Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1337. Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti, stran 3584.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št., 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 28. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro, vrednotenje in razdelitev sredstev, ki so v proračunu Občine Grosuplje namenjena za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti.
Financira se neprofitna in prostovoljna dejavnost društev in organizacij ter njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci programov in projektov), ki delujejo na območju Občine Grosuplje, imajo v Občini Grosuplje sedež ali so njihovi člani občani Občine Grosuplje.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
V okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine se sofinancirajo:
– programi in projekti na področju socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti,
– ostali neprofitni programi na področju varstva naravne dediščine, ohranjanja tradicije, organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter informiranja; izoblikovani na podlagi specifičnih potreb občanov,
– stroški redne dejavnosti izvajalcev programov in projektov (stroški najemnin, telekomunikacij, komunalnih storitev, stroški dela),
– projekti, katerih pokrovitelj bo Občina Grosuplje.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
Sofinanciranje programov in projektov s področja kulture in športa ni predmet tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Grosuplje oziroma delujejo na njenem področju in so občani Občine Grosuplje njihovi člani,
– da so registrirani za dejavnost, ki je predmet tega pravilnika, imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonsko predpisano dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov in projektov.
Fizične osebe niso upravičene do dodelitve sredstev, razen v primeru, če kandidirajo s projekti, ki ustrezajo določilom tega pravilnika in se ocenijo kot izjemnega pomena za Občino Grosuplje.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov Občine Grosuplje.
POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi na krajevno primeren način po sprejetju občinskega proračuna, s katerim se določi višina razpoložljivih sredstev. V tekočem letu lahko občina glede na obseg in vsebino posameznih razpisnih področij objavi več razpisov ali pozivov.
5. člen
(javni razpis)
Javni razpis oziroma poziv mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– razpisni oziroma pozivni rok,
– informacijo o obrazcih za prijavo.
6. člen
(postopek)
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V primeru, če je na javni razpis oziroma poziv prijavljeno več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, lahko komisija določi prioriteto za vrednotenje prijav.
Komisija obravnava popolne in v roku prispele prijave na razpis oziroma poziv in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predlog razdelitve sredstev. Komisija lahko vloge, ki po vsebini ne ustrezajo predmetu javnega razpisa oziroma javnega poziva, preusmeri na ustrezno razpisno področje, če razpisi oziroma pozivi potekajo istočasno.
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnava praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi, do porabe sredstev. Pristojni uslužbenec občinske uprave, vloge prispele na javni poziv, odpre po vrstnem redu prispetja in pripravi poročilo o njihovi ustreznosti in popolnosti.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
Izvajalci programov in projektov so o izidu razpisa oziroma poziva obveščeni v 30 dneh po končanem javnem razpisu oziroma javnem pozivu.
7. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov in projektov oziroma redne dejavnosti.
V pogodbi se opredeli izbran program, projekt oziroma redna dejavnost društva ter višino in namen sofinanciranja, dinamiko financiranja, način nadzora namenske porabe proračunskih sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske rabe sredstev oziroma neizvedenih prevzetih obveznosti.
Izvajalci programov in projektov morajo občinski upravi, ki spremlja izvajanje programov in projektov, v pogodbenem roku predložiti poročilo o izvedenih programih in projektih in namenski rabi sredstev.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
8. člen
(merila in kriteriji javnega razpisa)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni razpis in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem programov in projektov, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
obseg in kvaliteta programa dela za tekoče leto             40
jasnost postavljenih ciljev in skladnost s predmetom razpisa     0-30
nedvoumna opredelitev ciljne skupine uporabnikov            0-5
sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvedbi programa        0-5
 
leta delovanja                             10
nad 20 let                               10
pod 20 let za vsako leto delovanja 0,5 točke
 
članstvo                                30
sedež v Občini Grosuplje                        20
nad 100 članov 10 točk                         10
pod 100 članov za vsakega človeka 0,1 točke
 
realna finančna konstrukcija                      20
jasno opredeljeni viri financiranja                   10
delež sofinanciranja s strani proračuna občine             10
do 50% – 10
nad 50% – 5
 
SKUPAJ                                 100
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR FINANCIRANJA OZIROMA SOFINANCIRANJA REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN PROJEKTOV POKROVITELJSTVA OBČINE
9. člen
(merila in kriteriji javnega poziva)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni poziv in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
– ustrezen obseg kakovostnega programa (število izvedenih projektov v preteklih dveh letih),
– pomen dejavnosti izvajalca za Občino Grosuplje,
– neprofitnost dejavnosti izvajalca,
– uravnotežena in realna finančna shema odhodkov in prihodkov.
Višina sofinanciranja je odvisna od višine proračunskih sredstev za posamezna področja, ki so predmet javnega poziva.
10. člen
Občinski svet občine Grosuplje lahko v okviru sprejemanja proračuna, brez upoštevanja meril in kriterijev iz 8. in 9. člena tega pravilnika, odloča o dodelitvi sredstev programu oziroma projektu, ki se oceni kot izjemno pomemben za občane in je v posebnem interesu Občine Grosuplje.
Izjemoma lahko župan iz interventnih sredstev brez izvedbe javnega razpisa izda sklep o dodelitvi sredstev programu oz projektu, če je zaradi nujnosti odločitve o financiranju to neizogibno. Višina interventnih sredstev se določi z letnim proračunom.
11. člen
Za sofinanciranje stroškov rednega delovanja (stroški najemnine, energije, ptt storitev in drugi materialni stroški, stroški dela), lahko zaprosi društvo, ki kandidira tudi na programska sredstva. Komisija bo na podlagi dokazil opredeljenih v besedilu javnega poziva oziroma razpisa pripravila predlog o dodelitvi sredstev v odvisnosti od višine sredstev zagotovljenih v proračunu in v skladu s tem pravilnikom.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-1/05
Grosuplje, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.