Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1345. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005, stran 3592.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 94. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kidričevo za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Občinski proračun za leto 2005 se določi v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjih
   Skupina/Podskupina kontov                leto 2005
------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             1,218.121
   Tekoči prihodki (70+71)                  504.650
70  Davčni prihodki                      468.250
   700 Davki na dohodek in dobiček              301.424
   703 Davki na premoženje                  121.190
   704 Domači davki na blago in storitve            45.636
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                      36.400
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                21.000
   711 Takse in pristojbine                   4.000
   712 Denarne kazni                       400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                 11.000
72  Kapitalski prihodki                    290.091
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         130.507
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              159.584
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                    423.380
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               423.380
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               1,242.895
40  Tekoči odhodki                       310.871
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            58.472
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        9.555
   402 Izdatki za blago in storitve              233.344
   403 Plačila domačih obresti                 5.000
   409 Rezerve                         4.500
41  Tekoči transferi                      312.826
   410 Subvencije                       16.850
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   174.342
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      35.700
   413 Drugi tekoči domači transferi              85.934
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                   554.471
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           554.471
43  Investicijski transferi                   64.727
   431 Investic. transferi
     prav. in fiz. oseb., ki niso prorač. upor.       38.800
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                       25.927
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)               -24,774.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)              8.000
75  Prejeta vračila danih posojil                8.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              8.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu            -16.774
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se oblikuje v letu 2005 v višini 500.000 SIT.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 1,000.000 tolarjev odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
8. člen
Uporabniki proračuna se morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati za roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 60 dni od prejema računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, se mora uporabnik dogovoriti za 60‑dnevni rok plačila.
Neposredni uporabnik se lahko v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo ceno.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti se morajo uporabniki dogovoriti za najmanj 30-dnevni rok plačila, razen za izjeme iz 3. točke 23. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitev tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
O prerazporeditvi sredstev med posameznimi konti v okviru proračunske postavke odločajo pristojni delavci.
12. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v svojem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije, ki so že začete v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
15. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu 2005 ne bo izdajala poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kidričevo v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02-2/05-1
Kidričevo, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost