Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2004 z dne 6. 5. 2004

Kazalo

2297. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B), stran 6710.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2004.
Št. 001-22-90/04
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH (ZBR-B)
1. člen
V Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) se drugi odstavek 21.b člena spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so fizične in pravne osebe, ki so v preteklem letu vnesle na ozemlje Republike Slovenije več kot 25 ton nafte in njenih derivatov iz prvega odstavka 21.a člena tega zakona. Uporabniki so upravičeni, da se, v primeru izdaje sklepa iz 9. člena tega zakona, oskrbujejo iz obveznih rezerv za namene nadaljnje prodaje oziroma za lastno oskrbo.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Uporabniki so dolžni poročati ministrstvu, pristojnemu za preskrbo in javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov o vnesenih količinah nafte in njenih derivatov najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Ministrstvo, pristojno za preskrbo, in javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov lahko, z namenom kontrole podatkov iz prejšnjega odstavka, s strani organa, pristojnega za trošarinski in carinski nadzor, pridobita trošarinske in carinske podatke o nafti in naftnih derivatih.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-04/90-2/15
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EPA 1208-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost