Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1344. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004, stran 3592.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 18. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili v letu 2004 realizirani v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč SIT
1.  Skupaj prihodki                  932.940
2.  Skupaj odhodki                 1,104.565
3.  Proračunski primanjkljaj (1- 2)         – 171.625
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil            7.291
5.  Dana posojila in povečanje kapitalskih       1.637
   deležev
6.  Prejeta minus dana posojila             5.654
7.  Skupni primanjkljaj (1+4)-(2+5)         – 165.971
 
C)  Račun financiranja
8.  Zadolževanje                   107.000
9.  Odplačilo dolga                     –
10. Neto zadolževanje (8-9)              107.000
 
Zmanjšanje sredstev na računih            – 58.971
3. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 6,094.502 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2005.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03/03-3
Kidričevo, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost