Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003

Kazalo

5835. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, stran 19827.

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-01 in 24/03) in 3. člena zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94 in 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa merila za določitev višine nadomestila, ki ga mora zaradi omejene rabe prostora mesečno plačevati lokalnim skupnostim na območju omejene rabe prostora upravljavec jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za omejeno rabo prostora).
2. člen
Nadomestilo za omejeno rabo prostora mora upravljavec jedrskega objekta plačevati lokalnim skupnostim za:
1. jedrsko elektrarno, ki obratuje, vključno s skladiščem za izrabljeno jedrsko gorivo,
2. jedrsko elektrarno, ki ne obratuje ali je v razgradnji, na njenem območju pa se skladišči izrabljeno jedrsko gorivo,
3. odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visoko radioaktivne odpadke,
4. odlagališče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke,
5. skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke iz sevalnih in manj pomembnih sevalnih objektov.
II. ODMERA IN NAČIN PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA OMEJENO RABO PROSTORA
3. člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se plačuje lokalni skupnosti, na območju katere se nahaja jedrski objekt, v višini, ki znaša:
– 10% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena,
– 20% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena, in
– 100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena.
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se plačuje tudi lokalnim skupnostim, ki imajo del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo prostora, določenega v okoljevarstvenemu soglasju za jedrski objekt, in območja evakuacije prebivalstva iz načrta zaščite in reševanja za jedrski objekt, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini, ki znaša:
– 90% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, in
– 80% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena.
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se za posamezno lokalno skupnost izračuna na naslednji način:
kjer je:
1. V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno lokalno skupnost;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka;
3. V(višina nadomestila) višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za posamezni jedrski objekt v 4. členu te uredbe;
4. S(i) površina posamezne občine znotraj območja z omejeno rabo prostora iz okolje varstvenega soglasja za jedrski objekt;
5. n število občin znotraj območja iz prejšnje alinee;
6. H(i) število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju lokalne skupnosti znotraj krožnega območja s centrom v središču jedrskega objekta in z radijem, ki je enak eni četrtini radija krožnega območja evakuacije prebivalstva iz načrta zaščite in reševanja za jedrski objekt;
7. D(i) povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne lokalne skupnosti znotraj krožnega območja iz prejšnje alinee, ki se jo izračuna na naslednji način:
kjer je:
– D(j) oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča posameznega prebivalca, H(j) prebivalec, ki ima stalno prebivališče znotraj krožnega območja iz prejšnje alinee, in m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz prejšnje alinee.
4. člen
(1) Osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora je 4,317.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora plačuje nadomestilo prostora v višini:
– 100% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za jedrsko elektrarno iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe,
– 65% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 3. točke 2. člena te uredbe,
– 54% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 4. točke 2. člena te uredbe, in
– 4% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe.
(3) Višina nadomestila za omejeno rabo prostora se določi za tekoče leto na podlagi statusa jedrskega objekta, ki ga ima objekt na podlagi odločbe, izdane po predpisih, ki urejajo jedrsko varnost, zadnji dan preteklega leta.
(4) Pri določitvi višine nadomestila za tekoče leto je treba osnovo za nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prvega odstavka tega člena revalorizirati glede na inflacijska gibanja EUR.
5. člen
(1) Za novi jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor, v skladu s predpisom o urejanju prostora, in sicer lokalnim skupnostim, kjer se skladno s programom priprave tega lokacijskega načrta izvajajo terenske raziskave ali skladno z gradbenim dovoljenjem gradnja objekta.
(2) Višina nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim iz prejšnjega odstavka je 10 odstotkov osnove nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za posamezni jedrski objekt iz prejšnjega člena.
(3) Za novi jedrski objekt v obratovanju se začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor za novi jedrski objekt.
6. člen
(1) Za jedrski objekt se konča plačevanje nadomestila za omejeno rabo prostora v višini, ki je določena za obratujoči jedrski objekt, v letu pridobitve dovoljenja za razgradnjo jedrskega objekta in začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v višini, ki je določena za jedrski objekt prvo leto po pridobljenem dovoljenju za razgradnjo jedrske elektrarne.
(2) Za jedrski objekt v razgradnji ni treba več plačevati nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po tem, ko je pristojni upravni organ ugotovil, da je razgradnja jedrskega objekta zaključena.
7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora mora lokalni skupnosti do 31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za odmero nadomestila za omejeno rabo prostora.
8. člen
(1) Lokalna skupnost zavezancu za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora odmeri nadomestilo za omejeno rabo prostora z odločbo do 31. julija tekočega leta za preteklo leto.
(2) Če je ali namerava za posamezno koledarsko leto lokalna skupnost zavezancu za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora odmeriti za objekte iz prvega odstavka 2. člena te uredbe tudi druge dajatve v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o lokalni samoupravi in se te dajatve nanašajo na uporabo stavbnih zemljišč razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora odmero nadomestila za omejeno rabo prostora zmanjšati za znesek te odmerjene dajatve.
(3) Dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero nadomestila za omejeno rabo prostora, mora zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora hraniti najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe.
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora plačuje nadomestilo za omejeno rabo prostora med letom v obliki mesečnih akontacij.
(2) Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnjega odmerjenega nadomestila za omejeno rabo prostora.
(3) Znesek mesečne akontacije zavezanca za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora, kateremu nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka še ni bila odmerjeno, znaša dvanajstino predvidenega zneska nadomestila za omejeno rabo prostora za tekoče leto, ki se izračuna na podlagi podatkov o vrsti jedrskega objekta in drugih podatkov, na podlagi katerih se določi višina nadomestila za omejeno rabo prostora za posamezno lokalno skupnost.
(4) Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(5) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom nadomestila za omejeno rabo prostora in zneskom nadomestila za omejeno rabo prostora, odmerjenim z odločbo, se zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
10. člen
Lokalna skupnost mora zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo prostora, uporabijo za odpravo posledic omejene rabe prostora.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Ne glede na določbe 2. in 3. člena te uredbe so do sprejema lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ali do vključno leta 2008 Občine Brežice, Krško in Sevnica upravičene do nadomestila za omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne Nuklearne elektrarne Krško, v nadaljnjem besedilu: NEK v višini, ki se jo izračuna na naslednji način:
kjer je:
– V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno občino;
– V(višina nadomestila )višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe;
– n število za občine Brežice, Krško in Sevnica in
– H(i) število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občin Brežice, Krško in Sevnica.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK je upravljavec namenskega sklada, ki je ustanovljen z zakonom o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94).
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK zavezanec iz prejšnjega odstavka preneha plačevati naslednje leto po zagotovitvi odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v odlagališču za nizko in srednje radioaktivne odpadke ali po 31. decembru 2008, kar je kasneje, ne glede na to, da so na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK začasno skladiščeni nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki so namenjeni oddaji v odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke.
12. člen
(1) Območje omejene rabe prostora je za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem krožno območje s centrom v središču jedrskega objekta in z radiem 1,5 km.
(2) Območje evakuacije prebivalstva iz načrta zaščite in reševanja za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem je krožno območje s centrom v središču jedrskega objekta in z radiem 10 km.
13. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora za obstoječe skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke v Občini Dol pri Ljubljani, za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem in za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK v Krškem v obliki mesečnih akontacij s 1. januarjem 2004.
(2) Znesek mesečne akontacije za leto 2004 dogovorita zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora in lokalna skupnost do 31. decembra 2003 na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za jedrsko varnost.
(3) Plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora za obstoječe skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke v Občini Dol pri Ljubljani, za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem in za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK v Krškem se ne upošteva kot lastni prihodek občine pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 468-07/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0213
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost