Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004

Kazalo

3184. Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje, stran 8676.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 25., 26. in 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 439. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99 in 45/01) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01), so Občinski svet občine Dobrepolje, na 16. seji dne 25. 5. 2004, Občinski svet občine Grosuplje, na 19. seji dne 26. 5. 2004 in Občinski svet občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 6. 2004 kot ustanovitelji sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
Uvodne določbe
1. člen
Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (v nadaljevanju: ustanoviteljice) uvodoma ugotavljajo:
– da so zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja komunalnih storitev ustanovile javno podjetje JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (v nadaljevanju: JKPG), ki je vpisano v Sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št. 10112800;
– da se mora na podlagi spremembe 61. člena Zakona o lokalni samoupravi v javnih podjetjih, katerih skupni ustanovitelj je več različnih občin, ustanoviti tudi skupni organ;
– da je naloga skupnega organa izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in usklajevanje odločitev občin glede zagotavljanja javnih služb na njihovem področju;
– da glede na navedeno ustanovitelji ustanavljajo skupni organ na način naveden v nadaljevanju;
– da se skupni organ ustanoviteljic poimenuje skupščina in se v nadaljevanju uporablja ime skupščina.
Skupni organ – skupščina
2. člen
V JKPG se ustanovi skupščina, ki jo predstavljajo vsakokratni župani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
V času ustanovitve skupnega organa so člani skupščine župani občin navedenih v prejšnjem odstavku in sicer:
– Anton Jakopič, župan Občine Dobrepolje,
– Janez Lesjak, župan Občine Grosuplje in
– Jernej Lampret, župan Občine Ivančna Gorica,
katerim mandat v skupščini preneha z iztekom funkcije župana v občinah navedenih v prejšnjem odstavku.
Naloge skupščine
3. člen
Skupščina ima naslednje naloge:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti, zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– usklajuje odločitve posameznih občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo komunalnih storitev,
– odloča o spremembah družbene pogodbe,
– odloča o spremembah oblike organiziranosti družbe in statusnih spremembah (pripojitvi, združitvi, prenehanju, razdelitvi ipd.),
– odloča o spremembi osnovnega kapitala JKPG,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,
– oblikuje strokovne, posvetovalne, nadzorstvene in druge organe skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– določa poslovno politiko, sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe in pravilnike,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun JKPG,
– odloča o delitvi bilančnega dobička,
– zahteva delna ali periodična poročila o poslovanju družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja in določa njegovo plačo,
– daje smernice za delo direktorju,
– odloča o drugih zadevah, določenih s predpisi,
– opravlja druge naloge skupščine.
Organizacija dela
4. člen
Skupščina se bo praviloma sestajala na sejah v poslovnih prostorih JKPG oziroma če bo dogovorjeno med vsemi člani skupščine tudi kje drugje na območju ustanoviteljic.
5. člen
Sejo skupščine skliče ali direktor družbe ali katerikoli član skupščine:
– če člani skupščine kot družbeniki družbe odločajo o zadevah iz pristojnosti iz 3. člena tega odloka,
– če je to nujno za interese družbe,
– če se z letno bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena 1/5 (20%) osnovnega kapitala družbe,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali družbeno pogodbo ali s tem odlokom.
Pobudo za sklic seje lahko da tudi predsednik sveta delavcev v družbi, kolikor naj bi se odločalo o vprašanjih iz pristojnosti sveta delavcev ali vsak član nadzornega odbora družbe.
Seja se skliče s priporočenim pismom, ki ga mora posamezni član skupščine prejeti najmanj osem dni pred dnem zasedanja, v njem pa mora biti za pravilen sklic seje navedeno naslednje:
– kraj in čas seje,
– dnevni red zasedanja seje z besedilom predlaganih sklepov.
Na seje skupščine se lahko vabi poleg članov in direktorja družbe tudi predsednika sveta delavcev, kadar se odloča ali razpravlja o vprašanjih iz področja delovanja sveta delavcev, predsednika nadzornega odbora družbe, predsednika odbora občinskega sveta za gospodarsko infrastrukturo posamezne občine in po potrebi strokovnjake iz posameznih področij.
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga imenujejo člani skupščine izmed sebe. Predsednik se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov. Predsednik skupščine ne more biti iz tiste občine ustanoviteljice, ki ima v konkretnem mandatnem obdobju predsednika nadzornega odbora družbe.
6. člen
Vsak član skupščine lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
7. člen
Skupščina na seji odloča o zadevah iz 3. člena tega odloka in o drugih zadevah, ki jih kot pristojnost skupščine določa zakon, družbena pogodba ali ta odlok.
8. člen
Skupščina lahko veljavno odloča le, če so na seji prisotni člani, ki imajo skupaj večino vseh glasov.
9. člen
Namesto člana skupščine lahko glasuje pooblaščenec župana, ki ga določa statut posamezne ustanoviteljice in ima za glasovanje pisno pooblastilo.
10. člen
Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju JKPG pisno, po faxu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.
Način sprejemanja odločitev
11. člen
Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
12. člen
Posamezna odločitev je sprejeta, če zanjo glasujejo člani, ki imajo večino glasov vseh članov skupščine.
Za posamezne odločitve se zahteva konsenz vseh članov skupščine, in sicer:
– za spremembo družbene pogodbe,
– za spremembo oblike organiziranosti ali statusne spremembe družbe,
– v ostalih zadevah za katere tako določa družbena pogodba ali zakon.
13. člen
Člani skupščine imajo skupaj 100 glasov, in sicer:
– vsakokratni župan Občine Dobrepolje ima 10 glasov,
– vsakokratni župan Občine Grosuplje ima 49 glasov,
– vsakokratni župan Občine Ivančna Gorica ima 41 glasov.
Financiranje organa in način delitve stroškov skupščine
14. člen
Ustanoviteljice skupščine so dolžne financirati delovanje skupščine glede na njene potrebe in razpoložljiva sredstva.
Vsaka občina je dolžna nositi stroške svojega predstavnika – župana v skupščini.
Ostali stroški delovanja skupščine se delijo med ustanoviteljice skladno s številom glasov, ki jih imajo, in sicer:
– Občina Dobrepolje je dolžna nositi 10% stroškov delovanja,
– Občina Grosuplje je dolžna nositi 49% vseh stroškov delovanja in
– Občina Ivančna Gorica je dolžna nositi 41% vseh stroškov delovanja skupščine.
Za vsako poslovno leto se ugotovijo vsi stroški delovanja skupščine in višina sredstev, ki so jih posamezne občine zagotovile tekom poslovnega leta za delovanje.
Po opravljenem poračunu ob upoštevanju načina delitve stroškov iz tretjega odstavka tega člena se določi znesek sredstev, ki jih je v naslednjem letu dolžna financirati posamezna občina.
Nadzorni odbor JKPG
15. člen
V JKPG se ustanovi nadzorni odbor JKPG, ki ga sestavljajo trije člani in sicer vsakokratni predsedniki nadzornih odborov posamezne občine. Nadzorni odbor JKPG potrdi skupščina.
Člani nadzornega odbora JKPG potrdi izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov. Predsednik nadzornega odbora JKPG ne more biti iz tiste občine ustanoviteljice, ki ima v konkretnem mandatnem obdobju predsednika skupščine.
Nadzorni odbor JKPG ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem družbe,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev družbe,
– nadzoruje finančno poslovanje družbe.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov družbe.
V zvezi z delom in podrobnejšimi pristojnostmi nadzornega odbora sprejme skupščina poseben pravilnik.
Končna določba
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-3/2004
Videm, dne 25. maja 2004.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
Št. 01503-3/2004
Grosuplje, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
Št. 35201-0001/2004
Ivančna Gorica, dne 17. junija 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost