Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4412. Pravilnik o spremembi pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, stran 12529.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., in 54/00 – ZKme in 37/04) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03 in 80/04) se v naslovu črta znak »*« in besedilo opombe.
2. člen
V 1. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (UL L št. 84 z dne 28. 3. 1974, str. 16, z vsemi njenimi spremembami), Direktivo Parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev, skupaj z njihovimi sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi enotami ter o razveljavitvi Direktive Sveta EGS 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1.) in Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi Direktiv 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L str. 168 z dne 1. 5. 2004, str. 35) ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih ter določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu.«.
V drugem odstavku se črta besedilo prvega stavka.
3. člen
Točka 16 v vzorcih potrdil o skladnosti v točkah A, B, in C Dela I ter v točkah A in B Dela II Priloge III se spremeni tako, da se glasi:
»16 FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED(*)
– Italija: ................................
– Belgija: ................................
– Danska: .................................
– Združeno kraljestvo: ....................
– Avstrija: ...............................
– Češka: ..................................
– Latvija: ................................
– Malta: ..................................
– Francija: ...............................
– Nemčija: ................................
– Nizozemska: .............................
– Irska: ..................................
– Finska: .................................
– Estonija: ...............................
– Litva: ..................................
– Poljska: ................................
– Španija: ................................
– Luksemburg: .............................
– Grčija: .................................
– Portugalska: ............................
– Švedska: ................................
– Ciper: ..................................
– Madžarska: ..............................
– Slovenija: ..............................
– Slovaška: ..............................«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-15/2004/12
Ljubljana, dne 1. septembra 2004.
EVA 2004-2411-0096
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost