Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1346. Odlok o režijskem obratu v Občini Kidričevo, stran 3594.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 19/95) in 17. členom Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Kidričevo, s sedežem Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ustanavlja režijski obrat kot svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave Občine Kidričevo in določa njegove pristojnosti ter način izvajanja gospodarskih javnih služb glede na določbe veljavnega Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kidričevo.
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Kidričevo in po potrebi tudi izven nje. Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave in ni pravna oseba.
Režijski obrat vodi delavec, ki ga imenuje s sklepom župan za vodjo in mu je odgovoren za svoje delo.
Viri financiranja režijskega obrata so:
– prihodki na postavkah proračuna, ki se nanašajo na posamezna področja javnih služb,
– prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– prihodki od komunalnih taks,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– prihodki ustvarjeni s prometom v okviru posameznega področja javne službe
– drugi prihodki po zakonu.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvari oziroma pridobiva, se stekajo v proračun Občine Kidričevo.
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na 2. odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
Sistemizacija delovnih mest znotraj režijskega obrata je določena v okviru Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo oziroma Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinskem uradu občine Kidričevo.
3. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu in drugo, se določijo na isti osnovi, kot veljajo za občinsko upravo.
II. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. javna snaga in čiščenje javnih površin;
2. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
3. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti;
4. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
5. urejanje in vzdrževanje pokopališč;
6. pogrebne storitve;
7. oskrba s plinom;
8. urejanje javnih parkirišč;
9. javna razsvetljava v naseljih;
10. upravljanje javnih stanovanj;
11. upravljanje poslovnih prostorov;
12. zimska služba;
13. vzdrževanje športnorekreacijskih objektov;
14. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov;
15. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela;
16. gospodarjenje z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči;
17. vzdrževanje in obnavljanje občinskih objektov;
18 vodenje javnih del;
19. urejanje in vzdrževanje plakatnih mest in reklamnih objektov;
20. druga dela in naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih določi občinski svet.
5. člen
Režijski obrat opravlja dejavnosti iz 4. člena, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Poleg dejavnosti iz 4. člena režijski obrat s področja javnih služb opravlja naslednje naloge:
1. strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb;
2. investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in napravami gospodarske infrastrukture in javnimi površinami, vodenje investicij, gradbeni nadzor;
3. nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja gospodarskih javnih služb;
4. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb;
5. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih služb;
6. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb;
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb;
8. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave ter če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb;
9. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb;
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb;
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.
V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti ali ko so potrebna posebna strokovna znanja in oprema, se lahko naročijo dela pravni ali fizični osebi, ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana in izpolnjuje zanje vse pogoje.
6. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb, kot so navedene v 4. členu tega odloka, lahko občina ustanovi javno podjetje ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim predpisom pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, če teh dejavnosti režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati.
Delo javnih služb in koncesionarjev koordinira režijski obrat.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-42/05
Kidričevo, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti