Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4542. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica - dopolnitev 2002, stran 12930.

Na podlagi 171. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine Borovnica na podlagi 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) na 15. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2002
1. člen
S tem odlokom se spreminjajo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica (Uradne objave Občine Vrhnika, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98 in 70/98).
2. člen
V celoti se črta 1. člen sprememb in dopolnitev dolgo­ročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 50/94).
3. člen
Črta se popravljen četrti, šesti in sedmi odstavek 2. člena sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 50/94) ter besedilo novega drugega odstavka istega člena.
Črta se tudi nov tretji odstavek 2. člena s pripadajočo tabelo v celoti. Nov tabelarni pregled načinov urejanja se opredeli v sektorjih kmetijstva in poselitve.
4. člen
Celotno poglavje 4.1 z naslovom Gospodarska infra­struktura se zamenja z naslednjim besedilom:
4.1.1 ENERGETIKA
Obstoječi objekti in naprave
Upravljavec visokonapetostnega elektroenergetskega sistema v Občini Borovnica je ELES Elektro Slovenija p.o.. Upravljavec nizkonapetostnega elektroenergetskega sistema v Občini Borovnica je Elektro Ljubljana – Poslovna enota Ljubljana–okolica.
Na območju Občine Borovnica so naslednji visokonapetostni elektroenergetski objekti:
Potek elektroenergetskega omrežja in razporeditev transformatorskih postaj je prikazan v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 12 in v Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica.
Na območju Občine Borovnica ni predvidena izgradnja magistralnega plinovodnega omrežja.
 
Cilji
Na področju energetike bomo skrbeli za:
– povečanje učinkovitosti prenosa distribucije električne energije
– povečanje zmogljivosti elektroenergetskih objektov
– izboljšanje zanesljivosti in kakovosti oskrbe območij
– varčevanje z energijo.
 
Razvojne naloge
Spodbujali bomo racionalno rabo energije z aktivnimi in pasivnimi ukrepi – predvsem s toplotno izolacijo objektov, s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo alternativnih in komplementarnih energetskih virov. Naloge na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne naloge.
Za potrebe ogrevanja je načrtovano daljinsko ogrevanje s kurilnico na biomaso, na katero se bo postopoma priključevalo poselitveno jedro Borovnica z naselji Dol, Laze, Breg in Pako.
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije.
Izgradnja 110 kV objektov se bo odvijala po načrtih za izgradnjo teh objektov, istočasno pa se bodo gradili še objekti, ki so se pričeli graditi v prejšnjem obdobju.
Razvoj oziroma graditev 20 kV objektov distribucije se bo odvijal s takim tempom, da bo pri upoštevanju vseh ekonomsko tehničnih parametrov na vseh konzumnih področjih preskrbovalnega območja, prvenstveno zagotovljena normalna dobava električne energije tudi v primeru izpada najbolj obremenjenega elementa v njegovem sklopu. Kot organizacijska naloga je definirana Program električne oskrbe za naselja in območja, ki so slabše oskrbovana z električno energijo.
5. člen
Celotno poglavje 4.1.2 z naslovom Promet in zveze se zamenja z naslednjim besedilom:
4.1.2 PROMET IN ZVEZE
4.1.2.1 CESTE
Obstoječe omrežje cest
V Občini Borovnica je osrednja regionalna cesta III. reda: R3 642 – Vrhnika – Borovnica – Podpeč.
Za območje regionalnih cest je odgovorna Direkcija za ceste RS, regionalne ceste upravlja Cestno podjetje Ljubljana.
V Občini Borovnica je 13.05 km lokalnih cest. Lokalne ceste so naslednje:
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|Šifra lokalne ceste|Odsek                     |Km    |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 01 – 6010    |Borovnica – Brezovica             |4,355   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 01 – 6020    |Rimska cesta                 |1,190   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 01 – 6030    |Dražica – Ohonica – Pekel           |2,300   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 01 – 6040    |Cesta na Dol                 |1,195   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 01 – 6050    |Breg – Pako                  |0,680   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
|L 46 8050     |Pokojišče – Borovnica             |3,330   |
+-------------------+----------------------------------------------+----------+
Za omrežje lokalnih cest je odgovorna Občina Borovnica. Upravljavec zbirnih lokalnih, zbirnih krajevnih cest in javnih poti je Občina Borovnica.
Obstoječe cestno omrežje je prikazano v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 11 in Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica.
 
Cilji
Na področju cestne infrastrukture bomo skrbeli za:
 
– povečanje učinkovitosti cestnega prometa,
– povečanje propustnosti cest,
– izboljšanje dostopnosti cest,
– povečanje oskrbljenosti območij,
– povečanje varnosti prometa,
– rekonstrukcije obstoječih cest z razširitvami.
 
Poseben poudarek je namenjen javnemu potniškemu prometu in integralnemu transportu blaga ter ugodni dostopnosti do posameznih krajev v občini, dostopa do avtoceste in drugih magistralnih cest cestnega omrežja Slovenije.
 
Razvojne naloge
Razvojne naloge so opredeljene na osnovi izdelanega elaborata Usmeritve rabe prostora, razvoja dejavnosti in oblikovne podobe Borovnice (Sonet d.o.o. PLAN, Vrhnika, 1997) in na osnovi potreb.
Razvojne naloge se nanašajo na novogradnjo severne razbremenilne (obvozne) ceste Breg–Dol s povezovalnimi odseki med obstoječo regionalno (R 642) in novo cesto.
Občina Borovnica bo na območju lokalnih cest v občini izvedla naslednje investicije:
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| Borovnica       |– nove priključne ceste na novo vzhodno       |
|            |razbremenilno cesto,                 |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|            |– rekonstrukcija regionalne ceste,          |
|            |– rekonstrukcije lokalnih cest z razširitvami    |
|            |vozišč,                       |
|            |– izgradnja novih dovozov do novo predvidenih    |
|            |kompleksov gradnje,                 |
|            |– rekonstrukcija križišč,              |
|            |– vzdrževalna dela na cestah,            |
|            |– popravilo in vzdrževanje poljskih poti,      |
|            |– rekonstrukcijo platoja pred železniško postajo,  |
|            |– ureditev avtobusnih postajališč;          |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| MIRUJOČI PROMET    |– parkirišče za tovorna vozila,           |
|            |– v centralnih delih ureditev parkirišč;       |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| KOLESARSKI PROMET   |– ureditev kolesarske poti od Bistre preko Borovnice |
|            |do Pokojišča čez Ljubljanico;            |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
Vse planirane investicije so prikazane v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 11.
6. člen
4.1.2.2 ŽELEZNIŠKI PROMET
Obstoječe železniško omrežje
Na območju Občine Borovnica poteka glavna proga I. reda Ljubljana – Sežana – Reka.
 
Cilji
Na področju železniškega prometa imamo naslednje cilje:
– povečanje varnosti železniškega prometa,
– zagotavljanje zanesljivosti in racionalnosti obratovanja,
– povečanje zmogljivosti železniških objektov,
– povečanje učinkovitosti železniškega prometa.
 
Razvojne naloge
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture opredeljuje glavne smeri slovenskega železniškega omrežja, ki bo odločilno vplival na vključenost slovenskih železnic in pristanišča Koper v evropske prometne tokove.
Dolgoročno je na območju Občine Borovnica planirana žel. infrastruktura v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 72/95) in Nacionalnih programom Slovenskih železnic – Infrastruktura (Uadni list RS, št. 13/96) in sicer:
1. Rekonstrukcija žel. glavne proge Ljubljana – Sežana za hitrosti do 160 km/h.
2. Hitra proga Trst – Ljubljana v proučevanju.
3. Posodobitev železniške postaje Borovnica za primestno železnico;
Železnica bo postala temeljni nosilec potniškega prometa v občini, v dolgoročnem obdobju pa bo prevzela primarno vlogo tudi v primestnem potniškem prometu za smer Borovnica – Ljubljana.
7. člen
4.1.2.3. ZVEZE
Obstoječi objekti in naprave
Za območje Borovnica je vozliščna avtomatska telefonska centrala (VATC) v Borovnici.
Razporeditev avtomatskih telefonskih central (ATC) v območju Občine Borovnica je prikazana v kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 13.
Odgovorni za omrežje zvez so Ministrstvo za informatiko in Občina Borovnica. Upravljavec telefonskega omrežja v občini je Telekom Slovenije d.d, PE Ljubljana.
 
Cilji
Na področju telefonskega prometa in zvez bomo skrbeli za:
– povečanje učinkovitosti telefonskega prometa,
– povečanje zmogljivosti telefonskih naprav,
– izboljšanje dostopnosti do uslug in zvez,
– povečanje oskrbljenosti območij s telefonskimi storitvami,
– izboljšanje slišnosti in vidnosti RTV programov,
– izgradnja kabelsko informativnega omrežja v prometnicah, izjemoma v prosto-zračni izvedbi.
 
Razvojne naloge
V Občini Borovnica je izvedena telefonska povezava večjih naselij, med tem ko bomo skrbeli predvsem za telefonsko povezavo v hribovitem predelu občine z ustreznimi telefonskimi linijami in primernim številom priključkov. Izvedla se bo povezava z optičnim kablom s smeri Podpeči.
Kot organizacijska naloga je definirana ureditev omrežja kabelske televizije.
8. člen
Črta se uvodno besedilo in prva alinea drugi odstavka v poglavju 4.1.3 Vodno gospodarstvo ter tabela z naslovom Projekcija porabe vode na območju Občine Vrhnike v obdobju 1981–2000.
9. člen
V poglavju 4.1.4 Komunalna dejavnost se prvem odstavku v celoti črta tretja alinea ter v drugem odstavku prva in druga alinea. Tretja alinea drugega ostavka v istem poglavju pa se nadomesti z naslednjim besedilom:
4.1.4.1 VODOOSKRBA
Cilji
Na področju vodnega gospodarstva moramo:
– učinkovitejše gospodariti z vodnimi viri,
– izvajati učinkovito oskrbo z vodo,
– izvajati nujne vodnogospodarske ureditve,
– varovati vodne vire,
– sanirati vode,
– zavarovati vodne vire.
 
Izkoriščanje vodnih virov
Pregled zajetih in ne-zajetih vodnih virov je razviden iz Kartografskega dela Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 3.
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Borovnice (Uradni list RS, št. 49/02) opredeljuje varstvene pasove posameznih vodnih virov. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja v Občini Borovnica je Komunalno podjetje Vrhnika.
 
Obstoječa območja vodnih virov:
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|  |           |                         |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|1  |Vodarna Borovniški  |za centralni vodovod Vrhnika – Borovnica     |
|  |vršaj        |                         |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|2  |Zajetje Izber    |Vodovod Zabočevo                 |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|3  |Zajetje Šumnik    |Vodovoda Brezovica pri Borovnici         |
|  |           |in Niževec – Dražica               |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|4  |Zajetje Brezovšek  |Vodovod Brezovica pri Borovnici          |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|5  |Zajetje Gadovec   |Vodovod Ohonica – Dražica             |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|6  |Zajetje Nad Ohonico |Vodovod Ohonica                  |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|7  |Zajetje Pristava   |Vodovod Pristava                 |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
|8  |Zajetje Malence   |Nadomestno zajetje za del sistema Borovnica –   |
|  |           |Vrhnika                      |
+----+---------------------+--------------------------------------------------+
Širši varstveni pas zajetja Šumnik sega na območje Občine Brezovica.
 
Razvojne naloge oskrbe z vodo
Dograditi bo potrebno primarno in sekundarno vodovodno omrežje, rekonstruirati obstoječe vodovodno omrežje ter izboljšati tlačne razmere v vodovodnem sistemu ter zmanjšati vodne izgube v omrežju. Na centralni javni vodovodni sistem bo potrebo priključiti vse tiste lokalne vodovode, kjer je racionalno in možno. Na območjih, ki so predvidena za stavbna zemljišča, bo potrebno zgraditi vodovodna omrežja, ki bodo ustrezala potrebam požarne varnosti.
Predvidene razvojne naloge so prikazane v kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica karta št. 3.
10. člen
V poglavju 4.1.4 Komunalna dejavnost se v drugem odstavku četrta (4), peta (5) in šesta (6) alinea zamenjata z naslednjim besedilom:
4.1.4.2 KANALIZACIJSKO OMREŽJE – Zbiranje, odvajanje in čiščenje odplak
Obstoječi objekti in naprave
Naselje Borovnica
– čistilna naprava v Borovnici, 2000 EE
– v osrednjem naselju priključenih 20% gospodinjstev na kolektor.
 
Razvojne naloge
Na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskih sistemov ter z izgradnjo čistilnih naprav ter ostalih objektov in naprav na omrežjih:
 
– dopolnitev in dokončanje izgradnja kanalizacijskih kolektorjev v Borovnica, Breg, Pako, Dol in Laze;
– ureditev kanalizacije po ostalih naseljih s primernimi čistilnimi napravami;
– ureditev, dograditev ali obnova meteorne kanalizacije v naseljih in zaselkih;
– pri načrtovanju obrtnih con se predvidi ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Odvod fekalnih vod naj se preko javne kanalizacije celotnega območja odpelje v zbiralnik in nato v čistilno napravo. Na fekalno kanalizacijo je prepovedano priključevanje odpadnih tehnoloških vod, oziroma morajo biti le-te predhodno očiščene.
 
Predvidene razvojne naloge (novogradnje in rekonstrukcije) so prikazane v Kartografskem delu, Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 7.
11. člen
V poglavju 4.1.4 Komunalna dejavnost se v drugem odstavku sedma alinea zamenja z naslednjim besedilom:
4.1.4.3 RAVNANJE Z ODPADKI
Zbiranje in naprave
Na območju Občine Borovnica se opravlja zbiranje in ločevanje vseh vrst odpadkov. Vse vrste odpadkov se odvaža iz območja občine na ustrezne deponije, uničenje ali v predelavo. Komunalni odpadki se odvažajo na druge deponije.
 
Razvojne naloge
Organiziran odvoz smeti in odpadkov bo potrebno razširiti na celotno območje občine. Ob tem bo nujno posodobiti način zbiranja in urediti primerna mesta za zbiranje odpadkov.
Za potrebe deponiranja gradbenih materialov – ruševin se predvidi lokacija severno od naselja Pako na mestu opuščene železniške proge. Postopno zasutje koridorja gre v smislu sanacije reliefa z renaturacijo po končanih delih.
Predvidene razvojne naloge (novogradnje in rekonstrukcije) so prikazane v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 7.
12. člen
V celoti se zamenja tekst pod točko 4.2.1. kmetijstvo z naslednjim besedilom:
4.2.1 KMETIJSTVO
Cilji
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo povezano z naslednjimi usmeritvami:
– poleg proizvodne funkcije (pridelava zdrave hrane) dodajamo nove funkcije kmetijstvu s poudarkom na okoljskih programih. Gre za ekološke, socialne in prostorsko poselitvene vidike razvoja podeželja,
– varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spremembo namembnosti na najboljših kmetijskih zemljiščih,
– razvojno usmeritev predstavlja živinoreja z rastlinsko proizvodnjo (krma),
– razvoj nekaterih specifičnih proizvodenj (ameriške borovnice, vrtnarstvo, semenarstvo, zdravilna in aromatična zelišča),
– iskanje novih možnosti za povečanje dohodka na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (barjanska in hribovsko gorska območja),
– skladno s kmetijsko okoljevarstvenim programom nadzor nad vnosom snovi v tla ter po potrebi izvajati sanacijo oziroma zmanjšanje onesnaženosti tal;
 
Razvojne naloge v kmetijstvu
– varovanje in ohranjanje kmetijskih površin,
– urbanistični posegi v kmetijska zemljišča se dovoljujejo na površinah v zaraščanju in manj rodovitnih (ekstenzivne travne površine),
– na izboljšanih kmetijskih zemljiščih (agromelioracije) urbanističnih posegov ne bomo dovoljevali,
– agromelioracije se bodo izvajale na tržno usmerjenih kmetijah in na površinah, ki bodo prispevale k ohranjanju kulturne krajine,
– preprečevanje zaraščanja na kvalitetnejših zemljiščih za kmetijsko proizvodnjo (občinske podpore, ureditev pašnikov),
– kmetijskim gospodarstvom v razvoju bomo za dopolnilne dejavnosti pomagali pridobiti zemljišča za pozidavo;
 
Predvidene agromelioracije
Za vse kmetijske ureditvene operacije je potrebno izdelati krajinske ureditve (strokovne podlage oziroma smernice za varstvo naravne dediščine so njihov sestavni del).
Posamezne agromelioracije se izvajajo le na pobudo lastnikov, le na manjših površinah. Za vse predlagane agrarne operacije je potrebno predhodno izdelati presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96).
 
1. Površine varovanega območja Barje – vse potrebujejo presojo in potrebno soglasje strokovne naravovarstvene službe (za zavarovane površine soglasje, za ostale površine pa mnenje).
2. Ohraniti je potrebno vzorec parcelacije.
3. Agromelioracije (lahko) obsegajo naslednja predhodna dela:
– ureditev odvodnjavanja, (osuševanje),
– ureditev pašnikov,
– odstranjevanje kamna,
– odstranjevanje grmovja, drevja.
 
Poiskati bi morali možnost, da se finančna sredstva, ki so namenjena za posege v kmetijski prostor, namenijo za ohranjanje trajnostnega kmetijstva, ki v tem predelu tudi ustvarjajo značilno krajino.
 
Posamezne lokacije predvidenih agromelioracij so:
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
|    |  |        |      |       |           |
|Agr.  |  |Naziv     |List PKN  | Izmera v ha |Posegi        |
|oper. |  |        |      |       |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/1 | 17 |Borovnica   |Vrhnika 49 |4.84 – 0.34 |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |= 4.5    |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/2 | 17 |Pako      |Vrhnika 39 |4.36 – 0.28 |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |= 4.08    |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/3 | 17 |Pako      |Vrhnika 39 |2.22     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/4 | 17 |Pako      |Vrhnika 39 |1.76 – 0.12 |Izvedeno       |
|    |  |        |      |= 1.64    |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/5 | 17 |Pako      |Vrhnika 39 |0.84     |Izvedeno       |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/6 | 17 |Laze pri    |Vrhnika 48 |7.28 – 1.04 |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |Borovnici   |      |= 6.24    |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 2/7 | 17 |Dol pri    |Vrhnika 48 |11.8     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |Borovnici   |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/1 | 13 |        |Vrhnika 50 |0.44     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/2 | 13 |Severno od   |Vrhnika 50 |9.44     |Urejen pašnik    |
|    |  |Zabočevo    |      |       |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/3 | 13 |Lašče     |Postojna 10 |14 – 0.68 = |Urejen pašnik    |
|    |  |Južno od    |      |13.32    |           |
|    |  |Zabočevo    |      |       |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/4 | 13 |Med Dražico in |Vrhnika 49, |6.4 – 0.18 = |Urejeni pašniki   |
|    |  |Niževcem    |50     |6.22     |           |
|    |  |        |Postojna 9, |       |           |
|    |  |        |10     |       |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/5 | 13 |Južno od    |Postojna 10 |12.84    |Planska naloga –   |
|    |  |Brezovice   |      |       |Ureditev pašnikov  |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/6 | 13 |Dolina     |Postojna 10 |5.6     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |Podstrmec   |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/7 | 13 |Kopitov grič  |Postojna 9 |7.0     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/8 | 13 |Ohoniški log  |Postojna 9 |3.92     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
| A 5/9 | 13 |Pod Pristavo  |Postojna 9 |2.04     |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
|A 5/10 | 13 |Lašče     |Postojna 9 |20.6 – 0.38 |V izvajanju urejanje |
|    |  |        |      |= 20.22   |pašnikov,      |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
|    |  |        |      |       |agromelioracije   |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
|A 5/11 | 13 |Pristava    |Postojna 9 |12.4 – 0.64 |V izvajanju urejanje |
|    |  |        |      |=11.76    |pašnikov,      |
|    |  |        |      |       |Planska naloga    |
|    |  |        |      |       |agromelioracije   |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
|A 5/12 | 13 |Ohonica    |Postojna 9 |1.28 – 0.2 = |Ni bilo izvedeno,  |
|    |  |        |      |1.08     |Planska naloga    |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
|A 5/13 | 13 |Dražica    |Vrhnika 49 |3.36     |Urejen pašnik    |
|    |  |        |Postojna 9 |       |           |
+-------+----+---------------+------------+-------------+---------------------+
Oznake O in K na kmetijskih zemljiščih opredeljujejo površine predvidene za osuševanje in komasacije. Na teh površinah so se izvajala dela z ureditvijo glavnih odvodnikov in deloma čiščenje sekundarnih jarkov. Programe osuševanja izvajajo posamezni lastniki zemljišč. Urejanje odvodnjavanja se bo postopoma nadaljevalo. Posegi komasacij se bodo izvajale na podlagi ustreznih načrtov za posamezne komplekse.
Na širšem območju Bistra je predvideno novo večje območje komasacij, ki predstavlja zaključeno celoto in se koristi za košnjo in pašo živine. Za vsa območja planiranih komasacij je potrebno izdelati lokacijske načrte.
13. člen
Celotno besedilo pod naslovom 4.2.3 Gozdarstvo se zamenja z naslednjim besedilom:
4.2.3 GOZDARSTVO
Obstoječa območja gozdnih zemljišč
Odgovorna strokovna služba za gozdove v Občini Borovnica je Zavod za gozdove RS – območna enota Ljubljana, ki v skladu z določili Zakona za gozdove pripravi gozdno gospodarski načrt območja, ki mora biti usklajen s prostorskim planom občine.
Prostorski plan občine opredeljuje lesnoproizvodne gozdove, varovalne gozdove in gozdove s posebnim pomenom.
Gozdovi so prikazani v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica karta št. 2 in Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica.
 
Cilji
Cilji, katere moramo izvajati na področju gozdarstva so:
– učinkovito gospodarjenje z gozdom,
– izvajanje gozdno gojitvenih operacij,
– varovanje gozda,
– zavarovanje območij gozdnih zemljišč,
– urediti status gozdnih cest,
– zagotoviti večnamensko rabo gozda, skladno z drugimi usmeritvami.
 
Razvojne naloge
Na področju gozdarstva bomo vzdrževali vse obstoječe gozdne prometnice, da bo tako možno spravilo lesa iz gozda, glede statusa le-teh bomo opredelili to nalogo kot organizacijsko nalogo za naslednje obdobje.
Na podlagi strokovnih podlag in opredelitev bodo normativno zavarovana območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.
Ureditev statusa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom (odločbe in odnosi z lastniki) je organizacijska naloga.
14. člen
V poglavju 4.3.2 Gradbeništvo in pridobivanje mineralnih surovin se celotno besedilo zamenja z naslednjim besedilom:
4.3.2.1 Pridobivanje mineralnih surovin
I. Energetska mineralne surovine
Na območju Občine Borovnica ni nahajališč energetskih mineralnih surovin.
II. Kovinske in nekovinske mineralne surovine
Na območju Občine Borovnica ni nobenih obveznih izhodišč za področje kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (ni pridobivalnih ali raziskovalnih prostorov).
S področja nekovinskih mineralnih surovin je več manjših nahajališč lokalnega značaja, ki so opuščeni ali občasno aktivni. To so opuščeni ali občasno aktivni površinski kopi (kamnolomi) tehničnega kamna.
Seznam nahajališč:
+---+-------------------+-------------+----------------+----------------------+
|  |Območje      |       |Simbol     |Predvideni posegi   |
+---+-------------------+-------------+----------------+----------------------+
|1. |Lokalnost Ohonica |dolomit   |A        |Potencialni prostor  |
+---+-------------------+-------------+----------------+----------------------+
|2. |Lokalnost Zabočevo |dolomit   |S        |del kom. ureditev,  |
|  |          |       |        |del naravna sukcesija |
+---+-------------------+-------------+----------------+----------------------+
Na lokaliteti Zabočevo se na južnem delu obstoječega kamnoloma zgradi delno vkopan vodovodni rezervoar kapacitete ca. 150 m³, ob katerem se izvede plato za normalno vzdrževanje le-tega. Ostali del kamnoloma se po končanih delih prepusti naravni sukcesiji.
Na območju Občine Borovnica so še drugi manjši opuščeni površinski kopi, ki so večinoma že v celoti samosanirani.
Za celovit pregled stanja naj se dolgoročno izdela ocena stanja in vrednotenje vseh nahajališč površinskih kopov in eventualnih novih nahajališč. Izdelan kataster bo obsegal vse dosedanje posege v prostor z namenom pridobivanja posameznih vrst mineralnih surovin za različne potrebe v gradbeništvu, kakor tudi nove potencialno zanimiva nahajališča tehničnega kamna – apnenca in dolomita.
Kolikor obstaja interes za morebitno novo odpiranje ali širitev obstoječih in opuščenih površinskih kopov v posameznih nahajališčih, zainteresirani pobudniki pred aktiviranjem izvršijo detajlne geološke raziskave, skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
V celoti zamenjamo šesti odstavek besedila z naslovom 5.1 Zasnova in organizacija dejavnosti v prostoru z naslednjim besedilom:
5.1 ZASNOVA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
V PROSTORU
5.1.1 Poselitev
Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti v omrežju naselij za zagotavljanje boljše kvalitete bivanja.
Za enakomernejši razvoj celotnega območja Občine Borovnica ter zagotavljanje družbeno in gospodarsko smotrne prostorske organizacije proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter zagotavljanje boljšega družbenega standarda bomo v Občini Borovnica razvijali posamezne tipe naselij kot pomembnejše nosilce nadaljnjega družbenega in gospodarskega razvoja.
Naselja so deljena po svoji funkciji, položaju ter glede na opremljenost in potencialne razvojne možnosti na posamezne tipe naselij:
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|  |Naselje        |     |Tip naselja      |Oznaka naselja |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|  |           |     |            |        |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|1  |BOROVNICA       |CD    |urbano naselje     |B1       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|2  |BREG pri Borovnici  |BC    |urbano ruralno naselje |B1       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|3  |BREZOVICA       |BC    |urbano ruralno naselje |B2       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|4  |DOL          |BC    |urbano ruralno naselje |B1       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|5  |DRAŽICA        |B    |prevladujoče ruralno  |B3       |
|  |           |     |naselje        |        |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|6  |LAŠČE         |A    |ruralno naselje    |B4       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|7  |LAZE         |BC    |urbano ruralno naselje |B1       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|8  |NIŽEVEC        |B    |prevladujoče ruralno  |B5       |
|  |           |     |naselje        |        |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|9  |OHONICA        |B    |prevladujoče ruralno  |B6       |
|  |           |     |naselje        |        |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|10 |PAKO         |BC    |urbano ruralno naselje |B1       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|11 |PRISTAVA       |A    |ruralno naselje    |B7       |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
|12 |ZABOČEVO       |B    |prevladujoče ruralno  |B8       |
|  |           |     |naselje        |        |
+----+----------------------+---------+-----------------------+---------------+
Ureditvena območja naselij so označena v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 8. in 9. (M 1:25000) in v Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta v merilu 1:5000.
 
Cilji
Na področju poselitve bomo v Občini Borovnica skrbeli za:
– učinkovitejše delovanje sistema naselij,
– učinkovitejše gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– pravočasno pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,
– prenovo starejših delov naselij,
– zagotavljanje lokacij storitvenim in oskrbnim dejavnostim po pomembnejših gravitacijskih točkah,
– zagotavljanje lokacij proizvodnim dejavnostim na obrobju naselij,
– pravočasno pripravljanje prostorskih izvedbenih aktov (OLN),
– oživljanje opuščenih domačij in objektov.
 
Razvojne naloge
Strategija razvoja poselitve in razvoja dejavnosti v omrežju naselij.
Osnovni pogoj za skladnejši razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja poselitve, ki bo omogočal na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno omrežje naselij, humane pogoje za življenje v naseljih mestnega značaja in ostalih naseljih, nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno uporabljanje neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, naravnih in ustvarjenih vrednot.
Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru bomo upoštevali naslednjo strategijo razvoja:
 
– Demografski razvoj (ki bo temeljil na naravni rasti) bo potekal skladno z že obstoječo občinsko politiko policentričnega razvoja, pri tem je strateška usmeritev, da bo naravni porast prebivalstva ostajal znotraj posameznih krajevnih skupnosti. Pozitivni selitveni saldo prebivalstva pa bomo koncentrirali v naseljih mestnega značaja in ostalih naseljih občinskega pomena. S takšno strateško usmeritvijo bomo ohranjali vitalnost celotnega prostora Občine Borovnica.
– Z omrežjem naselij in usmeritvami za razvoj naselij po omrežju naselij bomo v prostoru Občine Borovnica ustrezno razmestili prebivalstvo in (sekundarne, terciarne in kvartarne) dejavnosti v prostoru.
– Za preprečevanje odseljevanja prebivalstva s hribovitih in manj razvitih območij občine bomo zagotovili boljšo prometno povezanost teh krajev v omrežju naselij, z možnostjo zaposlitve za kmete – delavce z ustanavljanjem manjših obratovalnic v bližini naselij, z ureditvijo osnovnega komunalnega standarda, s kapacitetami osnovne preskrbe in z drugimi aktivnostmi.
– Razvoj primarnih gospodarskih dejavnosti (kmetijstva, gozdarstva) bomo primarno pospeševali z učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. To usmeritev bomo lahko dosegli z uskladitvijo dolgoročne namenske rabe površin z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov kmetijstva in gozdarstva.
– Dejavnosti v prostoru bomo usmerjali tako, da bodo le-te imele čim manjše negativne vplive na okolje, za izboljšanje sedanjih negativnih vplivov na okolje (onesnaževanje vode, zraka, degradirana območja) bodo izdelani ustrezni sanacijski programi ter izvedeni ukrepi sanacije.
– Naravno in kulturno dediščino bomo vrednotili in pripravili smernice ter upravljalni načrt za njeno ohranjanje. Z revitalizacijo vaških jeder bomo obnovili star gradbeni fond ter tako omogočili vitalnost ruralnih naselij.
 
Operativne usmeritve za razvoj naselij
Pri usmerjanju razvoja naselij je potrebno doseči predvsem kvaliteten premik v procesu urbanizacije.
Skladen in načrten razvoj naselij, njihovo urejanje in graditev bomo zagotavljali predvsem s:
– smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč,
– prenavljanjem in izboljšanjem obstoječega stavbnega fonda,
– dolgoročnimi programi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– usklajenim razvojem terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
– urbanistično oblikovalskim urejanjem, ohranitvijo in izboljšanjem značilnega oblikovnega izraza posameznih naselij,
– dvigom komunalnega standarda,
– izboljšanjem prometnih povezav v naseljih in med naselji,
– učinkovitimi telekomunikacijskimi zvezami.
 
Na osnovi teh operativnih usmeritev bodo pri razvoju naselij prioritetne naslednje naloge:
– v pomembnejših naseljih (občinsko središče, pomembnejše lokalno središče):
– pri planiranju in načrtovanju stanovanjske graditve bomo snovali takšne oblike, ki bodo racionalnejše in oblikovalsko primernejše od današnje disperzne individualne gradnje, vendar bodo vključevale tiste vrednote, ki jih prebivalci iščejo v bivalnem okolju,
– pri opredeljevanju površin za razvoj bomo gradnjo prvenstveno usmerjali na slabša kmetijska in slabša gozdna zemljišča, poleg tega pa upoštevali možnosti priključitve na prometno in komunalno infrastrukturo,
– pravočasno opremljanje stavbnih zemljišč bomo zagotovili s koncentracijo v posameznih zaključenih območjih,
– v prvem obdobju bomo pri razvoju naselij usmerjali gradnjo k zapolnjevanju obstoječih stanovanjskih predelov ter pospeševali prenovo in oživitev že pozidanih območij;
– v lokalnih središčih ter drugih naseljih:
– gradbeni razvoj teh naselij bomo praviloma prilagajali obstoječim mejam naselij, pri načrtovanju pa dajali večji poudarek celoviti in parcialni prenovi celotnih ali delov naselij s poudarkom na usmerjanju posameznih funkcij naselij v primerno opremljena in urejena območja naselij, sanacijskim programom, omogočali celovito zasnovo nadomestne gradnje, zagotavljali osnovno prometno in komunalno opremljenost.
 
Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v omrežju naselij
Za organizacijo mreže naselij so podane tudi globalne usmeritve za razvoj terciarnih, sekundarnih in kvartarnih dejavnosti v omrežju naselij:
– večje industrijske komplekse bomo razvijali pretežno na obstoječih lokacijah z boljšim koriščenjem prostora in fleksibilnimi zasnovami. Manjše obrate pa bomo odpirali v lokalnih centrih, da zagotovimo prebivalstvu možnost zaposlitve blizu doma, ob upoštevanju omejitev pri izboru bodočih proizvodnih dejavnosti,
– površine za dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja bomo zagotavljali predvsem z boljšo ureditvijo sedanjih centrov naselij,
– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora upoštevati razvoj kmetijstva in gozdarstva kot osnovne funkcije tega prostora. Samo na osnovi razvitega kmetijstva in gozdarstva bo mogoče razvijati tudi dopolnilne dejavnosti, kot so turizem, drobno gospodarstvo itd.
 
– središče občinskega pomena.
Borovnico bomo razvijali kot središče občinskega pomena za Občino Borovnica. Zaradi omejitve širjenja na I. območje kmetijskih zemljišč bo stanovanjska gradnja potekala na manjših površinah.
V ožje gravitacijsko območje ali somestje spadajo v enovito ureditveno območje še naselja Dol, Laze, Breg in Pako, zato jih v Urbanistični zasnovi obravnavamo skupaj. Ta naselja bodo prevzemala tudi razvojni del kompleksne gradnje stanovanjskih površin za potrebe centralnega naselja.
 
– lokalna središča:
Brezovica s svojimi poselitvenimi jedri bomo razvijali kot lokalno središče, ki bo gravitacijskem zaledju zagotavljalo oskrbo ter razvoj drobnega gospodarstva.
Ostala naselja so bolj ali manj pretežno ruralnega značaja, ki zaradi bližine poselitvenih centrov izgubljajo svojo funkcijo.
V bodoče bomo v teh naseljih pospeševali razvoj kmetijske dejavnosti ter negovanje kulturne krajine. Vse prostorske posege v teh naseljih bomo podrejali izboljšanju bivalnih pogojev domačega prebivalstva in razvoju kmetijskih gospodarstev. Dolgoročni razvoj v ruralnem prostoru mora upoštevati obstoj in razvoj kmetijstva in gozdarstva in na osnovi teh dejavnosti razvijati turizem in drobno gospodarstvo.
 
Usmeritve razvoja počitniških bivališč
Problem sekundarnih bivališč v Občini Borovnica je potrebno reševati skladno z razvojem poselitve in razvojem turizma. To pomeni:
– obravnavati sekundarna bivališča kot posebno stanovanjsko gradnjo z vsemi prostorskimi in funkcionalnimi zahtevami in pogoji,
– varovati turistično razvojno zanimiva območja pred tovrstnimi posegi – v celotnem prostoru občine.
 
Temeljne usmeritve za nadaljnji razvoj počitniških bivališč so:
– gradnja počitniških hiš je lahko le na komunalno urejenih parcelah,
– preureditev opuščenih kmetijskih objektov je mogoča ob upoštevanju usmeritev strokovne službe za varstvo na­ravne in kulturne dediščine. V hribovitih območjih je mogoče gradnja posameznih počitniških hiš znotraj naselja, ob upo­števanju gabarita in temeljnih arhitektonskih elementov grajene strukture,
– nadaljnja gradnja sekundarnih počitniških bivališč bo temeljila na kompleksni in podrobni proučitvi že obstoječih ali potencialno primernih območij.
16. člen
5.1.1.1 OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|Oznaka  |Morfološka enota |Način urejanja    |Predlagan način|Namenska |
|     |         |           |urejanja    |raba   |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-O/1  |Center      |UN          |Nov OLN    |     |
|     |         |Del Vrtec v Borovnici|        |MS    |
|     |         |(Ur. objave, št.   |        |     |
|     |         |11/88)        |        |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/1  |Dol       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/2  |Dol       |Lokacijske smernice |Dopolnitev PUP-|S     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/3  |Laze       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/4 – 1|Laze -del    |Lokacijske smernice |Dopolnitev PUP-|S     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/4 – 2|Laze -del    |Lokacijske smernice |Nov OLN    |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/5  |Skakalnica    |Lokacijske smernice |Dopolnitev PUP-|S     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/6  |Malence     |PUP         |dopolnitev PUP-|S     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/7  |Malence     |Lokacijske smernice |Dopolnitev PUP-|S     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/8  |Borovnica    |UN          |nov OLN    |MS    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/9  |-        |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/10  |Borovnica    |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/11  |Jele       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/12  |Log       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/13  |Breg       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/14  |Pako       |PUP         |PUP      |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/15  |Breg       |ZN          |nov OLN    |S     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/16  |Pri Petriču   |VR- 49-08      |OLN      |SS, SE  |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/17  |Ob Borovniščici |VR- 49-06      |OLN      |SV    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-S/18  |Ob železnici   |VR- 49-20      |OLN      |SV, SE  |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-P/1  |Dol       |Lokacijske smernice |Dopolnitev PUP-|P     |
|     |         |           |a       |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-P/1  |Fenolit     |UN (Ur. list. RS, št.|        |PI    |
|     |         |75/98)        |        |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-P/2  |Obrtna cona   |ZN          |nov OLN    |P     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-P/3  |LIKO I.     |UN (Ur. list. RS, št.|        |PI    |
|     |         |13/89)        |        |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-P/4  |LIKO II.     |UN          |nov OLN    |PI    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-R/1  |         |PUP         |PUP      |ZS    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-R/2  |         |PUP         |PUP      |ZS    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-R/3  |Pokopališča   |UN (Ur. list. RS, št.|        |ZK    |
|     |         |11/93)        |        |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1- R/4  |Logor      |VR-49-02-R      |OLN      |ZS    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-R/5  |Fenolit     |VR-39-06-R      |OLN      |ZS    |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|     |         |           |        |     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-T/1  |Laze       |PUP         |PUP      |T     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-T/2  |Borovnica    |PUP         |PUP      |T     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-T/3  |Breg – Pako   |PUP         |PUP      |T     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
|B1-T/4  |Ob železnici   |VR-49-03       |OLN      |T     |
+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------+
 
Meje morfoloških enot skladno s predlaganimi spremembami zaokrožitve in
dopolnitve dopolnijo poselitveno območje. Na podlagi spremenjenih mej
ureditvenih območij je nujno novelirati grafični in tekstualni del PUP.
Oznake podrobnejše namenske rabe: (Uradni list RS, št. 20/03):
SE   – območja eno- in dvostanovanjskih stavb,
SV   – območja večstanovanjskih stavb,
SS   – stanovanjska območja za posebne namene,
SP   – območja počitniških hiš,
SK   – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi,
PI   – industrijska območja,
PD   – druga proizvodna območja,
DI   – območja vzgoje in izobraževanja,
DS   – območja za šport,
MS   – območja urbanih središč,
MP   – območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti,
MB   – posebna območja,
MT   – turistična območja z nastanitvijo,
ZS   – območja za šport in rekreacijo,
ZP   – parki,
ZD   – druge zelene površine,
ZK   – pokopališča.
17. člen
Celotno poglavje 5.1.1 z naslovom Naravna in kulturna dediščina se zamenja z besediloma z naslovoma: 5.2.1. Naravna dediščina in 5.2.2 Kulturna dediščina z naslednjim besedilom:
5.2.1 Naravna dediščina
Poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto naravne dediščine, zavarovanega območja ali ogrozilo biotsko raznovrstnost, je nedopustno. Za posege na območjih, ki so v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Borovnica (Zavod RS za varstvo narave, oktober 2002), ki so sestavni del planskih podlag, opredeljene kot naravna dediščina, je potrebno skladno z določili Zakona o ohranjanju narave (ZON; Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02) pridobiti naravovarstveno soglasje oziroma pogoje, ki jih pripravi Ministrstvo za okolje prostor in energijo. Naravovarstveno soglasje se izda, če so posegi projektirani v skladu z usmeritvami, izhodišči in pogoji, ki so predpisani na podlagi ZON.
Vsi posegi v prostor na območjih naravne dediščine, zavarovanih območjih ali območjih pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti morajo biti načrtovani skladno z varstvenimi režimi in usmeritvami podanimi v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Borovnica.
Razvrstitev enot dediščine po kartah in oznakah
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|Št. |Ime ND   |Kratek opis     |Zvrst ND   |Varstveni |Oznaka na  |
|ND |      |           |       |status  |karti    |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|1  |Ljubljanica|Na območje Borovnice |hidrološka,  |predlog  |TTN 5    |
|  |      |sega Ljubljanica le |zoološka,   |za NS,  |Vrhnika 28, |
|  |      |na skrajnem severnem |botanična   |ROI    |29     |
|  |      |delu občine. Skupaj z|       |     |      |
|  |      |obrežno vegetacijo  |       |     |      |
|  |      |predstavlja     |       |     |      |
|  |      |življenjski prostor |       |     |      |
|  |      |številnim ogroženim |       |     |      |
|  |      |vrstam ptic, dvoživk,|       |     |      |
|  |      |rib in velikih    |       |     |      |
|  |      |nevretenčarjev. Reka |       |     |      |
|  |      |je tudi pomembna   |       |     |      |
|  |      |selitvena pot    |       |     |      |
|  |      |ogroženih vrst    |       |     |      |
|  |      |živali.       |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|2  |Bistra   |Desni pritok     |hidrološka  |ND    |TTN 5    |
|  |      |Ljubljanice izvira v |       |     |Vrhnika 28, |
|  |      |mnogih kraških    |       |     |38     |
|  |      |izvirih izpod    |       |     |      |
|  |      |zakrasele Menišije  |       |     |      |
|  |      |pri Bistri. Teče   |       |     |      |
|  |      |preko barjanske   |       |     |      |
|  |      |ravnine in zaradi  |       |     |      |
|  |      |majhnega padca    |       |     |      |
|  |      |ustvarja meandre.  |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|3  |Borovnica |Najmočnejši znani  |dendrološka  |predlog  |TTN 5    |
|  |– lipovec |lipovec v Občini   |       |za NS   |Vrhnika 49 |
|  |      |Borovnica z obsegom |       |     |      |
|  |      |410 cm in višino cca |       |     |      |
|  |      |30 m. Posajen ob   |       |     |      |
|  |      |prihodu vlaka v   |       |     |      |
|  |      |Borovnico.      |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|4  |Brezno pod |Na južnem pobočju  |geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |Dražico  |planine nad naseljem |podzemeljska |     |Vrhnika 49 |
|  |      |Dražica je vhod v  |       |     |      |
|  |      |poševno jamo dolžine |       |     |      |
|  |      |47 in globine 41   |       |     |      |
|  |      |metrov. Sinonim zanjo|       |     |      |
|  |      |je Jama na Planini  |       |     |      |
|  |      |nad Borovnico.    |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|5  |Borovnica |Vzhodno od Borovnice |geološka   |ND    |TTN 5    |
|  |–     |je v useku ob    |       |     |Vrhnika 49 |
|  |nahajališče|železniški progi   |       |     |      |
|  |fosilov  |bogato nahajališče  |       |     |      |
|  |      |apnenčevih alg    |       |     |      |
|  |      |(Diplopora annulata.)|       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|6  |Kopitov  |Na Kopitovem griču so|geološka   |ND    |TTN 5    |
|  |grič pri  |v zgornjetriasnem  |       |     |Postojna 9 |
|  |Borovnici |apnencu in dolomitu |       |     |      |
|  |–     |lepo ohranjeni    |       |     |      |
|  |nahajališče|ostanki apnenčevih  |       |     |      |
|  |fosilov  |alg (Diplopora    |       |     |      |
|  |      |annulata).      |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+
|7  |Kopitov  |Na širšem območju  |geološka   |ND    |TTN 5    |
|  |grič pri  |Kopitovega griča se v|       |     |Postojna 9, |
|  |Borovnici |triasnih plasteh   |       |     |10     |
|  |–     |pojavlja železno   |       |     |      |
|  |nahajališče|boksitna ruda, ki so |       |     |      |
|  |boksita  |jo nekoč       |       |     |      |
|  |      |izkoriščalil.    |       |     |      |
+----+-----------+---------------------+--------------+----------+------------+

+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+
|Št.|Ime ND  |Kratek opis        |Zvrst ND    |Varstveni |Oznaka |
|ND |     |             |        |status  |na karti|
+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+
|8 |Pekel pri |Potok Otavščica      |geomorfološka, |predlog  |TTN 5  |
|  |Borovnici |(Borovniščica) ima zaledje|površinska,  |za NS,  |Postojna|
|  |     |na Bloško Rakitniški   |hidrološka,  |ROI    |9    |
|  |     |planoti. Zaradi tektonskih|botanična ND  |     |    |
|  |     |premikov, zlasti pa    |        |     |    |
|  |     |pogrezanja Ljubljanskega |        |     |    |
|  |     |barja, se je na potoku na |        |     |    |
|  |     |robu Barja močno povečal |        |     |    |
|  |     |strmec. Potok je v dolomit|        |     |    |
|  |     |vrezal derasto sotesko, v |        |     |    |
|  |     |kateri ima zelo neizravnan|        |     |    |
|  |     |tok s številnimi brzicami,|        |     |    |
|  |     |slapiči in petimi slapovi.|        |     |    |
|  |     |V soteski so tudi skalni |        |     |    |
|  |     |osamelec, korita in druge |        |     |    |
|  |     |geomorfološke zanimivosti.|        |     |    |
|  |     |V peklu rastejo nekatere |        |     |    |
|  |     |redke in endemne vrste  |        |     |    |
|  |     |rastlin. Osojne stene   |        |     |    |
|  |     |soteske so rastišče    |        |     |    |
|  |     |alpinskih vrst,      |        |     |    |
|  |     |rastlinstvo na prisojnih |        |     |    |
|  |     |delih pa je toploljubno. |        |     |    |
+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+
|9 |Pekel pri |Prvi slap je najnižji med |geomorfološka, |v okviru |TTN 5  |
|  |Borovnici |slapovi v Peklu. Voda pada|površinska,  |predloga |Postojna|
|  |–prvi   |preko 3 metre visokega  |hidrološka   |NS Pekel |9    |
|  |slap   |skalnega pragu. Okolica  |        |pri    |    |
|  |     |slapu je slikovita.    |        |Borovnici |    |
+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+
|10 |Pekel pri |Drugi slap v Peklu je   |geomorfološka, |v okviru |TTN 5  |
|  |Borovnici |nastal v strmo stoječi  |površinska,  |predloga |Postojna|
|  |–drugi  |prelomni coni, v katero  |hidrološka   |NS Pekel |9    |
|  |slap   |Otavščica še danes    |        |pri    |    |
|  |     |poglablja žleb. Voda pada |        |Borovnici |    |
|  |     |iz tolmuna pod tretjim  |        |     |    |
|  |     |slapom po dveh vzporednih |        |     |    |
|  |     |skalnih žlebovih, nato  |        |     |    |
|  |     |preko precej razjedenega |        |     |    |
|  |     |strmega skalovja, proti  |        |     |    |
|  |     |dnu pa se pahljačasto   |        |     |    |
|  |     |razširi in pada v globok |        |     |    |
|  |     |tolmun. Višina slapu je 16|        |     |    |
|  |     |metrov.          |        |     |    |
+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+
|11 |Pekel pri |Tretji slap je visok 18  |geomorfološka, |v okviru |TTN 5  |
|  |Borovnici |metrov. Voda najprej drsi |površinska,  |predloga |Postojna|
|  |–tretji  |4 metre po žlebu, ki se  |hidrološka   |NS Pekel |9    |
|  |slapovi  |nato prevesi tako, da voda|        |pri    |    |
|  |     |pada 14 metrov do prečne |        |Borovnici |    |
|  |     |razpoke in nato še 4 metre|        |     |    |
|  |     |do tolmuna. Slap je znan |        |     |    |
|  |     |tudi pod imenom Kozjak.  |        |     |    |
+---+----------+--------------------------+---------------+----------+--------+

+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Št. |Ime ND   |Kratek opis     |Zvrst ND   |Varstveni|Oznaka na  |
|ND |      |           |       |status  |karti    |
+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+
|12 |Bruhalnik |V soteski Pekel pri |geomorfološka,|v okviru |TTN 5    |
|  |nad Peklom |Borovnici je občasno |podzemeljska |predloga |Postojna 9  |
|  |      |izvirna jama dolžine |       |NS Pekel |       |
|  |      |60 in globine 25   |       |pri   |       |
|  |      |metrov.       |       |Borovnici|       |
+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+
|13 |Hudičev  |Ob prelomnici je na |geomorfološka,|v okviru |TTN 5    |
|  |zob    |levem bregu soteske |površinska  |predloga |Postojna 9  |
|  |      |Pekla nastal     |       |NS Pekel |       |
|  |      |dolomitni osamelec  |       |pri   |       |
|  |      |imenovan Hudičev zob.|       |Borovnici|       |
|  |      |Na severni in    |       |     |       |
|  |      |severozahodni strani |       |     |       |
|  |      |se strme stene    |       |     |       |
|  |      |spuščajo globoko v  |       |     |       |
|  |      |dolino, na zahodni  |       |     |       |
|  |      |strani pa je s    |       |     |       |
|  |      |krajšim grebenom   |       |     |       |
|  |      |povezan s pobočjem. |       |     |       |
|  |      |Ob poti na Hudičev  |       |     |       |
|  |      |zob je nastalo manjše|       |     |       |
|  |      |naravno okno.    |       |     |       |
+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+
|14 |Pekel pri |V Peklu pri Borovnici|geološka   |v okviru |TTN 5    |
|  |Borovnici |so na poti med    |       |predloga |Postojna 9  |
|  |–     |tretjim in četrtim  |       |NS Pekel |       |
|  |nahajališče|slapom v kamnini   |       |pri   |       |
|  |fosilov  |vidne tvorbe     |       |Borovnici|       |
|  |      |modrozelenih alg –  |       |     |       |
|  |      |onkoidi.       |       |     |       |
+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+
|15 |Pekel pri |Četrti slap je med  |geomorfološka,|v okviru |TTN 5    |
|  |Borovnici |najlepšimi med vsemi |površinska,  |predloga |Postojna 9  |
|  |– četrti  |v Peklu. Voda priteče|hidrološka  |NS Pekel |       |
|  |slap    |iz ozke soteske,   |       |pri   |       |
|  |      |preko korit nad   |       |Borovnici|       |
|  |      |slapom in prosto pada|       |     |       |
|  |      |preko skalnega pragu |       |     |       |
|  |      |13 metrov globoko.  |       |     |       |
|  |      |Voda pada na 4 metre |       |     |       |
|  |      |visoko skalno kopico |       |     |       |
|  |      |in odteče v tolmun. |       |     |       |
+----+-----------+---------------------+--------------+---------+-------------+

+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+
|Št. |Ime ND  |Kratek opis      |Zvrst ND   |Varstveni|Oznaka na  |
|ND |     |           |       |status  |karti    |
+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+
|16 |Pekel pri |Peti slap je z višino |geomorfološka,|v okviru |TTN 5    |
|  |Borovnici |20 metrov najvišji  |površinska,  |predloga |Postojna 9  |
|  |– peti  |slap v soteski Pekel. |hidrološka  |NS Pekel |       |
|  |slap   |Voda drsi najprej 15 |       |pri   |       |
|  |     |metrov po poševno   |       |Borovnici|       |
|  |     |nagnjenem boku v koti |       |     |       |
|  |     |pod steno, ki se   |       |     |       |
|  |     |dviga zahodno od   |       |     |       |
|  |     |slapu in pada v    |       |     |       |
|  |     |tolmun. Večina vode  |       |     |       |
|  |     |teče iz tolmuna    |       |     |       |
|  |     |naprej po kamnitem  |       |     |       |
|  |     |žlebu, nato pada   |       |     |       |
|  |     |strmo čez tri debele |       |     |       |
|  |     |dolomitne sklade, z  |       |     |       |
|  |     |roba prosto pade na  |       |     |       |
|  |     |poševno plast in po  |       |     |       |
|  |     |njej odteka v globok |       |     |       |
|  |     |tolmun. Nekaj vode pa |       |     |       |
|  |     |že pred zgornjim   |       |     |       |
|  |     |tolmunom uide pod   |       |     |       |
|  |     |debelim dolomitnim  |       |     |       |
|  |     |skladom na levo, se  |       |     |       |
|  |     |pahljačasto razširi, |       |     |       |
|  |     |in se na vmesni    |       |     |       |
|  |     |grbini loči v dva   |       |     |       |
|  |     |curka, ki sprva    |       |     |       |
|  |     |drsita po plasti,   |       |     |       |
|  |     |nato pa prosto padata |       |     |       |
|  |     |čez rob treh     |       |     |       |
|  |     |odlomljenih skladov  |       |     |       |
|  |     |na dolomitno plast  |       |     |       |
|  |     |pod njim.       |       |     |       |
+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+
|17 |Izber   |Desni pritok Prušnice |Hidrološka  |ND    |TTN 5    |
|  |     |izvira na strmem   |       |     |Postojna 10 |
|  |     |pobočju, ki obdaja  |       |     |       |
|  |     |borovniško dolino. V |       |     |       |
|  |     |zgornjem toku je   |       |     |       |
|  |     |izoblikoval izrazito |       |     |       |
|  |     |dolino hudourniškega |       |     |       |
|  |     |značaja. Tvorijo se  |       |     |       |
|  |     |manjša slapiča. Do  |       |     |       |
|  |     |naselja Zabočevo je  |       |     |       |
|  |     |potok naravno     |       |     |       |
|  |     |ohranjen, dolvodno od |       |     |       |
|  |     |naselja pa se njegovo |       |     |       |
|  |     |stanje zaradi posegov |       |     |       |
|  |     |v strugo potoka in  |       |     |       |
|  |     |obvodno vegetacijo  |       |     |       |
|  |     |poslabša.       |       |     |       |
+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+
|18 |Šumnik  |V zgornjem toku ima  |geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |     |Šumnik, desni pritok |površinska,  |     |Postojna 10 |
|  |     |Prušnice, izjemno   |hidrološka  |     |       |
|  |     |strmo strugo, kar mu |       |     |       |
|  |     |daje značaj      |       |     |       |
|  |     |visokogorske grape. V |       |     |       |
|  |     |hribovitem predgorju |       |     |       |
|  |     |je to redek      |       |     |       |
|  |     |geomorfološki pojav. |       |     |       |
|  |     |Voda teče po izjemno |       |     |       |
|  |     |razgibani strugi   |       |     |       |
|  |     |polni manjših skalnih |       |     |       |
|  |     |pragov in navaljenega |       |     |       |
|  |     |kamenja. Potok je   |       |     |       |
|  |     |gorvodno od naselja  |       |     |       |
|  |     |Brezovica pri     |       |     |       |
|  |     |Borovnici popolnoma  |       |     |       |
|  |     |naravno ohranjen, saj |       |     |       |
|  |     |je zgornji tok težko |       |     |       |
|  |     |dostopen.       |       |     |       |
+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+
|19 |Ihovnica |Na strmem desnem   |geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |     |pobočju doline    |podzemeljska |     |Postojna 10 |
|  |     |Šumnika je spodmol  |       |     |       |
|  |     |dolžine 35 in globine |       |     |       |
|  |     |7 metrov. Znan je   |       |     |       |
|  |     |tudi pod imenom    |       |     |       |
|  |     |Prižnica in      |       |     |       |
|  |     |Pihovnica.      |       |     |       |
+----+----------+----------------------+--------------+---------+-------------+

+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|Št. |Ime ND  |Kratek opis     |Zvrst ND   |Varstveni |Oznaka na  |
|ND |     |           |       |status  |karti    |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|20 |Prušnica |Prušnica izvira na  |hidrološka  |ND    |TTN 5    |
|  |     |strmih pobočjih Pruha|       |     |Postojna 10, |
|  |     |in teče proti severu,|       |     |20      |
|  |     |ter se v Borovnici  |       |     |       |
|  |     |izliva v       |       |     |       |
|  |     |Borovniščico. Iz   |       |     |       |
|  |     |strmega izvirnega  |       |     |       |
|  |     |dela preide v dokaj |       |     |       |
|  |     |ozko dolinsko dno. Iz|       |     |       |
|  |     |strmih pobočij, ki  |       |     |       |
|  |     |obrobljajo borovniško|       |     |       |
|  |     |dolino dobi še nekaj |       |     |       |
|  |     |pritokov, ki so   |       |     |       |
|  |     |večinoma občasni.  |       |     |       |
|  |     |Vzdolž srednjega toka|       |     |       |
|  |     |teče ob vodotoku   |       |     |       |
|  |     |cesta, ki pa nima  |       |     |       |
|  |     |večjega vpliva na  |       |     |       |
|  |     |potok. Potok je v tem|       |     |       |
|  |     |delu lepo obraščen. V|       |     |       |
|  |     |spodnjem toku, ko  |       |     |       |
|  |     |teče Prušnica mimo  |       |     |       |
|  |     |oziroma skozi naselja|       |     |       |
|  |     |je njeno stanje   |       |     |       |
|  |     |zaradi poseganja v  |       |     |       |
|  |     |strugo potoka in   |       |     |       |
|  |     |obvodno vegetacijo  |       |     |       |
|  |     |slabše.       |       |     |       |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|21 |Golobinka |Na strmem pobočju nad|geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |pri    |borovniško dolino je |podzemeljska |     |Postojna 10 |
|  |Borovnici |jugovzhodno od    |       |     |       |
|  |     |naselja Brezovica pri|       |     |       |
|  |     |Borovnici vodoravna |       |     |       |
|  |     |jama dolžine 125 in |       |     |       |
|  |     |globine 20 metrov.  |       |     |       |
|  |     |Sinonim zanjo je tudi|       |     |       |
|  |     |Golobja jama.    |       |     |       |
|  |     |Trenutno je to    |       |     |       |
|  |     |najdaljši jamski   |       |     |       |
|  |     |objekt v Občini   |       |     |       |
|  |     |Borovnica.      |       |     |       |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+

+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|Št. |Ime ND  |Kratek opis     |Zvrst ND   |Varstveni |Oznaka na  |
|ND |     |           |       |status  |karti    |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|22 |Otavščica | Potok izvira na   |geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |     |Bloško Rakitniški  |površinska,  |     |Postojna 19, |
|  |     |planoti pod Gorenjimi|hidrološka  |     |20      |
|  |     |Otavami. V srednjem |       |     |       |
|  |     |toku na prihodu proti|       |     |       |
|  |     |Ljubljanskem barju je|       |     |       |
|  |     |Otavščica      |       |     |       |
|  |     |izoblikovala derasto |       |     |       |
|  |     |sotesko. Pekel pri  |       |     |       |
|  |     |Borovnici s     |       |     |       |
|  |     |številnimi brzicami, |       |     |       |
|  |     |slapiči in petimi  |       |     |       |
|  |     |slapovi.       |       |     |       |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|23 |Prušnica |Na pobočju Pruha je |hidrološka  |ND    |TTN 5    |
|  |– izvir  |interminentni izvir |       |     |Postojna 20 |
|  |     |Prušnice.      |       |     |       |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
|24 |Krimska  |Na planoti Pruh je  |geomorfološka,|ND    |TTN 5    |
|  |jama   |brezno globine 37  |podzemeljska |     |Postojna 20 |
|  |     |metrov. Je eno    |       |     |       |
|  |     |globljih brezen v  |       |     |       |
|  |     |Občini Borovnica.  |       |     |       |
+----+----------+---------------------+--------------+----------+-------------+
Pregled Predvidenih Širših zavarovanih območij
Severni del Občine Borovnica je vključen v predvideno območje zavarovanja Krajinski park Ljubljansko barje.
+----+------------+---------------------+-------------+----------+------------+
|Št. |Ime     |Kratek opis     |Varstvene  |Varstveni |Oznaka na  |
|  |      |           |usmeritve  |status  |karti    |
+----+------------+---------------------+-------------+----------+------------+
|1  |Ljubljansko |Območje Ljubljanskega|za območje  |predlog  |TTN 5    |
|KP |barje    |barja je izjemno po |Ljubljanskega|za KP   |Vrhnika 28, |
|  |      |pestrosti habitatnih |barja    |ROI    |29, 38, 39, |
|  |      |tipov, ki so rastišča|       |     |48, 49   |
|  |      |in prebivališča   |       |     |      |
|  |      |številnih ogroženih |       |     |      |
|  |      |in zavarovanih    |       |     |      |
|  |      |rastlinskih in    |       |     |      |
|  |      |živalskih vrst. Tu je|       |     |      |
|  |      |evidentiranih 45 vrst|       |     |      |
|  |      |sesalcev, 11 vrst  |       |     |      |
|  |      |dvoživk, več vrst  |       |     |      |
|  |      |plazilcev, preko 100 |       |     |      |
|  |      |vrst dnevnih     |       |     |      |
|  |      |metuljev, 48 vrst  |       |     |      |
|  |      |kačjih pastirjev,  |       |     |      |
|  |      |ogrožene vrste stenic|       |     |      |
|  |      |in strig. Je tudi  |       |     |      |
|  |      |mednarodno pomembno |       |     |      |
|  |      |območje za ptice   |       |     |      |
|  |      |(IBA).        |       |     |      |
+----+------------+---------------------+-------------+----------+------------+
|1A |Ljubljansko |Na nekaterih delih  |za območje  |predlog  |TTN 5    |
|  |barje –   |Ljubljanskega Barja |Ljubljanskega|za NR   |Vrhnika 29, |
|  |najvrednejši|so ekstenzivni    |barja    |     |38, 39   |
|  |predeli   |mokrotni travniki ter|       |     |      |
|  |      |močvirne površine  |       |     |      |
|  |      |nadpovprečno     |       |     |      |
|  |      |zastopane, pestrost |       |     |      |
|  |      |habitatnih tipov in |       |     |      |
|  |      |biotska pestrost pa |       |     |      |
|  |      |sta še posebej    |       |     |      |
|  |      |veliki. Zlasti    |       |     |      |
|  |      |mokrotni travniki so |       |     |      |
|  |      |bivališče nekaterih |       |     |      |
|  |      |redkih in ogroženih |       |     |      |
|  |      |vrst ptic in     |       |     |      |
|  |      |metuljev. S stališča |       |     |      |
|  |      |naravovarstva je to |       |     |      |
|  |      |najpomembnejši del  |       |     |      |
|  |      |Ljubljanskega barja. |       |     |      |
+----+------------+---------------------+-------------+----------+------------+
Legenda oznak v tabeli:
ND     – naravna dediščina
NR     – naravni rezervat
NS     – naravni spomenik
SON    – spomenik oblikovane narave
RP     – regijski park
KP     – krajinski park
ROI    – obvezno republiško izhodišče
18. člen
5.2.2 Kulturna dediščina
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njegovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina so predvsem arheološka najdišča, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana narava, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega umetnostno-zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinske dogajanja na Slovenskem.
 
Cilji
Na področju kulturne dediščine bomo zagotavljali:
– zagotoviti vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije kulturne dediščine ne glede na njeno namembnost,
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine, ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja,
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturne dediščine;
 
Razvojne naloge
Na področju kulturne dediščine bomo:
– pripravili strokovne osnove za varovanje območij in objektov kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:
– steber v Borovnici,
– pripravili program zavarovanja območij in objektov kulturne dediščine,
– opredelili vrste aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih kulturne dedi­ščine.
 
Seznam območij in objektov kulturne dediščine ter varstveni režim za normativno zavarovanje znamenitosti so prikazani v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica, karta št. 4b.
 
Usmeritev za razvoj kulturne dediščine:
Arheološka dediščina
Namenska raba na 1. območju varovanja ostaja nespremenjena. Izraba območij 2. in 3. stopnje varovanja pa bo določena s prostorskimi izvedbenimi akti.
 
Umetnostno zgodovinska dediščina
Umetnostno zgodovinska dediščina obsega sakralno, meščansko in grajsko arhitekturo. Pogoji varstva in spremembe namembnosti bodo podani v prostorskih izvedbenih aktih.
 
Naselbinska dediščina
Naselbinska dediščina obsega elemente varovanja kulturne krajine in sicer: varovanje značilnih vedut na naselja, varovanje pomembnejših silhuet naselij, varovanje historičnih dominant, varovanje prostih nezazidanih površin, zaščita tlorisne mreže naselij, zemljiške parcelacije ter prostorske zasnove naselij, značilne gmote ter posamezne etnološko pomembne stavbe. Interese varstva naselbinske dediščine in interese družbenega razvoja bomo usklajevali s prostorskimi izvedbenimi akti.
Razvrstitev enot dediščine po kartah in oznakah
 
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|10    |1   |2    |3              |4 |5 |6|7 |8  |9 |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR    |OKV  |    |Ljubljansko barje      |3 |13 |1|1 |PKD |17 |
|28,29,38, |   |    |               | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|39,48,49, |   |    |               | |  | | |  |  |
|PO 9   |   |    |               | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 28,29 |   |#11420 |Podpeč – Arheološko najdišče |1 |1 |1|7 |KD |- |
|     |   |    |Ljubljanica         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR    |   |#9368  |Ljubljana – Arheološko    |1 |1 |1|5 |PKD |3 |
|28,29,38, |   |    |območje Ljubljansko barje  | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|39,48,49 |   |    |               | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 28,38 |   |#11393 |Bistra – Arheološko najdišče |1 |1 |1|7 |KD |- |
|     |   |    |Bistra            | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR    |   |#11398 |Breg – Arheološko območje  |1 |1 |1|7 |KD |- |
|29,38,39 |   |    |Borovniščica         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 38   |   |# 8775 |Bistra – Območje samostana  |3 |4 |2|1 |PKD |2 |
|     |   |    |Bistra            | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 38   |   |# 11840 |Dol pri Borovnici – Zidano  |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |znamenje           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 38   |   |# 12523 |Bistra – Mala hidroelektrarna|1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Bistra II          | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 38   |   |# 11486 |Dol pri Borovnici – Domačija |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |Dol pri Borovnici 25     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 38   |   |# 11489 |Dol pri Borovnici – Mlin in |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |žaga             | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 1650 |Pako – Cerkev sv. Nikolaja  |1 |3 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11535 |Breg pri Borovnici – Spomenik|1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |padlim v NOB         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11910 |Breg pri Borovnici – Vila  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |b.š. pri hiši Breg 14    | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11478 |Breg pri Borovnici – Hiša  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Breg pri Borovnici 14    | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11479 |Breg pri Borovnici – Hiša  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Breg pri Borovnici 24    | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11480 |Breg pri Borovnici – Hiša  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Breg pri Borovnici 4     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11506 |Pako – Domačija Pako 14   |1 |2 |2|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |# 11507 |Pako – Domačija Pako 30   |1 |2 |2|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39   |   |#10528 |Pako – Arheološko najdišče  |1 |1 |1|7 |KD |- |
|     |   |    |Prevek            | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 39,49 |   |# 12482 |Borovnica – Trasa železniške |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |proge Preserje-Borovnica   | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 11550 |Dol pri Borovnici – Spomenik |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |padlim v NOB         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 11567 |Laze pri Borovnici –     |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Spominsko znamenje Ivanu   | |  | | |  |  |
|     |   |    |Korošcu           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 11485 |Dol pri Borovnici – Domačija |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |Dol pri Borovnici 19     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 11487 |Dol pri Borovnici – Domačija |1 |2 |2|6 |KS |- |
|     |   |    |Dol pri Borovnici 35     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 11488 |Dol pri Borovnici – Hiša Dol |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |pri Borovnici 40       | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |   |# 9537 |Dol pri Borovnici – Kašča pri|1 |2 |3|6 |KS |- |
|     |   |    |hiši Dol pri Borovnici 35  | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48   |520026|    |Dol pri Borovnici –     |1 |1 |1|7 |KD |- |
|     |   |    |Arheološko najdišče     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48,49 |   |# 102  |Dol pri Borovnici – Vas   |1 |7 |1|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 48,49 |   |# 846  |Borovnica – Jelenov most   |1 |2 |3|7 |PKD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11758 |Borovnica – Domačija     |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |Paplerjeva 1         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13032 |Borovnica – Domačija Rimska |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |34              | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13039 |Borovnica – Hiša Ljubljanska |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |12              | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13034 |Borovnica – Hiša Paplerjeva |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |23              | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13037 |Borovnica – Hiša Paplerjeva |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |26              | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13035 |Borovnica – Hiša Rimska 10  |1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13036 |Borovnica – Hiša Rimska 28  |1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11759 |Borovnica – Hiša Zalarjeva 18|1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 9219 |Borovnica – Hiša Zalarjeva 21|1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11760 |Borovnica – Hiša Zalarjeva 28|1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11837 |Borovnica – Stavba Zalarjeva |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |10              | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13033 |Borovnica – Hiša Zalarjeva 36|1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 13038 |Borovnica – Kašča pri hiši  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Rimska 6           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 1649 |Borovnica – Cerkev sv.    |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Marjete           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 6031 |Borovnica – Ostanki     |1 |2 |3|2 |KS |8 |
|     |   |    |borovniškega viadukta    | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11477 |Borovnica – Vaško jedro   |1 |7 |1|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11526 |Borovnica – Skupni grob   |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |padlih v NOB         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11527 |Borovnica – Skupni grob   |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |talcev            | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11528 |Borovnica – Spomenik padlim v|1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |prvi svetovni vojni     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11529 |Borovnica – Spomenik     |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |zamolčanim žrtvam      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11530 |Borovnica – Spominska plošča |1 |5 |4|7 |KD |- |
|     |   |    |društva Vzajemnost      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11531 |Borovnica – Spominska plošča |1 |5 |4|7 |KD |- |
|     |   |    |mladinskim delovnim brigadam | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11532 |Borovnica – Spominska plošča |1 |5 |4|7 |KD |- |
|     |   |    |Antonu Cerku         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11533 |Borovnica – Spominski plošči |1 |5 |4|7 |KD |- |
|     |   |    |padlim v NOB na šoli     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11534 |Borovnica – Spominsko    |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |znamenje talcem       | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11566 |Laze pri Borovnici –     |1 |5 |4|7 |KD |- |
|     |   |    |Spominska plošča konferenci | |  | | |  |  |
|     |   |    |KPS             | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11832 |Borovnica – Kapelica Lurške |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Matere božje         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11833 |Borovnica – Kapelica sv.   |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Florijana          | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11834 |Borovnica – Kapelica sv.   |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Marjete           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11835 |Borovnica – Pokopališče   |1 |5 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11836 |Borovnica – Razpelo pri hiši |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Ljubljanska 13        | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 14921 |Borovnica – nagrobni spomenik|1 |5 |3|6 |KS |  |
|     |   |    |družine Kobi         | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11838 |Borovnica – Župnišče     |1 |4 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 12481 |Borovnica – Stavba nove   |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |železniške postaje      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 12483 |Borovnica – Stavba stare   |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |železniške postaje      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |# 11501 |Laze pri Borovnici – Hiša  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Laze pri Borovnici 2     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 49   |   |#11397 |Borovnica – Arheološko    |1 |1 |1|7 |KD |- |
|     |   |    |območje Mazijeva opekarna  | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|VR 50   |   |# 11578 |Mali Srebotnik – Spomenik  |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Druge čete Šercerjevega   | |  | | |  |  |
|     |   |    |bataljona          | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 9   |   |# 11590 |Borovnica – Spominsko    |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |znamenje Šercerjevemu    | |  | | |  |  |
|     |   |    |bataljonu          | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 9   |   |# 11591 |Borovnica – Spominsko    |1 |5 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |znamenje Milanu Šviglju-Marku| |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 9   |   |# 11852 |Ohonica – Kapelica      |1 |3 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 9   |   |# 13059 |Brezovica pri Borovnici –  |1 |2 |2|7 |KD |- |
|     |   |    |Domačija Brezovica 2     | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 9   |   |#36   |Pokojišče – Zaporni zid   |1 |1 |3|6 |KS |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 10   |   |# 1651 |Zabočevo – Cerkev sv. Janeza |1 |3 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Krstnika           | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 10   |   |# 13060 |Brezovica pri Borovnici –  |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |Hiša Brezovica 10      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 10   |   |# 13062 |Niževec – Domačija Niževec 5 |1 |2 |2|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 10   |   |# 13063 |Niževec – Hiša Niževec 2   |1 |2 |3|7 |KD |- |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
|PO 10   |   |# 13064 |Niževec – Sušilnica za sadje |1 |2 |3|7 |KD |- |
|     |   |    |pri hiši Niževec 4      | |  | | |  |  |
+----------+------+--------+-----------------------------+--+---+-+--+----+---+
 
Legenda oznak v tabeli:
KD    – kulturna dediščina
KS    – kulturni spomenik
PKD   – predlog za razglasitev kulturne dediščine
19. člen
Doda se novo poglavje:
5.3. Zasnova obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
5.3.1 Zasnova obrambe
S planiranjem prostora za obrambo se načrtno zagotavlja prostorske potrebe, s katerimi se omogoča ustrezno izvajanje obrambnih dejavnosti.
Globalno zasnovo namenske rabe prostora za potrebe obrambe sestavljajo prostorske zasnove, ki se nanašajo na območja izključne rabe, na območja možne izključne rabe ter na območja omejene in nadzorovane rabe prostora.
Na območju Občine Borovnica so za potrebe obrambe opredeljena naslednja območja:
+---+---------------------+-----------------+
|Št.|Kompleks       |Katastrska občina|
+---+---------------------+-----------------+
|1 |Podstrmec – Borovnica|Zabočevo     |
+---+---------------------+-----------------+
|2 |Brezovica      |Zabočevo     |
+---+---------------------+-----------------+
5.3.2 Zasnova varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
V pristojnosti občine je načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.
Zaščitni ukrepi so:
– prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,
– evakuacija,
– sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– zaklanjanje,
– zaščita kulturne dediščine.
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
20. člen
Novelira se besedilo SPISEK KART z naslednjim besedilom:
1. Zasnova območij kmetijskih zemljišč     M 1: 25 000
2. Zasnova območij gozdnih zemljišč      M 1: 25 000
3. Zasnova oskrbe s pitno vodo         M 1: 25 000
4. Zasnova vodnogospodarskih ureditev     M 1: 25 000
  Zasnova območij zavarovanja
  in varovanja vodnih virov
5. Zasnova razporeditve proizvodnih
  dejavnosti                 M 1: 25 000
6. Zasnova območij varstva naravne
  in kulturne dediščine ter območja
  za rekreacijo v naravnem okolju       M 1: 25 000
7. Zasnova območij odvodnjavanja
  in čiščenja odplak             M 1: 25 000
8. Zasnova urbanega omrežja v omrežju
  naselij                   M 1: 25 000
9. Zasnova namenske rabe površin
  v območju naselij              M 1: 25 000
10. Zasnova urejanja s prostorskimi
  izvedbenimi akti              M 1: 25 000
11. Zasnova železniških in cestno-
  prometnih povezav              M 1: 25 000
12. Zasnova elekrtoenergetskega
  omrežja                   M 1: 25 000
13. Zasnova telefonskega omrežja        M 1: 25 000
14. Zasnova za potrebe obrambe
  in zaščite                 M 1: 25 000
21. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve kartografske dokumentacije v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka, in sicer v smislu uskladitve ter razširitve obstoječih stavbnih zemljišč.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-15/1-268/04
Borovnica, dne 19. julija 2004.
Podžupan
Občine Borovnica
Franjo Modrijan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti