Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2005 z dne 23. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2005 z dne 23. 5. 2005

Kazalo

2156. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje, stran 5120.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, in 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 29. seji dne 11. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti, ki so v javnem in posebnem interesu Občine Grosuplje.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturno dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost in zvez društev,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in študentske populacije vse v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– upravljanje in investicijsko vzdrževanje objektov, ki pretežno služijo za kulturne namene,
– založništvo.
Sredstva za sofinanciranje investicij niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki so upravičeni do sredstev na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, če kandidirajo z neprofitnim programom oziroma projektom,
– ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– lastniki ali upravljalci objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Grosuplje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o član­stvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o opravljanju svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna Občine Grosuplje,
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Grosuplje.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Grosuplje.
II. POSTOPEK
5. člen
Občina Grosuplje vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih programov in projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna občine.
Glede na vsebino in obseg kulturnih dejavnosti se določijo posamezna razpisna področja.
Višino sredstev razpisanih na posameznem razpisnem področju se določi na osnovi realizacije v preteklem letu, finančnih načrtov izvajalcev kulturnih programov in projektov za tekoče leto in v skladu z javnim in posebnim interesom Občine Grosuplje.
Odločitev o izvedbi javnega razpisa oziroma javnega poziva glede na vsebino in obseg razpisnih področij, sprejme na predlog strokovne komisije župan s sklepom o začetku postopka.
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovana strokovna komisija, in sicer ob smiselni uporabi Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03).
6. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni poziv, vodi pristojni uslužbenec občinske uprave po vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev posameznim kulturnim programom in projektom na podlagi predloga strokovne komisije odloči župan.
7. člen
Strokovna komisija šteje do pet članov in je sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, odbora za družbene dejav­nosti, kulturnih društev oziroma Zveze kulturnih društev in Območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Njene naloge so:
– pregled prispelih vlog na javni poziv oziroma javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predloga razdelitve sredstev županu,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinancira­nje, župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka poslovnega računa…),
– vsebina in obseg programa oziroma projekta,
– trajanje pogodbe,
– terminski plan realizacije programa oziroma projekta in porabe sredstev,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko in zakonito porabo sredstev,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– obveznost poročanja izvajalca občini,
– datum podpisa, podpis, in v primeru, da je izvajalec pravna oseba, tudi žig.
Izbrani izvajalec kulturnih programov in projektov v skladu s 15. členom tega pravilnika na podlagi pogodbe vodi evidenco o izvajanju kulturnih programov in projektov, opravlja nadzor nad izvajanjem projektov ter enkrat letno poroča županu o realizaciji programov in projektov.
Pristojni občinski uslužbenec, ki je praviloma skrbnik pogodbe, opravlja nadzor nad izvajanjem programov in projektov po sklenjenih pogodbah in namenski porabi sredstev.
V primeru, da se določeni programi in projekti, ki so jim bila dodeljena sredstva, ne realizirajo, se sredstva izvajalcem kulturnih programov in projektov v skladu s pogodbenimi določili ne nakažejo. Evidenco teh sredstev vodi skrbnik pogodb. Strokovna komisija, ob upoštevanju določil tega pravilnika, pripravi predlog o porabi teh sredstev. O dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem odloči župan.
III. MERILA
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa oziroma javnega poziva na podlagi meril, ki so podlaga tega pravilnika ter v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev namenjenih uresničevanju kulturnih dejavnosti. Komisija lahko v primeru, ko je na javni razpis oziroma javni poziv prijavljeno več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov in projektov.
Osnovna merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov so:
– vsebina in namen prijavljenega programa oziroma projekta,
– realna možnost izvedbe programa oziroma projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa oziroma projekta,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev.
10. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o financiranju določenega javnega kulturnega programa oziroma projekta iz interventnih sredstev brez javnega razpisa oziroma javnega poziva občine (102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju. Višina inter­vent­nih sredstev se določi z letnim proračunom.
11. člen
Temeljna pravila za izvajanje kulturne dejavnosti so v odvisnosti od vrste in področja dejavnosti naslednja:
– kvalitetno in redno delo društva, zveze, zavoda ali posameznika,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v Občini Grosuplje in izven nje,
– dostopnost kulturne dejavnosti domači in širši javnosti.
12. člen
Občina Grosuplje zbira predloge za sofinanciranje vseh oblik kulturnega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, plesnih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
13. člen
Višina sofinanciranja programov in projektov s področja kulture se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturne dejavnosti, po posameznih razpisnih področjih.
Redna dejavnost kulturnih društev
14. člen
Redna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira pod pogojem, da rezultate svojega dela vsaj enkrat letno predstavijo publiki v domači občini.
Honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja, strokovno literaturo in v primeru, da strokovna komisija tako oceni, tudi prevoz mentorja na vajo.
Programski stroški so povezani z izvedbo programa (note, inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema ipd.). Materialni stroški so stroški elektrike, ogrevanja, najemnine in administracije.
Koncert je samostojna izvedba najmanj 12 pesmi oziroma 10 skladb. Samostojna predstava je predstava dolga najmanj 45 minut. Priznana vaja predstavlja 2 šolski uri.
Sodelovanje na občinski oziroma območni, medobčinski oziroma regijski in državni oziroma mednarodni prireditvi, pomeni udeležbo na reviji, srečanju izvajalcev kulturnih dejavnosti.
Vrsta programa                      Možno število točk
---------------------------------------------------------------------------
PEVSKI ZBORI – nad 30 članov
Prizna se maksimalno 75 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar zborovodji na vajo
  (70 + do 35 za prevoz)                   do 105 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             600 točk
4. izvedeni samostojni koncerti v občini 
  (za vsak premierni nastop)                  300 točk
5. izvedeni samostojni koncerti izven območja občine 
  (za vsak koncert)                       200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih 
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih 
  prireditvah (za vsako sod.)                  400 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
PEVSKI ZBORI – do 30 članov
Prizna se maksimalno 75 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar zborovodji na vajo
  (70 + do 35 za prevoz)                   do 105 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             600 točk
4. izvedeni samostojni koncerti v občini
  (za vsak premierni nastop)                  300 točk
5. izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
  (za vsak koncert)                       200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                  2 točki
 
VOKALNE SKUPINE – do 16 članov
Prizna se maksimalno 60 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar zborovodji na vajo (60 + do 35 za prevoz)      do 95 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             400 točk
4. izvedeni samostojni koncerti v občini
  (za vsak premierni nastop)                  200 točk
5. izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
  (za vsak koncert)                       150 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          150 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  200 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
PIHALNI ORKESTER
Prizna se maksimalno 75 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar dirigentu na vajo (80 + do 35 za prevoz)      do 115 točk
2. programski stroški na vajo                   45 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             600 točk
4. izvedeni samostojni koncerti v občini
  (za vsak premierni nastop)                  300 točk
5. izvedeni samostojni koncerti izven
  območja občine (za vsak koncert)               200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
INSTRUMENTALNE SKUPINE – do 16 instrumentalistov
Prizna se maksimalno 75 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar dirigentu na vajo (60 + do 35 za prevoz)      do 95 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             400 točk
4. izvedeni samostojni koncerti v občini
  (za vsak premierni nastop)                  300 točk
5. izvedeni samostojni koncerti izven območja občine
  (za vsak koncert)                       200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar mentorju na vajo (80 + do 35 za prevoz)      do 115 točk
2. programski stroški na leto                   70 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             300 točk
4. izvedene samostojne predstave v občini
  (za vsak premierni nastop)                  300 točk
5. ponovitev samostojne predstave v občini
  (za vsako ponovitev)                     150 točk
6. ponovitev samostojne predstave izven občine
  (za vsako ponovitev)                     200 točk
7. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
8. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
10. število let rednega delovanja (do)               10 točk
11. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
FOLKLORNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 60 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar mentorju na vajo (60 + do 35 za prevoz)       do 95 točk
2. programski stroški na vajo                   25 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             300 točk
4. izvedene samostojne prireditve v občini
  (za vsak premierni nastop)                  200 točk
5. izvedene samostojne prireditve izven območja
  občine (za vsako prireditev)                 200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (za vsako leto)         10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
PLESNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri) za vsako skupino, 
upoštevata se največ dve skupini
1. honorar mentorju na vajo (60 + do 35 za prevoz)       do 95 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             300 točk
4. izvedene samostojne prireditve v občini
  (za vsak premierni nastop)                  200 točk
5. izvedene samostojne prireditve izven območja
  občine (za vsako prireditev)                 200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          200 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
LIKOVNE, FILMSKE, FOTOGRAFSKE IN MULTIMEDIJSKE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar mentorju na vajo (50 + do 35 za prevoz)       do 85 točk
2. programski stroški na vajo                   20 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             200 točk
4. izvedene samostojne prireditve v občini
  (za vsako premierno prireditev)                200 točk
5. izvedene samostojne prireditve izven območja
  občine (za vsako prireditev)                 300 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          100 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
 
RECITACIJSKE IN LITERARNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 40 vaj na leto (2 šolski uri)
1. honorar mentorju na vajo (50 + do 35 za prevoz)       do 85 točk
2. programski stroški na vajo                   15 točk
3. pavšal za materialne stroške na leto             200 točk
4. izvedene samostojne predstave v občini
  (za vsak premierni nastop)                  150 točk
5. izvedene samostojne predstave izven območja
  občine (za vsako prireditev)                 200 točk
6. sodelovanje na občinski oziroma območni
  prireditvi z več udeleženci (za vsako sod.)          100 točk
7. sodelovanje na medobčinskih oziroma regijskih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
8. sodelovanje na državnih in mednarodnih
  prireditvah (za vsako sod.)                  300 točk
9. število let rednega delovanja (do)               10 točk
10. številčnost (na izvajalca)                   2 točki
Do 10% sredstev za redno dejavnost kulturnih društev se nameni za nagrajevanje najuspešnejših izvajalcev kulturnih projektov in programov. Strokovna komisija pripravi predlog o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem na podlagi dokazil o izjemnih dosežkih na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se ob upoštevanju določil tega pravilnika natančneje opredelijo v javnem razpisu.
O dodelitvi sredstev odloči župan.
Stroški delovanja društev in zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
15. člen
Del sredstev iz proračuna občine, namenjenih javni službi na področju kulture in izvajalcem kulturne dejavnosti, se zagotavlja za usklajeno in koordinirano delovanje posameznih izvajalcev, zagotavljanju prostorskih pogojev za njihovo delo, njihovem povezovanju in skupnem opravljanju nalog, ki so v interesu vseh izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Višina sredstev se določi na osnovi realizacije v preteklem letu in finančnega načrta izvajalcev za tekoče leto z letnim proračunom.
Iz teh sredstev občina financira oziroma sofinancira:
– stroške dela in materialne stroške administrativnega, finančnega in računovodskega servisa društev,
– stroške upravljanje kulturnega doma Grosuplje,
– stroške koordinacije kino dejavnosti,
– obratovalne stroške kulturnega doma (elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, investicijsko vzdrževanje objekta, ogrevanje),
– organizacijo poklicnih gostovanj,
– organizacijo revij in srečanj izvajalcev kulturnih programov in projektov in njihovo izobraževanje,
– druge naloge, ki so v posebnem in javnem interesu občine in jih določi župan.
Občina tudi za zagotavljanje zgoraj navedenih kulturnih vsebin in dejavnosti pod pogoji tega pravilnika in drugih pogojev, natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu ter ostale veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
V skladu s 26. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96 in 22/00) se del izvajanja javne službe prenese na Območno izpostavo javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, s katero se na podlagi neposrednega poziva k predložitvi finančnega in delovnega načrta sklene pogodba o sofinanciranju.
Investicijsko vzdrževanje in upravljanje
kulturnih objektov
16. člen
Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov, ki služijo pretežno kulturnemu namenu in so opredeljeni kot javna kulturna infrastruktura, se pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih sredstev predvidenih za vzdrževanje in upravljanje kulturnih objektov in drugih pogojev natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu. Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov se ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev na podlagi predloga strokovne komisije odloči župan.
Kulturni projekti in prireditve
17. člen
Posamezne kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine, so vsebinsko učinkoviti in promovirajo občino (prireditve posvečene državnim in občinskemu prazniku, druge prireditve, revije, nastopi v tujini, delavnice, gostovanja, koncerti, multimedijski projekti ipd.) opredelimo kot projekte na področju kulture.
Za to razpisno področje se lahko določi do 20% proračunskih sredstev za kulturno dejavnost. Izbor projektov in prireditev ter višino sofinanciranja določi po oceni in predlogu komisije župan. Projekt oziroma prireditev, za katerega izvajalec kulturne dejavnosti, pridobi sredstva iz naslova sofinanciranja kulturnih projektov in prireditev se ne upošteva pri vrednotenju redne dejavnosti društva.
Merila za vrednotenje kulturnih projektov so:
1. dosedanji dosežki           od 0 do 15 točk
2. trajanje programa oziroma projekta   od 0 do 20 točk
3. vsebina in namen programa oziroma
  projekta                od 0 do 65 točk
  skupaj možnih                 100 točk
Višina sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje projektov na področju kulture se opredeli v letnem proračunu občine. O izboru projektov in prireditev ter višini sofinanciranja odloči glede na predlog strokovne komisije župan.
IV. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-1/05
Grosuplje, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.