Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2004 z dne 14. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2004 z dne 14. 10. 2004

Kazalo

4623. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, stran 13173.

Na podlagi šestega odstavka 37. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo in 41/04) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o določitvi in varstvu naravnih vrednot
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote, jih razvrsti na naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena ter ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo.
(2) Ta pravilnik ne določa podrobnejših varstvenih in razvojnih usmeritev ter drugih obveznih pravil ravnanja za varstvo mineralov in fosilov.
II. DOLOČITEV IN RAZVRSTITEV NARAVNIH VREDNOT
2. člen
(določitev naravnih vrednot)
(1) Del narave se določi za naravno vrednoto na osnovi strokovnih meril vrednotenja s primerjanjem njegovih lastnosti z lastnostmi drugih delov narave, ki so glede na značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik med seboj primerljivi.
(2) Naravne vrednote so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, z navedbo naslednjih podatkov:
1. identifikacijska številka,
2. ime naravne vrednote,
3. razvrstitev na naravno vrednoto državnega ali lokalnega pomena,
4. kratka oznaka naravne vrednote,
5. opredelitev zvrsti naravnih vrednot in
6. geografska opredelitev lokacije naravne vrednote z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami.
(3) Pri naravnih vrednotah, za katere se zaradi njihove občutljivosti upravičeno domneva, da bi objava natančne kratke oznake in točne lokacije lahko povzročila neustrezno rabo ali povečano ogledovanje in obiskovanje, ki bi lahko ogrozilo naravno vrednoto, so Gauss-Kruegerjeve koordinate v prilogi 1 tega pravilnika zaokrožene na 5 km, kratka oznaka pa je posplošena.
(4) Pri naravnih vrednotah iz prejšnjega odstavka se identifikacijski številki doda posebna oznaka.
(5) Pri naravnih vrednotah, katerih površina je večja od 1 km2, in naravnih vrednotah linijskega značaja, ki so daljše od 1 km, se identifikacijski številki doda posebna oznaka.
3. člen
(opredelitev naravnih vrednot po zvrsteh)
(1) Naravne vrednote se opredelijo z eno ali več zvrstmi glede na eno ali več lastnosti, ki opredeljujejo del narave za naravno vrednoto in so pogojene z značilnostmi naravnih pojavov in naravnih oblik.
(2) Zvrsti naravnih vrednot so: površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna, oblikovana naravna vrednota in krajinska vrednota ter mineral in fosil.
(3) Naravna vrednota se opredeli z zvrstjo iz prejšnjega odstavka tudi, če ima le njen del lastnosti iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri naravnih vrednotah iz petega odstavka prejšnjega člena je v prilogi 1 tega pravilnika najprej podana zvrst, ki opredeljuje celotno naravno vrednoto, v oklepaju pa sledijo morebitne zvrsti, ki opredeljujejo njene dele.
4. člen
(kartografska opredelitev naravnih vrednot)
(1) Meje naravnih vrednot, določenih v prilogi 1 tega pravilnika so prikazane na pregledni karti v merilu 1:650.000, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(2) Meje naravnih vrednot, določenih v prilogi 1 tega pravilnika so določene v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema, poleg tega pa so prikazane tudi na karti v merilu 1:25.000. Oba zapisa hranita organizacija, pristojna za ohranjanje narave, in ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Digitalni sloj geografskega informacijskega sistema in karta v merilu 1:25.000 se izdelata v dveh variantah.
(4) Prva varianta vsebuje točne podatke o lokacijah naravnih vrednot, določenih v prilogi 1 tega pravilnika. Če vsebuje tudi podatke o točnih lokacijah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, taka varianta ni dostopna javnosti.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko nosilec prostorskega planiranja za potrebe priprave prostorskih aktov oziroma usklajevanja in umeščanja objektov v prostor pridobi podatke o točnih lokacijah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika. S temi podatki mora ravnati tako, da zagotovi njihovo nedostopnost javnosti. Ti podatki so dostopni samo osebam, ki so odgovorne oziroma pooblaščene za izvedbo postopka priprave prostorskih aktov, ne smejo se objaviti in hraniti v spisu postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta.
(6) Vsako posredovanje podatkov o točnih lokacijah naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, se opravi tako, da se uporabnika pisno opozori na omejitev glede dostopnosti javnosti.
(7) Za javno uporabo se izdela druga varianta sloja geografskega informacijskega sistema in karte v merilu 1:25.000, v kateri so lokacije naravnih vrednot iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, prikazane s koordinatami, ki so zaokrožene na 5 km.
(8) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se geografska opredelitev dela naravne vrednote izvede v naravovarstvenih smernicah.
(9) Za potrebe priprave prostorskih aktov se pridobijo podatki o mejah naravnih vrednot tako, da se sloj geografskega informacijskega sistema iz drugega odstavka tega člena v merilu 1:5000 položi na digitalni katastrski načrt.
(10) Pri določitvi meje iz prejšnjega odstavka se v naravno vrednoto vključi tudi parcela, prek katere poteka geografska meja naravne vrednote, če leži večina parcele ali njen centroid znotraj naravne vrednote.
5. člen
(določitev mineralov in fosilov)
Minerali in fosili so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, z navedbo naslednjih podatkov:
1. zaporedna številka,
2. vrsta ali tip minerala oziroma fosila in
3. opis minerala oziroma fosila.
III. PRAVILA RAVNANJA ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
6. člen
(varstvene usmeritve in naravovarstvena soglasja)
(1) Varstvene usmeritve za varstvo naravnih vrednot oziroma območje vpliva na naravne vrednote so določene v predpisu, ki ureja zvrsti naravnih vrednot.
(2) Podrobnejše varstvene usmeritve za varstvo naravnih vrednot oziroma območja vpliva na naravne vrednote so varstvene usmeritve za zvrst ali zvrsti naravnih vrednot, med katere je naravna vrednota uvrščena v skladu s 3. členom tega pravilnika. Določene so v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za izvajanje posegov v naravo na naravnih vrednotah je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, skladno s predpisi s področja graditve objektov in ohranjanja narave.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v poselitvenih območjih naselij na naravnih vrednotah, ki so večje od 1 km2, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.
(5) Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za enostavne objekte, če se ti izvajajo na naravnih vrednotah iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
7. člen
(načini določitve usmeritev v naravovarstvenih smernicah)
(1) Za posamezno naravno vrednoto oziroma območje vpliva na naravno vrednoto se na podlagi varstvenih usmeritev iz tega pravilnika ter ob upoštevanju lokacije skupaj z dejansko oziroma pričakovano ogroženostjo naravne vrednote določijo v naravovarstvenih smernicah usmeritve, izhodišča in pogoji (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) za tak način izvajanja dejavnosti in posegov, ki zagotavlja ohranitev lastnosti naravne vrednote.
(2) Če je naravna vrednota v celoti opredeljena z več zvrstmi, se usmeritve določijo na način iz prejšnjega odstavka, glede na zvrsti naravnih vrednot, s katerimi je naravna vrednota opredeljena.
(3) Če je naravna vrednota opredeljena z več zvrstmi, pri čemer se ena zvrst nanaša na celoto, druge pa na njene dele, se usmeritve določijo na način iz prvega odstavka tega člena ter tako, da se za celotno naravno vrednoto določijo usmeritve za zvrst, kateri pripada naravna vrednota v celoti, za dele naravne vrednote, ki izkazujejo lastnosti drugih zvrsti, pa usmeritve za te zvrsti.
(4) Če je naravna vrednota iz prejšnjega odstavka površinsko večja od 1 km2oziroma linijsko daljša od 1 km, se usmeritve določijo na način iz prvega odstavka tega člena ter tako, da se za celotno naravno vrednoto upoštevajo samo usmeritve iz predpisa, ki določa zvrsti naravnih vrednot. Za geografsko določene dele naravne vrednote, ki so značilni oziroma prevladujoči za zvrst, kateri ta naravna vrednota v celoti pripada, se upoštevajo tudi podrobnejše varstvene usmeritve iz tega pravilnika.
8. člen
(razvojne usmeritve)
(1) Razvojne usmeritve so določene v predpisu, ki določa zvrsti naravnih vrednot.
(2) Podrobnejše razvojne usmeritve so določene v prilogi 4 tega pravilnika na način varstvenih usmeritev v delu, ki se nanaša na posege in dejavnosti človeka, ki zadevajo prednostno rabo naravnih vrednot, kot je doživljanje narave, izobraževanje, vzgoja, znanstveno-raziskovalno delo in naravi prijazna rekreacija.
9. člen
(omejitev ogledovanja in obiskovanja naravnih vrednot)
(1) Ogledovanje in obiskovanje naravnih vrednot oziroma njihovih delov, za katere se zaradi njihove občutljivosti upravičeno domneva, da bi prisotnost ljudi nanje vplivala negativno, se lahko omeji ali izjemoma prepove z odločbo ministra, pristojnega za ohranjanje narave, na podlagi strokovnega predloga organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
(2) Naravne vrednote iz prejšnjega odstavka so zlasti: majhna rastišča rastlin ogroženih vrst, nahajališča živali ogroženih vrst, nahajališča redkih fosilov ali mineralov ter geološke ali geomorfološke naravne vrednote, ki so občutljive na fizične vplive.
(3) Naravne vrednote, na katerih se ogledovanje in obiskovanje omeji, se za namene ogledovanja in obiskovanja predhodno uredi in opremi, zlasti tako, da se jih opremi z oznakami z napotili glede priporočenega ravnanja ob ogledovanju ali obisku ali se zagotovi fizična zaščita.
(4) Naravne vrednote, na katerih se ogledovanje in obiskovanje prepove, se ustrezno fizično zaščiti.
(5) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prvega odstavka tega člena se izvedejo ukrepi iz prejšnjih dveh odstavkov po predhodnem dogovoru z lastniki zemljišč, na katerih se te naravne vrednote nahajajo, s sklenitvijo pogodbe o varstvu ali skrbništvu naravne vrednote v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
(6) Varstvene usmeritve za ogledovanje ali obiskovanje takih naravnih vrednot so določene v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(označevanje naravnih vrednot)
Naravno vrednoto se lahko označi v naravi na način, določen s predpisom, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za poselitveno območje iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe se do sprejema prostorskih aktov v skladu s predpisi, s področja urejanja prostora, štejejo ureditvena območja naselij in druge poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij iz prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin, veljavnih na dan uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06-26/01
Ljubljana, dne 14. septembra 2004.
EVA 2004-2511-0229
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za krajinske vrednote in oblikovane naravne vrednote.
Ministrica
za kulturo
Andreja Rihter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti