprejemljivo oskrbo prebivalstva in gospodarstva z upravljanjem in odlaganjem ter obdelavo odpadkov.
VI. KAPITAL, DRUŽBENIKI, POSLOVNI DELEŽI
8. člen
Družbenik je v razmerjih do javnega podjetja tisti, ki je vpisan v družbeni pogodbi ali je postal družbenik na podlagi notarsko overjene pogodbe o pridobitvi poslovnega deleža.
9. člen
Družbeniki sodelujejo pri upravljanju družbe, pri glasovanju in delitvi dobička v sorazmerju z zagotovljenimi osnovnimi vložki v osnovnem kapitalu. Vsakih 14.000 SIT v osnovnem kapitalu daje pravico do enega glasu. Število glasov se izračuna na dve decimalki.
10. člen
Osnovni kapital družbe je 5,000.000 SIT.
11. člen
Osnovni vložki ustanoviteljev oziroma družbenikov in pripadajoči poslovni deleži so:
----------------------------------------------------------------
Ustanovitelj (družbenik)       Višina  Poslovni   Št.
                   vložka   delež  glasov
----------------------------------------------------------------
Mestna občina Novo mesto,
Seidlova 1,
8000 Novo mesto        2.890.000 SIT   57,80%  206,43
Občina Šentjernej,
Trubarjeva 5,
8310 Šentjernej         174.000 SIT   3.48%  12,43
Občina Škocjan,
Škocjan 67,
8275 Škocjan           74.000 SIT   1.48%   5,29
Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice      93.000 SIT   1.86%   6,64
Občina Žužemberk,
Grajski trg 33,
8360 Žužemberk          119.000 SIT   2.38%   8,5
Občina Mirna Peč,
Trg 2,
8216 Mirna Peč          62.000 SIT   1.24%   4,43
Občina Črnomelj,
Trg svobode 3,
8340 Črnomelj          249.500 SIT   4.99%  17,82
Občina Metlika,
Mestni trg 24,
8330 Metlika           136.000 SIT   2.72%   9,71
Občina Semič,
Štefanov trg 9,
8333 Semič            64.000 SIT   1.28%   4,57
Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice           407.000 SIT   8.14%  29,07
Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško            462.500 SIT   9.25%  33,04
Občina Sevnica,
Glavni trg 19a,
8290 Sevnica           269.000 SIT   5.38%  19,21
----------------------------------------------------------------
Vložki so zagotovljeni z efektivnim vplačilom ob ustanovitvi.
12. člen
Vložki ustanoviteljic v izgradnjo nove javne infrastrukture in nastala solastninska razmerja na infrastrukturi ne vplivajo na višino z odlokom določenih poslovnih deležev in število glasov posamezne ustanoviteljice.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBE
IN DRUŽBENIKOV
13. člen
Osnovni delež družbenikov se lahko ob nastajanju novih občin na teritoriju občin ustanoviteljic (družbenic) razdeli iz sedanjih na več novih manjših poslovnih deležev po načelu sorazmernosti.
VIII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
14. člen
Družba ima naslednje organe upravljanja:
– svet županov,
– skupščino,
– nadzorni svet,
– poslovodjo (direktorja).
SVET ŽUPANOV
15. člen
Družba ima organ: svet županov.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe se ustanovi skupni organ ustanoviteljic, ki ga sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic. Občinski sveti s sprejemom tega odloka prenesejo ustanoviteljska upravičenja na svet županov.
Župane lahko nadomešča pooblaščenec, ki mora imeti županovo pooblastilo.
16. člen
Svet županov ima sledeče pristojnosti:
– določa politiko ravnanja z odpadki na področju občin ustanoviteljic,
– usklajuje stališča družbenic,
– obravnava predlog poslovnega načrta,
– predlaga in potrjuje cene storitev gospodarske javne službe in kriterijev določitve cen,
– predlaga investicije v infrastrukturo javne službe,
– izdaja sklepe za potrditev investicijskih nalog ob pogojih zagotovljenih sredstev in če jih ne izda direktor družbe oziroma daje soglasje k investicijskim nalogam, ki jih predlaga direktor,
– spremlja izvedbo investicijskih postopkov in samih investicij,
– predlaga občinskim svetom najetje kreditov za investicije v javno infrastrukturo,
– daje soglasje za odsvajanje premoženja družbe v primerih, če tako sklene skupščina,
– spremlja delo direktorja ter skrbi za varovanje javnih koristi,
– nadzira porabo javnih sredstev in predlaga ukrepe za zavarovanje sredstev,
– po potrebi zahteva pisna poročila organov družbe,
– daje soglasje k imenovanju direktorja podjetja,
– predlaga skupščini kandidate za člane nadzornega sveta.
17. člen
Svet županov odloča na sejah. Svet županov odločitve sprejema praviloma s konsenzom. Kolikor pa pride do glasovanja, imajo župani število glasov v skladu z 11. členom odloka. Če odloča o vprašanjih, ki imajo za posledico dodatne obveznosti družbenikov, ali če posega v z odlokom določena pravila javnega podjetja, se lahko v družbeni pogodbi dogovori pravica veta. Če za odločitev glasuje en član, katerega odločitev bi bila glede na kapitalsko načelo sprejeta, ostali pa so proti odločitvi, se šteje, da je izglasovan veto na odločitev.
SKUPŠČINA DRUŽBE
18. člen
Skupščina odloča samostojno s 75% večino vseh glasov o naslednjih zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko opravljanja gospodarskih javnih služb za občine ustanoviteljice:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah storitev oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun,
– sprejema letni program nalog in letni plan,
– odloča o razdelitvi dobička in pokrivanju izgube in porabi bilančnega dobička,
– daje posamezna javna pooblastila,
– sprejema odločitve o investicijah, investicijskih vzdrževanjih na objektih in napravah komunalne infrastrukture, ki jih ima družba v upravljanju,
– sprejemu družbene pogodbe in spremembah ter dopolnitvah družbene pogodbe,
– povečanju in zmanjšanju kapitala,
– vračanju naknadnih vplačil, zahtevah za vplačilo osnovnih vložkov,
– izdajanju vrednostnih papirjev,
– ob predhodno pridobljenem soglasju družbenika – občine o pravnem prometu z nepremičninami, ki so bile na javno podjetje prenesene kot stvarni vložek posameznega družbenika.
Skupščina družbe odloča z večino prisotnih glasov o:
– sprejema letno poročilo, letno bilanco stanja in izkaz uspeha v primeru, če nadzorni svet k letnemu poročilu ni dal pozitivnega mnenja in poročila ni sprejel,
– postavitvi in odpoklicu poslovodij,
– ukrepih za pregled in nadzor nad delom poslovodij,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju odškodninskih zahtevkov družbe zoper poslovodje, prokurista ali družbenice,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, če za to ni pristojen nadzorni svet,
– delitvi in prenehanju osnovnih vložkov in poslovnih deležev,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– imenovanju revizorja,
– izstopu in vstopu družbenika,
– drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa družbena pogodba oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Sestava skupščine
19. člen
Skupščino družbe sestavljajo vsi družbeniki in izvršujejo pravice preko predstavnikov. Družbeniki lahko pooblastijo pooblaščence, ki morajo imeti za udeležbo na skupščini pisno pooblastilo družbenika.
20. člen
Število glasov posameznega družbenika je odvisno od njegovega deleža v osnovnem kapitalu družbe ter je določeno v 11. členu odloka.
NADZORNI SVET
21. člen
Nadzorni svet sestavlja osem članov, in sicer sedem predstavnikov ustanoviteljev, ki jih voli skupščina za dobo štirih let, in predstavnik zaposlenih. Predstavnike ustanoviteljev predlagajo ustanovitelji skupščini s ciljem zagotavljanja teritorialnega in kapitalskega načela tako, da tri člane predlaga MO Novo mesto, dva člana predlagajo posavske občine, enega člana belokranjske in enega prinovomeške občine.
22. člen
Pristojnosti nadzornega sveta so:
– nadzorovanje vodenja poslov družbe,
– preverjanje in potrjevanje letnega poročila ter sestavljanje poročila o ugotovitvah za skupščino,
– poročanje skupščini,
– zastopanje predsednika nadzornega sveta proti direktorju,
– poročanje svetu županov na njegovo zahtevo,
– na predlog poslovodje (direktorja) obravnava in da mnenje o predlogu letnega plana ter plana investicij.
23. člen
Nadzorni svet odloča z večino glasov. Če so glasovi članov izenačeni, velja odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta.
24. člen
Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko vnovič izvoljeni.
25. člen
Predsednika nadzornega sveta volijo člani izmed sebe.
26. člen
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerjih s poslovodjem (direktorjem) in v razmerjih nadzornega sveta nasproti skupščini družbe, če v konkretnih primerih nadzorni svet ne odloči, da ga zastopa drugi član nadzornega sveta. Predsednika se pooblasti za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem in odločanje o plačilu za delo.
POSLOVODJA (DIREKTOR)
27. člen
Družbo zastopa poslovodja, ki se imenuje direktor.
28. člen
Poslovodja (direktor) mora vse družbenike ob enakih pogojih obravnavati enako.
29. člen
Poslovodja (direktor) na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja, zastopa in predstavlja javno podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje javnega podjetja, skliče skupščino, sklepa pogodbe o zaposlitvi in odloča o pravicah iz delovnih razmerij, izvaja ostale predpisane naloge in zagotavlja zakonitost dela.
30. člen
Poslovodjo (direktorja) imenuje in razrešuje skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja na podlagi razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovodja (direktor) je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje,
– da izpolnjuje ostale pogoje, ki se določijo v razpisu.
PROKURIST
31. člen
Družba lahko podeli prokuro. Prokurist ima pooblastila skladno z zakonom. Prokurista imenuje skupščina.
IX. SREDSTVA JAVNEGA PODJETJA
32. člen
Sredstva javnega podjetja za opravljanje dejavnosti so:
– plačila za uporabo javnih dobrin,
– dohodki z opravljanjem storitev,
– proračunska sredstva občin uporabnic,
– druga sredstva.
33. člen
Javno podjetje namenja sredstva za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z letnim planom in finančnim načrtom, če ni z odlokom ali drugim aktom določeno drugače.
34. člen
Javno podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb in vodi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih in občinah. Bilančni dobiček in izguba iz poslovanja pri izvajanju gospodarskih javnih služb se ugotavljata za vsakega družbenika (občino) posebej.
Če družba v poslovnem letu izkaže bilančni dobiček pri posamezni občini, ga mora poslovodja (direktor) ob sestavi bilance stanja za to poslovno leto najprej uporabiti za naslednje namene:
– za kritje prenesene izgube, in sicer krije vsaka občina tisti del izgube, ki je nastal v njeni občini,
– za oblikovanje rezerv po zakonu v višini ustanovnega deleža vsakega družbenika, in sicer sorazmerno glede na dobiček ustvarjen pri posameznem družbeniku.
Kolikor družbenik – občina ne doseže dobička, je dolžan pokrivati izgubo in oblikovati rezerve na način, kot ga določa ta odlok.
X. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
35. člen
Javno podjetje je pravna oseba s polno odgovornostjo in nastopa v pravnem prometu samostojno.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelji za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
XI. JAVNA POOBLASTILA
36. člen
Javno podjetje izvršuje javna pooblastila na področju vodenja evidenc, potrebnih za izvajanje svoje dejavnosti ter druga javna pooblastila po pooblastilu občinskih svetov.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Podrobnosti delovanja družbe, pristojnosti organov in odločanja se določi z družbeno pogodbo.
38. člen
Premoženje, ki predstavlja javno infrastrukturo na področjih dejavnosti, s katerimi javno podjetje zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe, izročijo ustanovitelji v upravljanje javnemu podjetju s pogodbo.
39. člen
Ustanoviteljice sprejmejo najkasneje do začetka odlaganja odpadkov na deponiji Leskovec odlok o izvajanju gospodarske javne službe za področje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v okviru s tem odlokom ustanovljenega javnega podjetja.
40. člen
Ustanoviteljice se zavežejo sprejeti ta odlok na občinskih svetih najkasneje do 1. 7. 2005, ustanoviteljica z največjim poslovnim deležem pa najkasneje v roku 30 dni po tem roku skliče ustanovno skupščino, izvede postopek razpisa za mesto poslovodje in poskrbi za objavo odloka v Uradnem listu RS z navedbo vseh ustanoviteljic.
41. člen
Ustanovitelji na ustanovni skupščini sprejmejo družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa, imenujejo poslovodjo in člane nadzornega sveta, predstavnike ustanoviteljev.
42. člen
Ustanoviteljice, ki do 1. 7. 2005 niso sprejele tega odloka o ustanovitvi skupne družbe in so odlok sprejele naknadno, postanejo družbeniki, če sprejmejo obstoječo družbeno pogodbo.
43. člen
Ustanoviteljica, ki ne sprejme družbene pogodbe, sprejete na ustanovni skupščini, in je ne podpiše v notarskem zapisu, ne postane družbenik družbe, njegov predvideni poslovni delež bodisi v sorazmerju s svojimi poslovnimi deleži prevzamejo preostali družbeniki oziroma le-ti povečajo svoje sedanje poslovne deleže tako, da ostaja višina osnovnega kapitala nespremenjena.
44. člen
Ustanovitelji bodo spore praviloma reševali sporazumno. Spore, ki jih ne bo mogoče rešiti, bo reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.
45. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-14/2005
Novo mesto, dne 1. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
 
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
 
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.
 
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franci Vovk l. r.
 
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
 
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
 
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
 
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
 
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.
 
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.
 
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
 
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost