Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4267. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, stran 11767.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) Ta uredba določa vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Ta uredba določa tudi podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in merila za presojanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik.
(3) Ta uredba prenaša 6. in 9. člen ter Priloge I, III in IV Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL L št. 257 z dne 10. 10. 1996).
2. člen
(izrazi)
(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljnjem besedilu: naprava) je nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena ali več dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja.
2. Obstoječa naprava je naprava, ki je obratovala na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred njeno uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.
3. Druga z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa je njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega obstoja. Za takšno dejavnost se šteje tudi v primeru, če ni na istem kraju kot naprava, pa je z njo neposredno tehnično povezana.
4. Proizvodna zmogljivost naprave je njena nazivna zmogljivost v 24 urah na dan ob predpostavki, da je naprava zmožna obratovati na takšen način.
5. Isti kraj je prostorska ureditev naprave po predpisih o urejanju prostora.
6. Istovrstna naprava je naprava z isto oznako kot naprava iz priloge 1, ki ne dosega v prilogi 1 določenih proizvodnih zmogljivosti.
7. Druga naprava je naprava, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
8. Referenčni dokument je dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za posamezno vrsto naprav iz priloge 1, katerega sprejem pristojni organ Evropske unije objavi v Uradnem listu Evropske unije.
9. Dopustna vrednost je mejna vrednost emisij v vode, zrak ali tla, poraba naravnih virov in energije ali drug ustrezen parameter, določen za napravo v okoljevarstvenem dovoljenju.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo isti pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja varstvo okolja.
II. DEJAVNOSTI IN NAPRAVE, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
3. člen
(dejavnosti in naprave)
(1) Dejavnosti in vrste naprav, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, so navedene v prilogi 1.
(2) Med naprave iz prejšnjega odstavka ne spadajo tiste, ki se uporabljajo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov.
4. člen
(združevanje istovrstnih naprav)
(1) Če isti upravljavec na istem kraju upravlja z več z istovrstnimi napravami, se njihove proizvodne zmogljivosti seštevajo.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka proizvodne zmogljivosti istovrstnih naprav dosežejo prag, določen za posamezno napravo v prilogi 1, se štejejo za napravo, njihov upravljavec pa mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
5. člen
(združevanje naprav in drugih naprav ali obratov na istem kraju)
(1) Če isti upravljavec na istem kraju upravlja tudi z drugo napravo ali obratom, ki ima z napravo skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, se okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo ali obrat izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za napravo.
(2) V okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka se dopustne vrednosti ali pravila ravnanja za skupne objekte in naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki določijo tako, da se na podlagi predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanj upoštevajo vplivi posamezne naprave ali druge naprave ali obrata na okolje.
III. VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
6. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja)
(1) Upravljavec naprave mora vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vložiti na ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi v svetovnem spletu na svoji domači strani.
(2) Vloga se lahko vloži pisno ali v elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
(3) Podatki v vlogi, ki so poslovna skrivnost, morajo biti ustrezno označeni, upravljavec naprave pa mora k vlogi priložiti listino, s katero je pooblaščeni organ upravljavca določil poslovno skrivnost.
7. člen
(podrobnejša vsebina vloge)
(1) Vloga mora vsebovati zlasti:
1. podatke o upravljavcu;
2. podatke o napravi:
– navedbo dejavnosti in oznako naprave v skladu s prilogo 1 ter njeno proizvodno zmogljivost,
– navedbo drugih naprav ali obratov na istem kraju,
– navedbo kraja naprave (naslov/parcelna številka zemljišč),
– navedbo številke, datuma in organa, ki je izdal uporabno dovoljenje za napravo, drugo napravo ali obrat, če gre za obstoječo napravo,
– geodetske podatke o zgradbi, v kateri se nahaja naprava, druga naprava ali obrat,
– opis tehnoloških procesov v napravi, drugi napravi ali obratu,
– navedbo vrst in količin surovin, pomožnih sredstev, drugih snovi in energije, uporabljenih v napravi, drugi napravi ali obratu,
– opis virov emisij in njihovih izpustov,
– navedbo vrste in količine emisij iz naprave, druge naprave ali obrata v posamezne dele okolja in opredelitev njihovih učinkov na okolje,
– opis vrste, količin in načina ravnanja z odpadki;
3. okoljske značilnosti kraja naprave, druge naprave ali obrata:
– opis lokacije z grafičnim prikazom objektov, naprav in infrastrukture, opredelitvijo območja varstva pred hrupom,
– opis meteoroloških, hidroloških in geoloških značilnosti kraja,
– opis obstoječega stanja okolja, na katerega vpliva naprava (kakovost zraka, voda in tal),
– navedbo in opis občinskih prostorskih aktov, iz katerih je razvidna umeščenost dejavnosti v prostoru;
4. podatke o ukrepih in tehnikah za:
– preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik,
– preprečevanje onesnaženja okolja večjega obsega,
– preprečevanje nastajanja in ponovno izrabo odpadkov,
– predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča,
– učinkovito rabo energije;
5. prikaz skladnosti naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, opisanimi v referenčnih dokumentih iz 9. člena te uredbe ali drugih javno dostopnih virih iz 11. člena te uredbe:
– primerjavo uporabljenih tehnik in emisij naprav v vode, zrak in tla,
– primerjavo nastajanja in ravnanja z odpadki,
– primerjavo specifične porabe naravnih virov in energije;
6. opis nevarnosti in tveganj za okolje ter ukrepov za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic;
7. opis ukrepov za vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja;
8. opis sistema ravnanja z okoljem;
9. podatke o emisiji toplogrednih plinov, če gre za naprave, ki potrebujejo tudi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov:
– podatke o vrsti in množini surovin in drugih snovi, katerih uporaba lahko povzroči emisijo toplogrednih plinov,
– podatke o vrsti, količini in virih emisij toplogrednih plinov iz naprave,
– podatke o ukrepih, ki jih upravljavec naprave načrtuje za izvajanje monitoringa emisij toplogrednih plinov in poročanje ter dokazila o sposobnosti zagotavljanja monitoringa in poročanja o emisijah toplogrednih plinov,
– navedbo drugih dejstev, za katera upravljavec meni, da so pomembna za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov;
10. sestavine vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat iz 18. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), če gre za tak obrat;
11. podatke o obratovalnem monitoringu za napravo, drugo napravo in obrat:
– opis merilnih mest in mest vzorčenja,
– navedbo merjenih parametrov in pogostosti meritev in
– navedbo metod merjenja in izračunavanja parametrov.
(2) Vlogi mora biti priloženo:
1. dokazilo o posesti naprave, če upravljavec naprave ni njen lastnik,
2. elaborat o določitvi vplivnega območja naprave z opredelitvijo območja, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi, če gre za novo napravo ali večjo spremembo,
3. idejna zasnova po predpisih o graditvi objektov, če gre za novo napravo,
4. poljuden povzetek vloge.
(3) Če je za napravo treba izvesti presojo vplivov na okolje, je treba vlogi poleg sestavin iz prejšnjega odstavka priložiti tudi projekt nameravanega posega v okolje, poročilo o vplivih na okolje in revizijo poročila vplivov na okolje.
IV. VSEBINA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
8. člen
(podrobnejša vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje vsebuje zlasti:
1. podatke o upravljavcu,
2. navedbo naprave in kraja,
3. opis dejavnosti in zmogljivosti naprave,
4. navedbo za napravo pomembnih referenčnih dokumentov iz 9. člena te uredbe ali drugih javno dostopnih virov iz 11. člena te uredbe,
5. določitev dopustnih vrednosti emisij v vode, zrak ali tla, po potrebi ločeno za normalno obratovanje, zagon in zaustavitev naprave,
6. način ravnanja z odpadki,
7. določitev dopustne porabe vode in energije,
8. obveznost upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem,
9. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote, vključno z zmanjševanjem onesnaževanja na velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja, ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer (zagon, puščanje, okvare v delovanju, trenutne zaustavitve in dokončno prenehanje obratovanja naprave),
10. druge posebne pogoje,
11. obveznost, da v primeru spremembe upravljavca najkasneje v 15 dneh obvesti ministrstvo o novemu upravljavcu, in
12. čas veljavnosti dovoljenja.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje za napravo, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, vsebuje poleg sestavin iz prejšnjega odstavka tudi zahteve, povezane z izvajanjem monitoringa emisij toplogrednih plinov, vključno z načinom in pogostostjo izvajanja, ter obveznost predaje emisijskih kuponov.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka okoljevarstveno dovoljenje ne vsebuje dopustnih vrednosti za emisije toplogrednih plinov in zahtev v zvezi s porabo energije.
(4) Če je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano skladno z določbami 5. člena te uredbe, se podatki iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena nanašajo tudi na drugo napravo ali obrat, pogoji iz 5. do 10. točke prvega odstavka tega člena pa se lahko določijo ločeno za napravo, drugo napravo ali obrat.
(5) Čas veljavnosti dovoljenja iz 12. točke prvega odstavka tega člena začne teči:
1. z dnem začetka poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, če je bilo takšno obratovanje zahtevano, ali
2. z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali
3. z dnem dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če za obratovanje naprave ali njeno večjo spremembo ni bila zahtevana gradnja po predpisih o graditvi objektov.
9. člen
(določanje dopustnih vrednosti emisij
in drugih parametrov)
(1) Dopustne vrednosti emisij se določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja.
(3) Dopustne vrednosti emisij ne smejo biti višje od predpisanih mejnih vrednosti in morajo upoštevati referenčne dokumente za posamezne vrste naprav, možnost prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega, geografske značilnosti območja, stanje okolja na območju naprave in njene tehnične značilnosti.
(4) Dopustne vrednosti emisij so lahko tudi nižje od predpisanih mejnih vrednosti in vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja.
10. člen
(presojanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik)
(1) Pri presoji uporabe najboljših razpoložljivih tehnik se upoštevajo merila iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Osnova za presojo najboljših razpoložljivih tehnik so referenčni dokumenti.
(2) Merilo za presojo skladnosti naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami je doseganje enakovrednih okoljskih vplivov, izraženih z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljših dosegljivih tehnik, opisanih v referenčnih dokumentih iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(druga osnova za presojanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik)
(1) Če za posamezno vrsto naprav iz priloge 1 referenčnega dokumenta ni, se za določanje dopustnih vrednosti emisij in drugih parametrov iz 9. člena te uredbe in presojanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik iz prejšnjega člena uporabljajo drugi javno dostopni dokumenti o najboljših razpoložljivih tehnikah za to vrsto naprav.
(2) Javno dostopne dokumente iz prejšnjega odstavka na podlagi meril iz prejšnjega člena določi ministrstvo in njihov seznam ter informacije o tem, kje so dokumenti na razpolago, objavi na svoji spletni strani.
V. INŠPEKCIJSKI NADZOR
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10,000.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v predpisanem roku ne prijavi obstoječe naprave (prvi odstavek 14. člena).
(2) Z globo od 5,000.000 do 15,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali kmet.
(3) Z globo od 2,500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(obstoječe naprave)
(1) Upravljavci obstoječih naprav morajo svoje naprave prijaviti ministrstvu najkasneje do 30. aprila 2005 na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi v svetovnem spletu na svoji domači strani.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz 1. do vključno 5. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Upravljavci obstoječih naprav morajo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vložiti najkasneje do 31. 10. 2006.
(4) Čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano upravljavcem obstoječih naprav, začne teči z dnem njegove dokončnosti.
15. člen
(elaborat o vplivnem območju)
Do izdaje predpisa o metodologiji za izdelavo elaborata iz 2. točke drugega odstavka 7. člena te uredbe se za njegovo izdelavo uporabljajo določbe 21. člena Navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-31/2004-1
Ljubljana, dne 26. avgusta 2004.
EVA 1999-2511-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

 VRSTE DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO POVZROČAJO ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA
                   OBSEGA

+----------+-----------------------------------------+------------------------+
| Oznaka |         Naprava         | Proizvodna zmogljivost |
| naprave |                     |            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                1. Energetika                |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|1.1    |Kurilne naprave             |z nazivno vhodno    |
|     |                     |toplotno močjo več kot |
|     |                     |50 MW          |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|1.2    |Rafinerije nafte in plina        |*            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|1.3    |Koksarne                 |*            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|1.4    |Naprave za uplinjanje in utekočinjanje  |*            |
|     |premoga                 |            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|           2. Proizvodnja in predelava kovin           |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.1    |Naprave za praženje ali sintranje    |*            |
|     |kovinskih rud (vključno s sulfidno rudo) |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.2    |Naprave za proizvodnjo surovega železa  |z zmogljivostjo več 2,5 |
|     |ali jekla (primarno ali sekundarno    |tone na uro       |
|     |taljenje), vključno s kontinuiranim   |            |
|     |litjem                  |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.3 a   |Naprave za vroče valjanje železa in   |z zmogljivostjo več kot |
|     |jekla                  |20 ton surovega jekla na|
|     |                     |uro           |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.3 b   |Kovačije železa in jekla s kladivi    |v katerih uporabljena  |
|     |                     |kalorična moč presega 20|
|     |                     |MW, z energijo kladiv ki|
|     |                     |presega 50 kilojoulov na|
|     |                     |kladivo,        |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.3 c   |Naprave za nanašanje zaščitnih prevlek  |z vložkom več kot 2 toni|
|     |iz staljenih kovin na železo in jeklo  |surovega jekla na uro  |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.4    |Livarne železa in jekla         |s proizvodno      |
|     |                     |zmogljivostjo več kot 20|
|     |                     |ton na dan       |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.5 a   |Naprave za proizvodnjo surovih barvnih  |*            |
|     |kovin iz rude, koncentratov ali     |            |
|     |sekundarnih surovin z metalurškimi,   |            |
|     |kemičnimi ali elektrolitskimi postopki  |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.5 b   |Naprave za taljenje barvnih kovin,    |s talilno zmogljivostjo |
|     |vključno zlitin in produktov, primernih |več kot 4 tone na dan za|
|     |za ponovno predelavo (iz postopkov    |svinec in kadmij ali 20 |
|     |rafinacije, vlivanja)          |ton na dan za vse druge |
|     |                     |kovine         |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|2.6    |Naprave za površinsko obdelavo kovin in |v delovnih kadeh s   |
|     |plastičnih mas z uporabo elektrolitskih |prostornino več kot 30 |
|     |ali kemičnih postopkov          |m3 (kadi za izpiranje  |
|     |                     |niso vštete)      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|              3. Nekovinska industrija             |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.1 a   |Naprave za proizvodnjo cementnega    |s proizvodno      |
|     |klinkerja v rotacijskih pečeh      |zmogljivostjo več kot  |
|     |                     |500 ton na dan     |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.1 b   |Naprave za proizvodnjo apna v      |s proizvodno      |
|     |rotacijskih pečeh            |zmogljivostjo več kot 50|
|     |                     |ton na dan       |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.1 c   |Naprave za proizvodnjo apna v drugih   |s proizvodno      |
|     |pečeh                  |zmogljivostjo več kot 50|
|     |                     |ton na dan       |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.2    |Naprave za proizvodnjo azbesta in za   |*            |
|     |izdelavo azbestnih izdelkov       |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.3    |Naprave za proizvodnjo stekla, vključno |s talilno zmogljivostjo |
|     |s steklenimi vlakni           |več kot 20 ton na dan  |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.4    |Naprave za taljenje mineralnih snovi,  |s talilno zmogljivostjo |
|     |vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken |več kot 20 ton na dan  |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|3.5    |Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov |s proizvodno      |
|     |z žganjem, zlasti strešnikov, opek,   |zmogljivostjo več kot 75|
|     |ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali |ton na dan ali z    |
|     |porcelana                |zmogljivostjo peči več |
|     |                     |            |
|     |                     |kot 4 m3 in gostoto   |
|     |                     |vložka v posamezno peč |
|     |                     |več kot 300 kg/m3    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|              4. Kemična industrija **             |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 a   |Naprave za proizvodnjo enostavnih    |*            |
|     |ogljikovodikov (cikličnih ali      |            |
|     |acikličnih, nasičenih ali nenasičenih,  |            |
|     |alifatskih ali aromatskih)        |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 b   |Naprave za proizvodnjo ogljikovodikov z |*            |
|     |vezanim kisikom, kot so alkoholi,    |            |
|     |aldehidi, ketoni, karboksilne kisline,  |            |
|     |estri, acetati, etri, peroksidi,     |            |
|     |epoksidne smole             |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 c   |Naprave za proizvodnjo ogljikovodikov z |*            |
|     |vezanim žveplom             |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 d   |Naprave za proizvodnjo ogljikovodikov z |*            |
|     |vezanim dušikom, kot so amini, amidi,  |            |
|     |nitroso-, nitro- ali nitratne spojine,  |            |
|     |nitrili, cianati, izocianati       |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 e   |Naprave za proizvodnjo ogljikovodikov z |*            |
|     |vezanim fosforjem            |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 f   |Naprave za proizvodnjo halogeniranih   |*            |
|     |ogljikovodikov              |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 g   |Naprave za proizvodnjo organokovinskih  |*            |
|     |spojin                  |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 h   |Naprave za proizvodnjo osnovnih     |*            |
|     |plastičnih mas (polimeri, sintetična   |            |
|     |vlakna in celulozna vlakna)       |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 i   |Naprave za proizvodnjo sintetičnega   |*            |
|     |kavčuka                 |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 j   |Naprave za proizvodnjo organskih barvil |*            |
|     |in pigmentov               |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.1 k   |Naprave za proizvodnjo površinsko    |*            |
|     |aktivnih snovi              |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.2 a   |Naprave za proizvodnjo anorganskih    |*            |
|     |plinov, kot so amoniak, klor ali vodikov |            |
|     |klorid, fluor ali vodikov fluorid,    |            |
|     |ogljikovi oksidi, žveplove spojine,   |            |
|     |dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, |            |
|     |karbonilklorid              |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.2 b   |Naprave za proizvodnjo anorganskih    |*            |
|     |kislin, kot so kromova kislina,     |            |
|     |fluorovodikova kislina, fosforjeva    |            |
|     |kislina, dušikova kislina, solna     |            |
|     |kislina, žveplova kislina, oleum,    |            |
|     |žveplasta kislina            |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.2 c   |Naprave za proizvodnjo anorganskih baz, |*            |
|     |kot so amonijev hidroksid, kalijev    |            |
|     |hidroksid, natrijev hidroksid      |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.2 d   |Naprave za proizvodnjo anorganskih soli, |*            |
|     |kot so amonijev klorid, kalijev klorat, |            |
|     |kalijev karbonat, natrijev karbonat,   |            |
|     |perborat, srebrov nitrat         |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.2 e   |Naprave za proizvodnjo nekovin,     |*            |
|     |kovinskih oksidov ali drugih anorganskih |            |
|     |spojin, kot so kalcijev karbid, silicij |            |
|     |in silicijev karbid           |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.3    |Naprave za proizvodnjo fosforjevih,   |*            |
|     |dušikovih ali kalijevih gnojil      |            |
|     |(enostavnih ali sestavljenih)      |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.4    |Naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev |*            |
|     |za zaščito rastlin in biocidov      |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.5    |Naprave, ki v proizvodnji osnovnih    |*            |
|     |farmacevtskih izdelkov uporabljajo    |            |
|     |kemične ali biološke postopke      |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|4.6    |Naprave za proizvodnjo eksplozivnih   |*            |
|     |sredstev                 |            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|              5. Ravnanje z odpadki              |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|5.1    |Naprave za predelavo nevarnih odpadkov, |z zmogljivostjo več kot |
|     |po postopkih kot so določeni v Prilogi 4 |10 ton na dan      |
|     |(postopki R1, R5, R6, R8 in R9).     |            |
|     |Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni |            |
|     |list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) |            |
|     |in Pravilniku o ravnanju z odpadnimi   |            |
|     |olji (Uradni list RS, 85/98, 50/01),   |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|5.2    |Naprave za sežig komunalnih odpadkov,  |z zmogljivostjo več kot |
|     |kot so določeni v Pravilniku o sežiganju |3 tone na uro      |
|     |odpadkov (Uradni list RS, št. 32/00,   |            |
|     |53/01, 81/02) in Uredbi o emisiji snovi |            |
|     |v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri   |            |
|     |sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št.  |            |
|     |50/01, 56/02, 84/02), Uredbi o emisiji  |            |
|     |snovi pri odvajanju odpadne vode iz   |            |
|     |naprav za čiščenja odpadnih plinov    |            |
|     |sežigalnice odpadkov in pri sosežigu   |            |
|     |odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01,   |            |
|     |56/02, 84/02)              |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|5.3    |Naprave za odstranjevanje nenevarnih   |z zmogljivostjo več kot |
|     |odpadkov, kot so določeni v Prilogi 5  |50 ton na dan      |
|     |(postopki D8 in D9) Pravilnika o     |            |
|     |ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. |            |
|     |84/98, 45/00, 20/01, 13/03),       |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|5.4    |Odlagališča odpadkov z izjemo odlagališč |ki sprejmejo več kot 10 |
|     |za inertne odpadke            |ton odpadkov na dan ali |
|     |                     |s celotno zmogljivostjo |
|     |                     |več kot 25.000 ton   |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|               6. Druge dejavnosti               |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.1 a   |Industrijske naprave za proizvodnjo   |*            |
|     |papirne kaše iz lesa ali drugih     |            |
|     |vlaknastih materialov          |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.1 b   |Industrijske naprave za proizvodnjo   |s proizvodno      |
|     |papirja in lepenke            |zmogljivostjo več kot 20|
|     |                     |ton na dan       |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.2    |Naprave za predhodno obdelavo (postopki, |katerih zmogljivost   |
|     |kot so spiranje, beljenje,        |presega 10 ton na dan  |
|     |mercerizacija) ali barvanje vlaken ali  |            |
|     |tkanin                  |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.3    |Naprave za strojenje kož         |z zmogljivostjo obdelave|
|     |                     |več kot 12 ton končnih |
|     |                     |izdelkov na dan     |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.4 a   |Klavnice                 |z zmogljivostjo zakola |
|     |                     |več kot 50 ton na dan  |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.4 b1  |Naprave za proizvodnjo živil z obdelavo |s proizvodno      |
|     |in predelavo surovin živalskega izvora  |zmogljivostjo več kot 75|
|     |(razen mleka)              |ton končnih izdelkov na |
|     |                     |dan           |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.4 b2  |Naprave za proizvodnjo živil z obdelavo |s proizvodno      |
|     |in predelavo surovin rastlinskega izvora |zmogljivostjo več kot  |
|     |                     |300 ton končnih izdelkov|
|     |                     |na dan (povprečna    |
|     |                     |četrtletna vrednost)  |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.4 c   |Naprave za obdelavo in predelavo mleka  |z zmogljivostjo     |
|     |                     |sprejetja več kot 200  |
|     |                     |ton mleka na dan    |
|     |                     |(povprečna letna    |
|     |                     |vrednost)        |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.5    |Kafilerije                |z zmogljivostjo     |
|     |                     |predelave več kot 10 ton|
|     |                     |na dan         |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.6 a   |Naprave za intenzivno rejo perutnine več |40.000 mesti      |
|     |kot                   |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.6 b   |Naprave za intenzivno rejo prašičev   |2.000 mesti       |
|     |pitancev (težje od 30 kg) z več kot   |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.6 c   |Naprave za intenzivno rejo plemenskih  |750 mesti        |
|     |svinj z več kot             |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.7    |Naprave za površinsko obdelavo snovi,  |s porabo topil več kot |
|     |predmetov ali izdelkov z uporabo     |150 kg na uro ali več  |
|     |organskih topil, še posebej za apreturo, |kot 200 ton na leto   |
|     |tiskanje, premazovanje, razmaščevanje,  |            |
|     |impregniranje proti vodi in drugo    |            |
|     |impregniranje, lepljenje, barvanje in  |            |
|     |čiščenje                 |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+
|6.8    |Naprave za proizvodnjo ogljika ali    |*            |
|     |elektrografita s sežiganjem ali     |            |
|     |grafitizacijo              |            |
+----------+-----------------------------------------+------------------------+


*   neodvisno od proizvodne zmogljivosti
**  proizvodnja v smislu vrst dejavnosti iz te točke pomeni
   proizvodnjo osnovnih kemikalij na industrijski ravni s kemično sintezo
   snovi ali skupin snovi, naštetih v dejavnostih 4.1 do 4.6
              PRILOGA 2

 SEZNAM SNOVI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI DOLOČANJU DOPUSTNIH VREDNOSTI
               EMISIJ

ZRAK
1.  Žveplov dioksid in druge žveplove spojine
2.  Dušikovi oksidi in druge dušikove spojine
3.  Ogljikov monoksid
4.  Hlapne organske spojine
5.  Kovine in njihove spojine
6.  Prah
7.  Azbest (suspendirani delci, vlakna)
8.  Klor in klorove spojine
9.  Fluor in fluorove spojine
10.  Arzen in arzenove spojine
11.  Cianidi
12.  Snovi in pripravki, za katere je bilo dokazano, da so
   karcinogene ali mutagene, ali da bi preko zraka lahko
   vplivale na razmnoževanje
13.  Poliklorirani dibenzodioksini in poliklorirani dibenzofurani


VODA
1.  Organohalogenske spojine in snovi, ki bi v vodnem okolju
   lahko tvorile take spojine
a.  Organofosforne spojine
2.  Organokositrne spojine
3.  Snovi in pripravki, za katere je bilo dokazano, da so
   karcinogeni ali mutageni, ali da bi v vodnem okolju ali prek
   vodnega okolja lahko vplivali na razmnoževanje
4.  Obstojni ogljikovodiki in obstojne strupene organske snovi,
   ki se kopičijo v organizmih
5.  Cianidi
6.  Kovine in njihove spojine
7.  Arzen in arzenove spojine
8.  Biocidi in sredstva za zaščito rastlin
9.  Suspendirane snovi
10.  Snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (posebno nitrati in
   fosfati)
11.  Snovi, ki neugodno vplivajo na kisikove razmere (in se lahko
   merijo s parametri, kot so BPK, KPK itd.).
                PRILOGA 3

   MERILA ZA PRESOJO UPORABE NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIK

Pri presoji najboljše razpoložljive tehnike je treba na splošno ali v
posebnih primerih in ob upoštevanju verjetnih stroškov in koristi
takega ukrepa ter načela preventive in previdnosti upoštevati tudi
podatke o:

1. uporabi tehnologije, pri kateri nastaja malo odpadkov;
2. uporabi manj nevarnih snovi;
3. predelavi in recikliranju snovi, ki nastajajo in se uporabljajo v
  procesu, in odpadkov, če je to primerno;
4. preizkušenosti primerljivih procesov, naprav ali načinov
  obratovanja v industrijskem merilu;
5. tehnološkem napredku in novih znanstvenih spoznanjih;
6. vrsti, učinku in obsegu posameznih emisij;
7. datumu začetka obratovanja naprav;
8. času, potrebnem za uvedbo najboljše razpoložljive tehnike;
9. porabi in vrsti surovin (vključno z vodo), uporabljenih v procesu
  in njihovi energetski učinkovitosti;
10. preprečevanju ali zmanjšanju celotnega vpliva emisij in tveganja za
  okolje na najnižjo možno raven;
11. preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih posledic za okolje na
  najnižjo možno raven;
12. informacijah, ki jih objavlja Komisija EU ali mednarodne
  organizacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti