Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1901. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, stran 4733.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode
z javnih cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja padavinske vode, ki nastaja na območju javnih cest:
– ukrepe zmanjševanja emisije snovi z odvajanjem padavinske odpadne vode,
– mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja s cestišča javne ceste, in
– vrednotenje in merjenje emisije snovi.
(2) Za posamezna vprašanja v zvezi z odvajanjem padavinske vode, ki niso urejena s to uredbo, se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
2. člen
(pojmi)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. zaledne vode so vode, ki kot posledica meteorskih padavin odtekajo s površin javne ceste, ki niso površine cestišča v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, kot so brežine vkopov in nasipov;
2. dnevno povprečje pretoka motornih vozil je pretok vozil, ki se izračuna iz letnih podatkov o prometu cestnih motornih vozil na način iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in se izraža v enotah osebnih vozil na dan (v nadaljnjem besedilu: EOV/dan);
3. medzrnski, razpoklinski in kraški vodonosnik je vodonosnik v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja;
4. točkovno odvajanje je odvajanje padavinske odpadne vode preko iztoka usedalnika, lovilca olj, zadrževalnika padavinske odpadne vode ali čistilne naprave odpadne padavinske odpadne vode;
5. razpršeno odvajanje je razpršeno odvajanje padavinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
3. člen
(izjeme)
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odvajanje padavinske odpadne vode z javnih cest na območju:
– postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
– objektov za vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
– pralnic za motorna vozila in
– cestnih predorov.
II. UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJE SNOVI
4. člen
(točkovno odvajanje padavinske odpadne vode)
(1) Pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča:
– javne ceste, ki prečka medzrnske in razpoklinske vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan,
– javne ceste, ki prečka kraške vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 6.000 EOV/dan,
– javne ceste, ki prečka območja kamnin s povprečno propustnostjo za vodo manj kot 10(na –6) m/s, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 40.000 EOV/dan, ali
– javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok ali v morje, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan,
zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste.
(2) Če na iztoku zadrževalnika padavinske odpadne vode parametri padavinske odpadne vode presegajo mejne vrednosti iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, je treba padavinsko odpadno vodo očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode, pri čemer je treba zagotoviti čiščenje samo za količine odpadne vode kritičnega naliva. Za izračun količine odpadne vode kritičnega naliva se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 l/s.ha.
(3) Če iz okoljevarstvenega soglasja ali iz pogojev upravljavca javne kanalizacije za priključitev na sistem javne kanalizacije izhaja zahteva po zadrževanju poplavnega vala iz sistema odvajanja padavinske odpadne vode s cestišča javnih cest, mora upravljavec javne ceste zagotoviti pri načrtovanju in gradnji zadrževalnika tudi prostornino za zadrževanje odpadne vode, ki nastaja ob interventnih ukrepih zaradi nesreč na javni cesti.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je treba zagotoviti zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode tudi za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča javne ceste, ki prečka vodovarstveno območje, če tako določa predpis s področja urejanja voda, ki ureja za to območje vodovarstveni režim.
(5) Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati:
– neposredno v podzemne vode,
– neposredno v celinske vode, ki v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo in vode, niso vodotoki,
– v vode na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode iz površinskih voda, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim,
– posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode iz podzemne vode, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim.
(6) Pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode ter lovilcev olj mora investitor javne ceste izbrati takšno zasnovo in tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv na onesnaženost tal in kemijsko ter ekološko stanje voda.
5. člen
(razpršeno odvajanje padavinske vode)
(1) Za zaledne vode in padavinsko vodo, ki odteka s cestišča javnih cest, ki niso ceste iz prvega odstavka prejšnjega člena, je treba pri načrtovanju zagotoviti razpršeno odvajanje padavinske vode, če je to tehnično izvedljivo ob upoštevanju ekonomsko upravičenih stroškov.
(2) Razpršeno odvajanje zalednih voda ter padavinske vode s cestišča javnih cest ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo tudi na območjih poselitve, ki so opremljena z javno kanalizacijo.
(3) Odvajanje padavinske vode, ki nastaja na območju javnih cest, v vode preko ločenega sistema kanalizacije za padavinsko vodo ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo.
6. člen
(posredno odvajanje v podzemne vode)
(1) Pri posrednem odvajanju padavinske vode s cestišča javne ceste v podzemne vode se mora med gladino podzemne vode in koto tal nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin, debeline najmanj 1 m, pri čemer se za gladino podzemne vode upošteva srednje visoka višina podzemne vode, ki se ji prišteje višina najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višina pa ne more biti manjša od 1 m.
(2) Posredno odvajanje padavinske vode s cestišča javne ceste v podzemne vode na poplavnem območju, pri katerem niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, lahko dovoli ministrstvo, pristojno za okolje, v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, če gre za pojave poplavnih stanj, ki so višja od poplavnega stanja z enoletno povratno dobo.
7. člen
(drugi ukrepi)
(1) Zaledne vode in padavinske vode s cestišč javnih cest se lahko odvajajo v javno kanalizacijo, če so zadrževalniki padavinske odpadne vode prilagojeni na sposobnost zadrževanja zalednih voda ali padavinske vode s cestišč javnih cest na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo in je investitor oziroma upravljavec javne ceste pridobil za tako odvajanje privolitev upravljavca javne kanalizacije.
(2) Upravljavec zadrževalnika, čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, ki odvaja padavinske odpadne vode s cestišča javne ceste, mora ob okvari teh naprav ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki povzroči ali lahko povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje čezmernega onesnaževanja.
(3) Upravljavec javne ceste mora inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsak izpad zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, ki povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku.
(4) Če se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo, mora upravljavec javne ceste v primerih iz prejšnjega odstavka obvestiti tudi upravljavca javne kanalizacije.
III. MEJNE VREDNOSTI
8. člen
(mejne vrednosti parametrov padavinske odpadne vode)
Mejne vrednosti parametrov za neposredno in posredno odvajanje padavinske vode ter za odvajanje padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo so določene v prilogi 2 te uredbe.
IV. VREDNOTENJE EMISIJE
9. člen
(vrednotenje emisije)
Emisija snovi v posamezni meritvi presega predpisane mejne vrednosti padavinske odpadne vode, če so izmerjene ali izračunane vrednosti veličin, s katerimi se izraža emisija snovi, večje od mejnih vrednosti iz priloge 2 te uredbe.
10. člen
(ugotavljanje čezmerne obremenitve)
(1) Padavinska odpadna voda iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, za katero je v okviru občasnih meritev v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, določena letna pogostost meritev, je čezmerno onesnažena, če:
– v primeru več kot treh meritev letno več kot ena izmerjena vrednost kateregakoli parametra iz priloge 2 te uredbe presega mejno vrednost, ali
– ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra za več kot 100% presega mejno vrednost iz priloge 2 te uredbe.
(2) Meritev se lahko ponovi, če v okviru meritve iz prejšnjega odstavka, ki presega mejne vrednosti, nobena od izmerjenih vrednosti parametra ne presega predpisane mejne vrednosti za več kot 100%. Če ponovljena meritev presega predpisane mejne vrednosti odpadnih vod, naprava čezmerno obremenjuje okolje.
V. MERJENJE EMISIJ SNOVI
11. člen
(obratovalni monitoring)
(1) Upravljavec javnih cest mora zagotavljati meritve onesnaženosti padavinske odpadne vode na iztoku zadrževalnika in čistilne naprave padavinske odpadne vode v obsegu iz priloge 3 te uredbe.
(2) Meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo za vse javne ceste v Republiki Sloveniji v skladu z letnim programom obratovalnega monitoringa, ki ga pripravi in predlaga v potrditev za prihodnje leto ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje do 30. septembra v tekočem letu, potrdi pa ga ministrstvo, pristojno za okolje, najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu.
(3) Z letnim programom obratovalnega monitoringa se določijo merilna mesta, način vzorčenja, pogostost vzorčenja, obseg kemijskih analiz in izvajalci vzorčenj, meritev pretokov in analiz onesnaženosti padavinske odpadne vode.
(4) Z letnim programom obratovalnega monitoringa se določita tudi obseg in način letnega pregleda stanja obratovanja zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode.
(5) O izvedbi meritev in pregledih stanja obratovanja zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode v okviru letnega programa obratovalnega monitoringa morajo upravljavci javnih cest zagotoviti izdelavo letnega poročila o izvedbi obratovalnega monitoringa, ki ga morajo posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, najkasneje do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto.
(6) Meritve iz prvega odstavka tega člena se izvajajo po metodah iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring odpadnih vod, izvajajo pa ga osebe, ki so pridobile v skladu s tem predpisom pooblastilo za izvajanje monitoringa odpadnih vod.
VI. NADZOR
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojnega podjetnika posameznika ali gospodarsko družbo, če stori prekršek kot upravljavec zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, če ravna v nasprotju:
– z določbami 4. člena,
– z določbami prvega odstavka 6. člena,
– z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena in
– z določbami prvega odstavka 11. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali gospodarske družbe.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prilagoditev zahtevam te uredbe)
(1) Upravljavec avtoceste in glavne ceste, ki je bila zgrajena ali je bila v uporabi na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo zanjo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje ali gradbeno dovoljenje, se mora prilagoditi zahtevam iz te uredbe najkasneje do 31. decembra 2009, lastnik drugih kategorij javne ceste pa najkasneje do 31. decembra 2012.
(2) Roke in način izvedbe ukrepov za prilagoditev zahtevam iz te uredbe se podrobneje določi v operativnem programu odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode z javnih cest, ki ga ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem najkasneje do 31. decembra 2006.
(3) Ne glede na drugi in peti odstavek 11. člena te uredbe mora biti prvi letni program obratovalnega monitoringa biti pripravljen za leto 2007 do 30. junija 2006, ministrstvo, pristojno za okolje, pa ga mora potrditi do 31. oktobra 2006. Prvo letno poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa morajo upravljavci javnih cest posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, do 31. marca 2008 za leto 2007.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2005/6
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2004-2511-0373
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
PRILOGA 1
      Izračun dnevnega povprečja pretoka motornih vozil

  Dnevno povprečje pretoka motornih vozil se izračuna iz podatkov o
letnem pretoku osebnih in tovornih motornih vozilih na naslednji način:

         EOV = V(1) + N(2 ) · V(2) + N(3 ) · V(3)

  kjer so:
  – EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil,
  – V(1) dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil,
  – N(2) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 t in 7,5
t, ki je enak 2,
  – V(2) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5 t
in 7,5 t,
  – N(3) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je
enak 3,5,
  – V(3) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t.
PRILOGA 2

      Mejne vrednosti parametrov za padavinsko odpadno vodo

+-----------------------+--------+-----+-------------------------------------+
|    Parameter    |Izražen |Enota|      MEJNE VREDNOSTI      |
|            | kot  |   +------------------+------------------+
|            |    |   |  za odvajanje  | za odvajanje v |
|            |    |   |  posredno ali  |    javno   |
|            |    |   |neposredno v vode |  kanalizacijo  |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|I. SPLOŠNI PARAMETRI  |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|1. Neraztopljene snovi |    |mg/l |  80/160 (a)  |    (b)    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|2. Usedljive snovi   |    |ml/l |  0,5/10 (a)  |    10    |
|            |    |   |         |         |
|            |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|III. ANORGANSKI    |    |   |         |         |
|PARAMETRI       |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|3. Kadmij*       |  Cd  |mg/l |    0,1    |    0,1    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|4. Baker *       |  Cu  |mg/l |    0,5    |    0,5    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|5. Cink *       |  Zn  |mg/l |    2,0    |    2,0    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|6. Celotni krom *   |  Cr  |mg/l |    0,5    |    0,5    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|7. Nikelj *      |  Ni  |mg/l |    0,5    |    0,5    |
|            |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|IV. ORGANSKI PARAMETRI |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|8. Celotni       |    |mg/l |  10/50 (a)   |    20    |
|ogljikovodiki *    |    |   |         |         |
|(mineralna olja)    |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|9. Lahkohlapni     |    |mg/l |    0,1    |    1,0    |
|aromatski       |    |   |         |         |
|ogljikovodiki * – BTX |    |   |         |         |
|(c)          |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|10. Adsorbljivi    |  Cl  |mg/l |    0,5    |    0,5    |
|organski halogeni * – |    |   |         |         |
|AOX          |    |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|11. Fenoli*      | C(6)H |mg/l |    0,1    |    10    |
|            | (5)OH |   |         |         |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+
|12. PAH*(d)      |    |mg/l |   0,00006   |     -    |
+-----------------------+--------+-----+------------------+------------------+


  Opomba: parametri, ki imajo oznako*, so s predpisom, ki ureja emisijo
toplote in snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
določeni kot nevarna snov.

  Oznake:
  (a) manjša vrednost velja za vodovarstvena območja v skladu s predpisi, ki
urejajo vodovarstvena območja,
  (b) mejna koncentracija neraztopljenih snovi v padavinski vodi se določi v
okoljevarstvenem dovoljenju z vrednostjo, pri kateri še ni vpliva na
kanalizacijo ali čistilno napravo,
  (c) vsota benzena, toluena in ksilena,
  (d) policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjenih
koncentracij benzo(a)pirena, fluoroantena, benzo(b)fluoroantena, benzo(k)
fluoroantena, benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3-cd)pirena. PAH so značilni
parameter naftnih derivatov, mejno vrednost predstavlja meja določanja.
PRILOGA 3

  Obratovalni monitoring za iztoke iz zadrževalnikov in čistilnih naprav
              padavinske odpadne vode

  Emisija snovi se določa na iztoku padavinske vode iz naprave tako, da ni
vpliva zaradi morebitnega razredčevanja z zalednimi vodami.
  Vzorčenje se izvaja v obdobju deževnega vremena.
  Pri določanju pogostosti izvajanja meritev se upošteva porazdelitev
padavin na letni ravni.
  Vzorec se odvzame na iztoku iz zadrževalnika ali čistilne naprave.
  Letna pogostost občasnih meritev in obdobje vzorčenja je glede na velikost
prispevne površine, za katero je urejeno odvajanje preko zadrževalnika ali
čistilne naprave za padavinsko odpadno vodo ali lovilca olj, določena v
tabeli 1.

Tabela 1: določitev števila meritev obratovalnega monitoringa

+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|Prispevna  |Število analiz |Vzorčenje v obdobju              |
|površina   |na leto    |                       |
|[ha]     |        |                       |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|<=2     |1       |jesensko deževje               |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|>2 <=3    |2       |jesensko in pomladno deževje         |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|>3 <=4    |3       |jesensko, pomladno in             |
|       |        |poletno deževje                |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|>4 <=5    |4       |2x jesensko, 1x pomladno,           |
|       |        |1x poletno deževje              |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+
|> 5     |5       |2x jesensko, 2x pomladno,           |
|       |        |1x poletno deževje              |
+-------------+---------------+----------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost