Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4268. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 11773.

Na podlagi 196. in 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za gojenje školjk – mediteranske klapavice (Mytilus galloprovincialis) na delih vodnega telesa morja v gojitvenem območju Sečovlje iz naslednje tabele:
+-----------------+---------------------------+-------------------------+
|         |     Koordinate    | Površina dela vodnega |
|Gojitveno območje| Y           X  |    telesa morja   |
|   Sečovlje  |              |  (gojitvena parcela)  |
|         |              |      (ha)     |
+-----------------+---------------------------+-------------------------+
|I. parcela  1. |389399        39807 |      1,98     |
|       2. |389432        39701 |             |
|       3. |389260        39648 |             |
|       4. |389227        39753 |             |
|         |              |             |
|II. parcela  1. |389619        39875 |      1,98     |
|       2. |389652        39770 |             |
|       3. |389480        39716 |             |
|       4. |389447        39821 |             |
|         |              |             |
|III. parcela 1. |389290        39553 |      1,98     |
|       2. |389322        39448 |             |
|       3. |389494        39501 |             |
|       4. |389462        39606 |             |
+-----------------+---------------------------+-------------------------+
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez javnega razpisa lastniku ali upravljavcu naprav za gojenje školjk, s pomočjo katerih so se na dan uveljavitve Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) na delu vodnega telesa morja iz tabele prejšnjega odstavka školjke tudi gojile.
(3) Parcele gojitvenega območja školjk iz tabele v prvem odstavku tega člena so določene s koordinatami na površini dela vodnega telesa morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5.000.
II. PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
Imetnik vodnega dovoljenja za uporabo naprav za gojenje školjk na delu vodnega telesa morja iz tabele iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi koncesijo za gojenje vrst školjk, ki so avtohtone v Jadranskem morju, za namen dajanja na trg.
3. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2015.
(2) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter razlogi in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
(2) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom, če se kakovost morja spremeni tako, da je gojenje školjk omejeno ali ni več dovoljeno.
(3) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
5. člen
(1) Oseba iz 2. člena te uredbe, ki je pridobila koncesijo za gojenje školjk po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora zagotoviti tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami izvajanja gojenja školjk in drugih spremljajočih dejavnosti,
– omogočanja splošne rabe morja na območju koncesije,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanja naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije, in
– varstva prebivalcev in njihovega premoženja, ki bi nastala zaradi posledic rabe morja.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
6. člen
Koncesionar ima pravico, da školjke, ki jih vzgoji, daje na trg sam ali preko dajanja v promet.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačevati za koncesijo za vsako leto gojenja školjk posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitve obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi gojenja školjk, ki je predmet koncesije.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Piran.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Piran razdeli v razmerju 50: 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Piran je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
9. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(2) Ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek površine gojitvenih parcel iz tabele v prvem odstavku 1. člena te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 50 t/ha.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk.
(4) Prodajno vrednost za 1 tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe morja za gojenje školjk.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in s strani agencije odmerjenim plačilom za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
15. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-06/2004-1
Ljubljana, dne 26. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0243
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina