Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5366. Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo, stran 17095.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige v glavni in dodatni del.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih kopitarjev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev in rejskim programom;
– imeti morajo znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati pogoje glede lastnosti, določenih z rejskim programom;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;
– lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna starost oziroma telesne mere ob odbiri;
– imeti morajo ovrednoteno genetsko vrednost, če to določa rejski program.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
(1) Plemenski kopitarji morajo za vpis v glavni del rodovniške knjige izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvirati morajo od staršev, ki so vpisani v glavni del rodovniške knjige iste pasme, njihovo poreklo pa mora biti preverjeno v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za plemenske kopitarje;
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, in v skladu z rejskim programom.
(2) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka se plemenske kopitarje lahko vpiše v glavni del rodovniške knjige za uporabo v programu križanja, ki ga v skladu s pravili te rodovniške knjige sprejme priznana rejska organizacija. V programu križanja se navedejo pasme, katerih uporaba je dovoljena.
4. člen
(pogoji za vpis kopitarjev v razdelke glavnega dela rodovniške knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis kopitarjev v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige. Samo kopitarje, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s temi pogoji vpiše v enega od razdelkov glavnega dela rodovniške knjige.
5. člen
(pogoji za vpis kopitarjev v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige)
Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko v skladu z rejskim programom odloči, da se kopitarji, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev in v skladu z rejskim programom;
– po oceni lastnosti zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
6. člen
(vpis plemenskih kopitarjev iz druge rodovniške knjige)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov, se plemenske kopitarje, vpisane v drugo rodovniško knjigo, vpiše v tisti razdelek rodovniške knjige za isto pasmo, za katerega izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.
7. člen
(vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše plemenske kopitarje v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom;
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske kopitarje;
– s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, in
– s tem pravilnikom.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-270/2003
Ljubljana, dne 10. decembra 2003
EVA 2003-2311-0059
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 96/78/ES, UL L 19

AAA Zlata odličnost