Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5370. Pravilnik o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, stran 17137.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih.
(2) Ta pravilnik določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu. Homologacija in potrdilo o skladnosti vozila sta pogoja za dajanje v promet, registracijo in začetek uporabe novih vozil glede na njihovo konstrukcijo in delovanje zaradi zagotovitve, da v cestnem prometu ter pri kmetijskih oziroma gozdnih opravilih sodelujejo samo vozila, ki ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu oziroma pri delovnih opravilih, ne poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja.
2. člen
(1) Ta pravilnik ne velja za:
– posamične odobritve vozil;
– strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v gozdarstvu, kot je določena v standardu SIST ISO 6814;
– gozdarsko strojno opremo, ki je pritrjena na šasijo vozil za zemeljska dela, kot je določena v standardu SIST ISO 6165;
– zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na cesti.
(2) Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka se postopek posamične odobritve vozil lahko uporabi za določene kategorije vozil, ki jih ureja ta pravilnik in za katera je obvezna homologacija skladno z njegovimi določbami.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1 “tehnična specifikacija“ je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, in postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane zahteve izpolnjene; tehnične specifikacije za potrebe tega pravilnika so navedene v Poglavju B Priloge II tega pravilnika;
2 “ES-homologacija“ (v nadaljnjem besedilu: homologacija) je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika ali ustrezne tehnične specifikacije; homologacija sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot se lahko skupno poimenuje tudi kot “homologacija sestavnega dela“;
3 “večstopenjska homologacija“ je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali, odvisno od stanja dodelave, tip nedodelanega ali dodelanega vozila izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve tega pravilnika;
4 “posamična odobritev vozila“ je postopek, v katerem pristojni organ ugotovi, ali posamično odobreno vozilo izpolnjuje predpisane zahteve;
5 “vozilo“ je vsak traktor, priklopno vozilo ali zamenljivi vlečeni stroj, dokončan, nedodelan ali dodelan, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu;
6 “kategorija vozila“ je vsak niz vozil, ki imajo identične konstrukcijske značilnosti;
7 “tip vozila“ so vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih pogledih, navedenih v Poglavju A Priloge II tega pravilnika; dovoljene so različne variante in izvedenke tipa vozila, kot so navedene v Poglavju A Priloge II tega pravilnika;
8 “dokončano vozilo“ je vsako vozilo, izdelano v enotnem postopku pri proizvajalcu do končne stopnje tako, da izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
9 “osnovno vozilo“ je vsako nedodelano vozilo, katerega identifikacijska številka se ohrani med zaporednimi stopnjami večstopenjskega postopka homologacije;
10 “nedodelano vozilo“ je vozilo, ki potrebuje dodelavo v vsaj eni nadaljnji stopnji, da bi zadovoljilo vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
11 “dodelano vozilo“ je vozilo ob koncu postopka večstopenjske homologacije, ki izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika;
12 “traktor“ je vsak kolesni ali gosenični kmetijski ali gozdarski traktor z lastnim pogonom, z vsaj dvema osema in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo vsaj 6 km/h, katerega glavna funkcija je vlečna moč in ki je posebej konstruiran za vleko, potiskanje, nošenje in pogon določene zamenljive opreme, konstruirane za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, oziroma za vleko kmetijskih ali gozdarskih priklopnih vozil; lahko je prirejen za prevoz tovora v okviru kmetijskih ali gozdarskih del in/ali je lahko opremljen s potniškimi sedeži;
13 “priklopnik“ je vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske namene; v to kategorijo spadajo priklopniki, pri katerih del tovora nosi vlečno vozilo; vsako na traktor pripeto vozilo, ki ima trajno vgrajen delovni pripomoček, se šteje za kmetijski ali gozdarski priklopnik, če je razmerje tehnično dovoljene mase in mase tega neobremenjenega vozila enako ali večje od 3,0 in če to vozilo ni bilo konstruirano za obdelavo materiala;
14 “zamenljivi vlečeni stroj“ je vsaka naprava, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje, če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu; vsako vozilo, namenjeno za vleko s traktorjem in s trajno vgrajenim priključkom ali konstruirano za obdelavo materiala, se šteje za zamenljivi vlečeni stroj, če je razmerje med tehnično dovoljeno maso in maso tega neobremenjenega vozila manjše od 3,0;
15 “sistem“ je sklop naprav (na primer zavorni sistem), ki medsebojno povezane opravljajo določeno funkcijo na vozilu;
16 “sestavni del“ je naprava (na primer svetilka), ki naj bi postala del vozila in je lahko homologirana neodvisno od vozila;
17 “samostojna tehnična enota“ je naprava (na primer varnostna konstrukcija pri prevrnitvi), ki naj bi postala del vozila, ki je lahko homologirana ločeno, toda samo v povezavi z enim ali več določenimi tipi vozil;
18 “proizvajalec“ je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna homologacijskemu organu za vse vidike homologacijskega postopka, ne glede na to ali je ta oseba neposredno vključena v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote; za proizvajalca se štejejo tudi naslednje osebe:
– vsaka fizična ali pravna oseba, ki za lastno uporabo konstruira, je konstruirala, izdela ali je izdelala vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto;
– vsaka fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote s tem pravilnikom ob njihovem dajanju v promet ali ob začetku uporabe.
Pooblaščeni zastopnik proizvajalca je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU), ki je dobila pisno pooblastilo od proizvajalca, da ga zastopa pri homologacijskem organu in deluje v njegovem imenu na področju tega pravilnika.
Kadar ta pravilnik govori o “proizvajalcu“, je treba to razumeti kot proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
19 “začetek uporabe“ pomeni prvo uporabo za predvideni namen znotraj EU vsakega vozila, ki pred tem ne zahteva nobene namestitve ali nastavitve s strani proizvajalca ali od njega določene tretje osebe; kot datum začetka uporabe se šteje datum registracije ali predaje v promet;
20 “ES-homologacijski organ“ (v nadaljnjem besedilu: homologacijski organ) je pristojni organ, odgovoren za vsa vprašanja, povezana s homologacijo določenega tipa vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, za izdajanje in razveljavitev homologacije vozil, za delovanje kot kontaktna točka v stikih s homologacijskimi organi drugih držav članic EU (v nadaljnjem besedilu: države članice) in za preverjanje ukrepov, ki jih sprejme proizvajalec za zagotavljanje skladnosti proizvodnje;
21 “tehnična služba“ je pravna ali fizična oseba, določena kot preskuševalni laboratorij za izvajanje preskusov ali kontrol v imenu homologacijskega organa; to funkcijo lahko opravlja homologacijski organ tudi sam;
22 “certifikat o ES-homologaciji“ je dokument z vsebino, določeno v Poglavju C Priloge II tega pravilnika ali v ustrezni prilogi k posamezni tehnični specifikaciji, kjer so določeni podatki, ki jih mora predložiti homologacijski organ;
23 “opisni list“ je dokument z vsebino, navedeno v Prilogi I tega pravilnika ali v ustrezni prilogi posamezne tehnične specifikacije, ki predpisuje podatke, ki jih mora navesti vložnik;
24 “opisna mapa“ je celotna mapa, ki vsebuje zlasti podatke, risbe in fotografije, predpisane v Prilogi I tega pravilnika, ki jih tehnični službi ali homologacijskemu organu predloži vložnik, kot je to predpisano v opisnem listu, ki je predviden v posamezni tehnični specifikaciji ali v tem pravilniku;
25 “opisna dokumentacija“ je opisna mapa z dodanimi poročili o preskusih ali drugimi dokumenti, ki jih je tehnična služba ali homologacijski organ dodal opisni mapi pri opravljanju svojega dela;
26 “seznam opisne dokumentacije“ je dokument, v katerem je našteta vsebina opisne dokumentacije z ustrezno oštevilčenimi ali tako označenimi stranmi, da je mogoča nedvoumna identifikacija posameznih strani;
27 “potrdilo o skladnosti“ je dokument, določen v Prilogi III tega pravilnika, ki ga izda proizvajalec in z njim potrdi, da vozilo, homologirano po tem pravilniku, izpolnjuje predpisane zahteve, veljavne v času njegove izdelave, in da se lahko registrira ali da v uporabo v vseh državah članicah brez dodatnih pregledov.
4. člen
Priloge I do VII, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del.
5. člen
Standardi, navedeni v tem pravilniku se hranijo in so na voljo pri slovenskem organu za standardizacijo.
6. člen
Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
7. člen
(1) Minister, pristojen za promet, v skladu z drugim odstavkom 6. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) po izdaji nove, dopolnjene ali spremenjene tehnične specifikacije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam veljavnih tehničnih specifikacij. Seznam mora vsebovati podatke o začetku veljavnosti posamezne tehnične specifikacije, o začetku njene obvezne uporabe in o prenehanju veljavnosti celote ali dela tehnične specifikacije, ki je bila nadomeščena z novo tehnično specifikacijo.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka mora biti opredeljena tudi veljavnost homologacij vozil oziroma njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
(3) Seznam iz prvega odstavka tega člena lahko vsebuje tudi pregled enakovrednih homologacij in poročil o preskusih iz 27. člena tega pravilnika.
II. VLOGA IN POSTOPEK ZA PODELITEV HOMOLOGACIJE
8. člen
(1) Proizvajalec mora predložiti vlogo za podelitev homologacije za vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo.
(2) Vlogi za podelitev homologacije za vozilo mora proizvajalec priložiti opisno mapo s podatki, določenimi v Prilogi I tega pravilnika. Poleg tega morajo biti homologacijskemu organu na voljo opisne dokumentacije homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vse do odločitve o podelitvi ali zavrnitvi homologacije.
(3) Vlogi za podelitev homologacije za sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto mora proizvajalec priložiti opisno mapo, katere vsebina je navedena v ustrezni tehnični specifikaciji.
9. člen
Pri večstopenjski homologaciji morajo vlogi za podelitev homologacije priloženi podatki vsebovati:
– na prvi stopnji: tiste dele opisne mape in certifikata o homologaciji, potrebne za dokončano vozilo, ki so pomembni za stopnjo izdelave osnovnega vozila,
– na drugi in naslednjih stopnjah: tiste dele opisne mape in certifikata o homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in kopijo certifikata o homologaciji nedodelanega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo dodelave.
Poleg tega je proizvajalec dolžan podrobno opredeliti vse morebitne spremembe ali dodatke na nedodelanem vozilu.
10. člen
(1) Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki, skladno z njihovo kategorijo, izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Poglavju B Priloge II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije v skladu z Dodatkom 2 navedene priloge.
(2) Homologacijski organ podeli večstopenjsko homologacijo vozila tipom osnovnih, nedodelanih ali dodelanih vozil, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Poglavju B Priloge II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve večstopenjske homologacije v skladu s Prilogo VII tega pravilnika.
(3) Homologacijski organ podeli homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote vsem njihovim tipom, ki so skladni s podatki v opisni mapi in ki izpolnjujejo tehnične zahteve vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Poglavju B Priloge II tega pravilnika. Homologacijski organ izvede postopek podelitve homologacije v skladu z določili ustrezne tehnične specifikacije.
(4) Kadar sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki je predmet homologacije, opravlja svojo funkcijo ali ima določeno lastnost le v povezavi z drugimi deli vozila in je zaradi tega razloga skladnost z eno ali več zahtevami mogoče preverjati samo v primeru, če sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki jo je treba homologirati, deluje v povezavi z drugimi deli vozila (dejanskimi ali simuliranimi), je treba obseg homologacije sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ustrezno omejiti. V takem primeru mora v certifikatu o homologaciji navesti omejitve pri uporabi in pogoje za vgradnjo. Upoštevanje teh omejitev in pogojev je treba preveriti ob homologaciji vozila.
(5) Podeljene homologacije so veljavne in so na njihovi podlagi dovoljeni registracija vozil oziroma dajanje v promet in začetek uporabe vozil, njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot do izdaje novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih tehničnih specifikacij. V teh tehničnih specifikacijah se opredeli rok veljavnosti homologacij, podeljenih na podlagi nadomeščenih tehničnih specifikacij.
11. člen
Ne glede na prejšnji člen mora homologacijski organ zavrniti podelitev homologacije, če ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev predstavlja večje tveganje za varnost na cesti, za okolje ali za varnost pri delu.
12. člen
Homologacijski organ mesečno pošilja homologacijskim organom drugih držav članic seznam s podatki, določenimi v Prilogi VI tega pravilnika, o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah, za katere je v preteklem mesecu podelil, zavrnil ali preklical homologacijo.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PODELJENIH HOMOLOGACIJ
13. člen
(1) Proizvajalec, ki je pridobil homologacijo v skladu z določbami tega pravilnika, mora homologacijski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, vključenih v opisno dokumentacijo homologiranega tipa vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote.
(2) Homologacijski organ sme obravnavati in odločati le o tistih zahtevah za spremembo ali dopolnitev homologacije, ki so povezane z njegovimi odločitvami pri prvotni homologaciji.
14. člen
(1) Če se pri homologiranem tipu vozila, sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela spremenijo podatki, navedeni v opisni dokumentaciji, homologacijski organ izda popravljene strani te dokumentacije. Pri tem označi vsako popravljeno stran tako, da sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje. Homologacijski organ se lahko namesto popravka odloči za izdajo čistopisa spremenjene opisne dokumentacije s priloženim podrobnim opisom spremembe. V obeh primerih je treba spremeniti in dopolniti tudi seznam opisne dokumentacije (ki je priložen certifikatu o homologaciji) tako, da so razvidni najnovejši datumi popravljenih strani oziroma datum čistopisa opisne dokumentacije.
(2) Sprememba oziroma dopolnitev se šteje za “razširitev“ in homologacijski organ izda popravljen certifikat o homologaciji, označen s številko razširitve, v katerem je jasno naveden razlog zanjo in datum popravljene izdaje v naslednjih primerih:
– če so potrebni dodatni pregledi, ali
– če je spremenjen kateri koli podatek v certifikatu o homologaciji, razen v prilogah, ali
– če so se po datumu, ki je naveden v certifikatu o homologaciji, spremenile zahteve katere koli tehnične specifikacije, veljavne na dan, od katerega je prepovedan začetek uporabe vozila.
(3) Če homologacijski organ ugotovi, da so zaradi spremembe opisne dokumentacije potrebni dodatni pregledi ali novi preskusi, mora o tem obvestiti proizvajalca, dokumente iz tega člena pa sme izdati šele po uspešno opravljenih pregledih oziroma preskusih.
IV. IZDAJA POTRDILA O SKLADNOSTI IN OZNAČEVANJE
15. člen
Proizvajalec kot imetnik homologacije vozila mora izdati potrdilo o skladnosti na obrazcu in na način, kot je določeno v Prilogi III tega pravilnika. Potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, dokončano ali nedodelano, izdelano skladno s homologiranim tipom vozila.
16. člen
Ne glede na prejšnji člen sme homologacijski organ, za potrebe obdavčenja in registracije vozil, v roku treh mesecev po obvestitvi Komisije EU (v nadaljnjem besedilu: komisija) in drugih držav članic, zahtevati, da se podatki, ki niso določeni v Prilogi III tega pravilnika, dodajo potrdilu o skladnosti, če so ti podatki izrecno navedeni v opisni dokumentaciji oziroma jih je mogoče iz nje preprosto izračunati.
17. člen
(1) Proizvajalec kot imetnik homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto mora vsak sestavni del ali samostojno tehnično enoto, proizvedeno skladno s homologiranim tipom, označiti z imenom firme ali svojim znakom ter oznako tipa.
(2) Če tako zahteva ustrezna tehnična specifikacija, morata biti sestavni del ali samostojna tehnična enota označena s homologacijsko oznako ali številko. V tem primeru ni potrebna označitev po prejšnjem odstavku.
(3) Proizvajalec sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, katerega homologacija na podlagi četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika vsebuje omejitve glede uporabe, dostavi skupaj z vsakim izdelanim sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto podatke o teh omejitvah in navede pogoje za vgradnjo.
V. DAJANJE V PROMET, REGISTRACIJA IN ZAČETEK UPORABE
18. člen
(1) Nova vozila smejo biti dana v promet, smejo biti registrirana in se smejo začeti uporabljati, če jim je, v zvezi z njihovo konstrukcijo in delovanjem, priloženo veljavno potrdilo o skladnosti, izdano v skladu s 15. členom tega pravilnika. Nedodelana vozila je dovoljeno dati v promet, pristojni organ pa lahko zavrne njihovo trajno registracijo in začetek uporabe, dokler niso dodelana.
(2) Dajanje v promet ali začetek uporabe sistemov, sestavnih delov oziroma samostojnih tehničnih enot sta dovoljena samo, kadar so le-ti v skladu z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije in z zahtevami, navedenimi v 17. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnja odstavka lahko Tržni inšpektorat Republike Slovenije za največ šest mesecev prepove prodajo oziroma uporabo vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za katere ugotovi, da kljub priloženemu veljavnemu potrdilu o skladnosti oziroma pravilni označenosti ogrožajo varnost cestnega prometa ali varnost pri delu.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, mora, po prejemu obvestila s strani homologacijskega organa oziroma Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, zavrniti registracijo vozil, če je bilo ugotovljeno, da ogrožajo varnost cestnega prometa ali varnost pri delu. Zavrnitev registracije vozil lahko traja največ šest mesecev.
VI. ODSTOPI IN ALTERNATIVNI POSTOPKI
19. člen
Prvi odstavek 18. člena tega pravilnika ne velja za:
– vozila, namenjena za uporabo v vojaških enotah, enotah za ohranjanje javnega reda in miru, civilni zaščiti in gasilskih enotah;
– vozila iz 20. člena tega pravilnika.
20. člen
Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca dovoli odstop od posameznih zahtev ustreznih tehničnih specifikacij za:
– vozila, izdelana v majhnih serijah;
– vozila zaključka serije;
– vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali načelih.
21. člen
(1) Za vozila, izdelana v majhnih serijah iz prve alinee 20. člena tega pravilnika velja, da število vozil takega tipa registriranih, danih v promet oziroma vključenih v uporabo v istem koledarskem letu, ne sme presegati števila enot, navedenega v Delu A Priloge V tega pravilnika.
(2) Če homologacijski organ podeli homologacijo po prvem odstavku tega člena, pošlje homologacijskim organom tistih držav članic, ki jih določi proizvajalec, kopijo opisne dokumentacije in certifikata o homologaciji ter vseh njegovih prilog, pri tem pa navede naravo odobrenih izjem. Navedene države članice se v skladu s predpisom EU o homologaciji vozil v treh mesecih od prejema obvestila odločijo, ali sprejmejo homologacijo za vozila, ki naj bi bila registrirana na njihovem ozemlju, in za kolikšno število enot.
22. člen
(1) Za vozila zaključka serije iz druge alinee 20. člena tega pravilnika velja, da smejo biti dana v promet, registrirana oziroma vključena v uporabo nova vozila, skladna homologiranemu tipu vozila, čeprav homologacija v skladu s petim odstavkom 10. člena tega pravilnika ni več veljavna.
(2) Prejšnji odstavek velja samo za vozila, ki:
– so bila na ozemlju EU; in
– jih je spremljalo veljavno potrdilo o skladnosti, ki je bilo izdano, ko je homologacija zadevnega tipa vozila še veljala, ki pa niso bila registrirana ali dana v uporabo, preden je prenehala veljati zadevna homologacija.
(3) Homologacijski organ sme izdati dovoljenje iz prejšnjega odstavka za obdobje 24 mesecev za dokončana vozila in za 30 mesecev za dodelana vozila po datumu prenehanja veljavnosti homologacije tipa. Homologacijski organ mora v treh mesecih po prejemu vloge odločiti o tem, ali in za koliko vozil zadevnega tipa bo izdal dovoljenje. Pri svojem odločanju mora upoštevati omejitve, določene v Delu B Priloge V tega pravilnika.
23. člen
(1) Da bi bil proizvajalec upravičen do uporabe prejšnjega člena za enega ali več tipov vozil določene kategorije, mora posredovati zahtevo homologacijskemu organu vsake države članice, ki jo zadeva začetek uporabe takšnih tipov vozil. V zahtevi mora opredeliti tehnične oziroma gospodarske razloge, na katerih le-ta temelji.
(2) Države članice, navedene v prvem odstavku, se v skladu s predpisom EU o homologaciji vozil v treh mesecih od prejema zahteve odločijo o tem, ali in koliko vozil zadevnega tipa bodo sprejele za registracijo na svojem ozemlju.
24. člen
(1) Za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, izdelane po posebnih tehnologijah ali načelih iz tretje alinee 20. člena tega pravilnika se štejejo tista vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki zaradi svojih značilnosti niso skladni z vsemi zahtevami ustreznih tehničnih specifikacij.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko homologacijski organ podeli začasno homologacijo, vendar mora v roku enega meseca poslati kopijo certifikata o homologaciji in njegovih prilog homologacijskim organom drugih držav članic in komisiji. Hkrati pošlje komisiji zahtevo za odobritev podelitve homologacije po tem pravilniku.
25. člen
(1) Zahtevi iz drugega odstavka prejšnjega člena mora homologacijski organ priložiti dokumente, ki vsebujejo:
– razlog, zaradi katerega zadevne tehnologije ali načela preprečujejo vozilu, sistemu, sestavnemu delu ali samostojni tehnični enoti, da bi bili skladni z zahtevami ene ali več ustreznih posamičnih direktiv v okviru predpisa EU o homologaciji vozil (v nadaljnjem besedilu: posamične direktive);
– opis področij varnosti in varovanja okolja, ki jih odstopanje iz prejšnje alinee zadeva, ter sprejete ukrepe;
– opis preskusov in njihove rezultate, ki kažejo vsaj enako raven varnosti, varovanja okolja in varnosti pri delu, kot ju določajo zahteve ene ali več ustreznih posamičnih direktiv.
(2) Če komisija zahtevi ugodi, lahko homologacijski organ podeli homologacijo. V takem primeru homologacijski organ določi morebitno časovno omejitev veljavnosti homologacije. Rok veljavnosti ne sme biti krajši od 36 mesecev.
26. člen
Ko po prilagoditvi ustreznih posamičnih direktiv EU tehničnemu napredku vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, za katere so bile podeljene homologacije po določilih 24. člena tega pravilnika, ustrezajo posamičnim direktivam EU, homologacijski organ spremeni takšne homologacije v običajne, pri tem pa prizna potrebno prehodno obdobje za spremembe sestavnih delov, zlasti za sklicevanja na omejitve ali izjeme.
VII. UPOŠTEVANJE IN PODELJEVANJE VSEBINSKO ENAKOVREDNIH HOMOLOGACIJ IN POROČIL O PRESKUSIH
27. člen
(1) V delih II-A, II-B in II-C Poglavja B Priloge II tega pravilnika so navedene homologacije in poročila o preskusih, ki za vozila, njihove sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote vsebujejo vsebinsko enake zahteve kot homologacije in poročila o preskusih, podeljeni skladno s tem pravilnikom oziroma s tehničnimi specifikacijami.
(2) Homologacijski organ pri izvajanju svojih nalog v skladu s tem pravilnikom upošteva vsebinsko enake homologacije oziroma poročila o preskusih iz prejšnjega odstavka in, kjer to pride v poštev, homologacijske oznake, ki se nanašajo nanje.
(3) Homologacijski organ lahko na prošnjo proizvajalca podeli homologacijo oziroma poročilo o preskusu iz prvega odstavka tega člena (ne velja za II-C).
VIII. USTREZNOST PROIZVODNIH POSTOPKOV
28. člen
(1) Homologacijski organ mora v postopku podelitve homologacije izvesti potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IV tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom.
(2) Homologacijski organ mora po podelitvi homologacije izvajati potrebne ukrepe v skladu s Prilogo IV tega pravilnika, po potrebi tudi v sodelovanju s homologacijskimi organi držav članic, da zagotovi, da proizvodni postopki za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote trajno zagotavljajo njihovo skladnost s homologiranim tipom. Preverjanje skladnosti proizvodov s homologiranim tipom je omejeno na postopke, določene v točki 2 Priloge IV tega pravilnika.
IX. NADZOR NAD SKLADNOSTJO PROIZVODOV
29. člen
(1) Proizvajalec je odgovoren, da so vsako izdelano vozilo oziroma vsak izdelan sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladni s homologiranim tipom.
(2) Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.
30. člen
(1) Neskladnost s homologiranim tipom obstaja, kadar so ugotovljeni odkloni od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji. Vozilo ni v neskladju s homologiranim tipom, kadar so odkloni v mejah, ki jih dovoljujejo ustrezne tehnične specifikacije.
(2) Če homologacijski organ ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih spremlja potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, odredi proizvajalcu uskladitev proizvodnje vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot s homologiranim tipom.
(3) Če homologacijski organ pri nadzoru ugotovi neskladnost s homologiranim tipom zaradi odklonov od podatkov v certifikatu o homologaciji oziroma v opisni dokumentaciji, lahko začasno odvzame homologacijo, navede v čem je podana neskladnost, in določi rok za odpravo neskladnosti. Če proizvajalec v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti, homologacijski organ prekliče homologacijo.
31. člen
(1) Vsak imetnik homologacije mora obvestiti homologacijski organ o dokončnem prenehanju proizvodnje oziroma o vsaki spremembi podatkov v opisni dokumentaciji.
(2) Ob dokončnem prenehanju proizvodnje homologacijski organ prekliče podeljeno homologacijo.
X. DOLOČITEV ZAHTEV, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI TEHNIČNE SLUŽBE
32. člen
(1) Minister, pristojen za trg, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, z odločbo določi za opravljanje nalog tehnične službe pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025 o delovanju preskuševalnih laboratorijev, pri čemer:
– je proizvajalec lahko imenovan kot tehnična služba, če je to izrecno dovoljeno s posamezno tehnično specifikacijo,
– tehnična služba lahko uporablja tujo opremo le, če se s tem strinja homologacijski organ.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka je treba navesti strokovno področje preskušanja, za katero je tehnična služba odgovorna.
33. člen
Izbira pravne ali fizične osebe za opravljanje nalog tehnične službe se opravi na osnovi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za promet. V javnem razpisu je treba predvsem opredeliti strokovno področje preskušanja, na katerem bo tehnična služba delovala, število potrebnih tehničnih služb na posameznem strokovnem področju in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pravne oziroma fizične osebe za opravljanje teh nalog.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Za vozila kategorij T4, T5, C, R in S, navedenih v Prilogi II tega pravilnika, se bo ta pravilnik začel uporabljati z dnem, ki bo za posamezno kategorijo vozil določen v seznamu iz 7. člena tega pravilnika, v katerem bodo objavljene tehnične specifikacije za te kategorije vozil.
35. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati odredba o homologiranju dizelskih motorjev, ki se vgrajujejo v kmetijske in gozdarske traktorje, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo zrak (št. 96.00) (Uradni list RS, št. 55/96).
36. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 26400-4/2001-66
Ljubljana, dne 24. novembra 2003.
EVA 2003-2411-0062
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
* Ta pravilnik povzema vsebino Direktive Sveta 74/150/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, kot je spremenjena z direktivami Sveta 79/694/EGS, 82/890/EGS, 88/297/EGS, direktivama Parlamenta in Sveta 97/54/ES in 2000/25/ES ter direktivama Komisije 2000/2/ES in 2001/3/ES in vsebino Direktive Parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenjljivih vlečenih strojev, skupaj z njihovimi sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami ter o razveljavitvi Direktive Sveta EGS 74/150/EGS.

AAA Zlata odličnost