Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2003 z dne 16. 12. 2003

Kazalo

5362. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji, stran 17070.

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za odobritev organizacij iz 96. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove naloge in postopek odobritve ter organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij v konjereji iz 98. člena zakona ter njihove naloge in postopek priznanja.
2. člen
(pomen izraza)
V tem pravilniku uporabljeni izraz konjereja pomeni rejo domačih živali vrste konj, osel ali zebra ter križance med temi vrstami.
II. ODOBRENE ORGANIZACIJE V KONJEREJI
3. člen
(odobrene organizacije v konjereji)
Odobrene organizacije v konjereji, urejene v tem pravilniku, so testna postaja, osemenjevalno središče, pripustna postaja in organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.
1. Testna postaja
4. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Testna postaja izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka testna postaja hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje lastnosti ter metode za oceno plemenske vrednosti in napovedovanje genetskih vrednosti za registrirane kopitarje, v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo.
5. člen
(pogoji za odobritev testne postaje)
Testna postaja mora za odobritev izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da ima enega ali več objektov, kjer se izvajajo preizkusi lastnosti ter delovnih sposobnosti kopitarjev;
– da ima zakonitega zastopnika testne postaje;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za sprejem kopitarjev v preizkus;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za izvajanja posameznih preizkusov;
– da zagotavlja enake pogoje za vse kopitarje v preizkusu;
– da ima merilno in laboratorijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje preizkusov;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov v času izvajanja preizkusa priznani rejski organizaciji, za katero opravlja preizkus kopitarjev;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo testne postaje, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika, s področja veterine ali druge podobne smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da delavci, ki izvajajo preizkuse na testni postaji, za posamezne naloge izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona.
6. člen
(vloga za odobritev testne postaje)
(1) Za odobritev testne postaje je treba ministrstvu, pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID);
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
– opis tehničnih pogojev za sprejem kopitarjev v preizkus (minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve, možnost karantene in drugo);
– opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov;
– skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto vhlevljanja kopitarjev;
– opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse kopitarje v obdobju izvajanja preizkusov;
– navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
– opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja preizkus kopitarjev;
– opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na testni postaji;
– dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju preizkusov registriranih kopitarjev ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena, ki ga poda Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev Veterinarske fakultete.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev Veterinarske fakultete, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister in je sestavljena iz enega predstavnika ministrstva in dveh strokovnjakov s področja konjereje.
7. člen
(vpis testne postaje v register)
Pri vpisu testne postaje v register pri ministrstvu se navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež testne postaje;
– naslov oziroma lokacija posameznih objektov testne postaje, na katerih se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
2. Osemenjevalno središče
8. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Osemenjevalno središče izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka osemenjevalno središče hkrati izkaže tudi, da lahko pridobiva, shranjuje in opravlja promet s semenom za potrebe enega ali več potrjenih rejskih programov.
9. člen
(naloge osemenjevalnega središča)
Naloge osemenjevalnega središča so zlasti, da:
– uporablja plemenske žrebce v skladu z rejskimi programi;
– sodeluje z rejskimi organizacijami pri preizkusu plemenskih žrebcev v skladu z rejskimi programi;
– imenuje strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih organizacij iz 84. člena, za katere izvaja osemenjevalno središče posamezne naloge iz rejskega programa, in predstavniki izvajalcev osemenjevanja za potrebe potrditve letnega programa dela in letnih poročil o delu ter za potrebe drugih strokovnih nalog;
– izvaja letni program dela, ki ga potrdi imenovano strokovno telo;
– ocenjuje libido in plodnost plemenskih žrebcev;
– odvzema, pregleduje, pripravlja in označuje seme;
– opravlja promet s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz 44. člena zakona;
– vodi zbirke podatkov za žrebce, za pridobljeno in za porabljeno seme;
– posreduje podatke priznanim rejskim organizacijam.
10. člen
(pogoji za odobritev osemenjevalnega središča)
Osemenjevalno središče mora za odobritev poleg pogojev iz tretjega odstavka 61. člena zakona izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ima objekt in opremo za prevzem plemenskih žrebcev na osemenjevalno središče, za oskrbo plemenskih žrebcev, pridobivanje, obdelavo in skladiščenje semena ter objekt za oddajo semena v promet;
– da ima zakonitega zastopnika osemenjevalnega središča;
– da ima laboratorijsko in drugo opremo, ki je potrebna za delovanje osemenjevalnega središča in za preverjanje kakovosti semena;
– da se za vse seme osemenjevalnega središča, ki je uporabljeno na območju Republike Slovenije, zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s predpisom, ki ureja evidence o razmnoževanju domačih živali;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov priznani rejski organizaciji, s katero ima sklenjeno pogodbo o izvajanju posameznih nalog rejskega programa;
– da ima urejena medsebojna razmerja iz tretjega odstavka 63. člena zakona;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj desetih let za pridobljeno in za porabljeno seme oziroma najmanj za obdobje shranjevanja semena, kadar je obdobje shranjevanja daljše od desetih let;
– da zagotavlja shranjevanje semena za genetske rezerve, vključno z rezervami, ki so potrebne za razmnoževanje kopitarjev v izrednih razmerah oziroma ob nepredvidenih dogodkih;
– da ima usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje nalog osemenjevalnega središča v skladu z rejskim programom, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika, s področja veterine ali druge podobne smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da morajo delavci, ki opravljajo posamezne naloge na osemenjevalnem središču, za te naloge izpolnjevati pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– da zagotavlja spremljanje in analiziranje podatkov o izdanem in porabljenem semenu in uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem žrebcev;
– da vodi tekočo evidenco o vhlevitvi plemenskih žrebcev;
– da vodi dokumentacijo, potrebno za izračun parametrov plodnosti;
– zagotavlja sistem notranjega nadzora.
11. člen
(vloga za odobritev osemenjevalnega središča)
(1) Za odobritev osemenjevalnega središča za kopitarje je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov osemenjevalnega središča z navedbo posameznih KMG-MID;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in usposobljenega strokovnjaka osemenjevalnega središča;
– opis tehničnih pogojev za sprejem plemenskih žrebcev v osemenjevalno središče (zagotovitev prostorov za karanteno, načini vhlevitve v posameznih objektih, kapaciteta vhlevljanja in drugo);
– opis tehničnih pogojev za rejo plemenskih žrebcev v obdobju, ki je potrebno za zagotovitev s selekcijskim programom predpisanega števila doz semena posameznega plemenskega žrebca (način reje, krmni obrok, možnost izpustov ali drugih načinov, ki omogočajo gibanje plemenskih žrebcev in drugo);
– opis tehničnih pogojev za odvzem semena, označevanje semena, analizo kakovosti semena in kapacitet za shranjevanje semena;
– opis tehničnih pogojev in načina zagotavljanja shranjevanja semena za genetske rezerve, vključno z rezervami, ki zagotavljajo razmnoževanje kopitarjev v izrednih razmerah oziroma ob nepredvidenih dogodkih, ter opis načinov trajnega shranjevanja in varovanja tega semena za vse tiste žrebce, od katerih osemenjevalno središče pridobiva seme;
– opis načina arhiviranja podatkov za pridobljeno in za porabljeno seme;
– opis načina tekočega in trajnega arhiviranja podatkov za seme, ki je vključeno v genetsko rezervo;
– opis načina spremljanja in analiziranja podatkov o izdanem in porabljenem semenu ter uspešnosti osemenjevanja po posameznemu plemenskem žrebcu;
– opis zootehniških opravil, ki jih mora opravljati strokovnjak iz četrte alinee tega odstavka;
– seznam članov strokovnega telesa;
– opis načina vodenja dokumentacije, potrebne za izračun parametrov plodnosti;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na osemenjevalnem središču;
– dokazilo o izpolnjevanju predpisanih veterinarskih pogojev v skladu s prvim odstavkom 62. člena zakona;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na osemenjevalnem središču z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja delovanja osemenjevalnega središča, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo odločbe o priznanju osemenjevalnega središča in dodelitvi veterinarske registrske številke, ki jo je izdal pristojni organ za veterinarstvo;
– dokazilo o priznanju osemenjevalnega središča, ki omogoča prodajo na osemenjevalnem središču pridobljenega semena državam članicam Evropske unije (če takšno dokazilo obstaja);
– strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena, poda Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev Veterinarske fakultete.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev Veterinarske fakultete, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister in je sestavljena iz enega predstavnika ministrstva in dveh strokovnjakov s področja konjereje.
12. člen
(vpis osemenjevalnega središča v evidenco)
Pri vpisu osemenjevalnega središča v evidenco pri ministrstvu se navedejo naslednji podatki:
– sedež osemenjevalnega središča;
– naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega središča;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
3. Pripustna postaja
13. člen
(naloge pripustne postaje)
Naloge pripustne postaje so zlasti naslednje:
– oskrba plemenskih žrebcev;
– spremljanje libida in plodnosti plemenskih žrebcev;
– spremljanje zdravstvenega stanja plemenskih žrebcev;
– pripuščanje plemenskega žrebca samo na kobile (v nadaljnjem besedilu: plemenice), ki so označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev;
– posredovanje podatkov o pripustih priznani rejski organizaciji, ki je v skladu s predpisom o sprejetju kopitarjev za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega žrebca in pristojni veterinarski organizaciji.
14. člen
(pogoji za odobritev pripustne postaje)
Pripustna postaja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, za odobritev in delovanje izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora urejen prostor za plemenskega žrebca na določeni lokaciji in opremo v skladu z zakonom;
– organizirana mora biti v enem objektu znotraj kmetijskega gospodarstva;
– lastnik pripustne postaje oziroma imetnik, ki bo pripuščal žrebca na pripustni postaji mora biti strokovno usposobljen;
– zagotovljeni morajo biti veterinarski ukrepi in preventivno zdravstveno varstvo živali na pripustni postaji;
– zagotovljeno mora biti vodenje evidence pripustov iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in izdajanje potrdil o pripustu iz prilog 2 in 3, ki sta sestavni del tega pravilnika;
– uporaba plemenskih žrebcev mora biti v skladu s 43. členom zakona.
15. člen
(objekti in prostori)
(1) Objekti na kmetijskem gospodarstvu, kot so hlev za rejo plemenskih žrebcev, prostor za pripust plemenskih žrebcev in pripustna pregrada, morajo biti zgrajeni tako, da je zagotovljena varnost ljudi in živali. V teh objektih mora biti zagotovljeno krmljenje in napajanje živali. Na kmetijskem gospodarstvu s pripustno postajo mora biti na vidnem mestu tudi omarica z opremo za prvo pomoč.
(2) Prostori, kjer se nahajajo plemenski žrebci oziroma se izvaja pripust, morajo biti primerno veliki, zračni in osvetljeni, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo.
(3) Plemenski žrebci morajo biti vhlevljeni v individualnih boksih, zagotovljeno mora biti tekališče.
16. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Imetnik plemenskega žrebca mora o osemenitvi ali pripustu kobile voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti še vsaj tri leta po izločitvi plemenskega žrebca iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Imetnik plemenskega žrebca mora ob opravljenem pripustu izdati imetniku kobile potrdilo o pripustu ali osemenitvi kobile na obrazcu iz prilog 2 ali 3 tega pravilnika. Potrdilo o pripustu ali osemenitvi kobile je natisnjeno v štirih kopijah. Potrdilo o pripustu ali osemenitvi kobile prejmejo imetnik kobile, imetnik plemenskega žrebca in priznana rejska organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega žrebca. En izvod se v skladu z veterinarskimi predpisi pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih storitev. Imetnik plemenskega žrebca mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev potrdil o pripustu ali osemenitvi kobile in do 31. decembra priznani rejski organizaciji seznam kobil pripuščenih v koledarskem letu na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.
(3) Priznana rejska organizacija, ki v skladu z rejskim programom prizna plemenskega žrebca za uporabo na pripustni postaji, založi in izda obrazce iz prilog 1, 2 in 3 tega pravilnika ter vodi evidenco o izdanih in porabljenih obrazcih.
17. člen
(postopek)
(1) Lastnik, imetnik oziroma zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na pristojno upravno enoto.
(2) Po preveritvi pogojev zaprosi upravna enota ministrstvo za dodelitev zootehniške registrske številke ter izda odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let, s katero ugotovi, da ta izpolnjuje predpisane pogoje za odobritev.
(3) En izvod odločbe vroči upravna enota ministrstvu, en izvod pristojni območni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije, en izvod pa organizaciji v živinoreji, s katero ima pripustna postaja sklenjeno pogodbo.
18. člen
(vloga za odobritev pripustne postaje)
Za odobritev pripustne postaje za kopitarje je treba na upravno enoto predložiti vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov kmetijskega gospodarstva – pripustne postaje;
– KMG-MID;
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– ime in priimek imetnika žrebca, ki bo izvajal pripust, če ta ni nosilec kmetijskega gospodarstva;
– navedbo objekta znotraj kmetijskega gospodarstva, kjer bo plemenski žrebec stalno vhlevljen oziroma v reji;
– zemljiškoknjižni izpisek (kot dokazilo lastništva oziroma zakupa) , ki ni starejši od treh mesecev, za parcelo, na kateri se objekt nahaja, ali overjeno pogodbo o zakupu objekta, v katerem bo plemenski žrebec vhlevljen oziroma v reji;
– skico tlorisa objekta, kjer bodo vhlevljeni plemenski žrebci in se bo izvajal pripust;
– predvideno število plemenskih žrebcev po posameznih pasmah;
– opis proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva po vrstah živali, kadar se na istem kmetijskem gospodarstvu poleg plemenskih žrebcev redijo še druge živali;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na pripustni postaji;
– opis vodenja predpisane zootehniške dokumentacije;
– dokazilo o usposobljenosti imetnika žrebca, ki bo izvajal pripust v skladu s 15. členom zakona;
– kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o pripustih, sklenjene z organizacijo v živinoreji iz 86. člena zakona najmanj za obdobje odobritve pripustne postaje;
– strokovno mnenje organizacije v živinoreji iz 86. ali 98. člena zakona o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika ter o ustreznosti objektov in prostorov v skladu s 14. členom tega pravilnika, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev.
19. člen
(vpis pripustne postaje v register)
Pri vpisu pripustne postaje v register pri ministrstvu se navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– ime in priimek imetnika žrebca, ki bo izvajal pripust, če ta ni nosilec kmetijskega gospodarstva;
– naslov pripustne postaje;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje;
– zootehniška registrska številka;
– področje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
4. Organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih
s kopitarji
20. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje tekmovalnih lastnosti registriranih kopitarjev, pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranje podatkov o tekmovanjih za kopitarje.
21. člen
(naloge organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih
s kopitarji)
Naloge organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji so, da v skladu s tekmovalnimi in strokovnimi pravili izvaja:
– vodenje registra tekmovalnih konj, tekmovalcev, trenerjev, organizatorjev tekmovanj, objektov za izvajanje tekmovanj s kopitarji in drugih podatkov, potrebnih za tekmovanja s kopitarji;
– pripravo letnega programa tekmovanj v sodelovanju z organizatorji tekmovanj;
– nadzor nad organizacijo in izvedbo tekmovanj;
– zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji v skladu z mednarodno usklajenimi standardi;
– sprotno pošiljanje podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov;
– redno mesečno poročanje komisiji za tekmovanja s kopitarji, ki jo določa predpis, ki ureja pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih in zbiranje podatkov s tekmovanj s kopitarji;
– arhiviranje podatkov s področja delovanja in
– druge naloge s področja odobritve.
22. člen
(pogoji za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji)
Organizacija za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji mora za odobritev izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da izvaja zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji v skladu z mednarodno usklajenimi standardi, če ti obstajajo oziroma da je včlanjena v mednarodno organizacijo za organizacijo tekmovanj s kopitarji, če ta obstaja;
– da ima sprejeta tekmovalna pravila, ki glede na vrsto in način tekmovanja s kopitarji urejajo podrobnejše pogoje izvedbe tekmovanj, vključno s spremljanjem, obdelavo in posredovanjem podatkov in ureditvijo izplačila nagrad na tekmovanjih s kopitarji, ter urejajo druge pogoje v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih in zbiranje podatkov s tekmovanj s kopitarji;
– da si pred uporabo tekmovalnih pravil iz prejšnje alinee pridobi soglasje komisije za tekmovanja s kopitarji, določene s predpisom, ki ureja pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih in zbiranje podatkov s tekmovanj s kopitarji;
– da ima sprejeta strokovna pravila za izvajanje nalog iz prejšnjega člena;
– da ima potrebno merilno opremo, ki omogoča meritve na način, ki ga določajo pravila mednarodnih organizacij za tekmovanja s kopitarji;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov zbranih v posameznem koledarskem letu za obdobje najmanj petih let;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo izvajanja meritev in ocenjevanja ter nadzora nad zbiranjem podatkov, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika, s področja veterine ali druge podobne smeri, da sodelavci, ki izvajajo meritve in ocenjevanje tekmovalnih lastnosti kopitarjev za posamezne naloge, izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 101. člena zakona.
23. člen
(vloga za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji)
(1) Za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena še:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije;
– osebno ime in naslov strokovnega vodje izvajanja meritev in ocenjevanja ter nadzora nad zbiranjem podatkov;
– opis tehničnih pogojev za izvajanje tekmovanj s kopitarji;
– opis pošiljanja podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov;
– poimenski seznam vseh sodelavcev ki izvajajo meritve, ocenjevanja in zbiranje podatkov z opisom nalog in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju meritev, ocenjevanja in zbiranja podatkov na tekmovanjih s kopitarji ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 101. člena zakona;
– strokovno mnenje priznane rejske organizacije za pasmo, za katero se izvaja zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji in mnenje komisije za tekmovanja s kopitarji, določene s predpisom, ki ureja pogoje za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih in zbiranje podatkov s tekmovanj s kopitarji o izpolnjevanju pogojev za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji vloži priznana rejska organizacija, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister in je sestavljena iz enega predstavnika ministrstva in dveh strokovnjakov s področja konjereje.
24. člen
(vpis organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih
s kopitarji v register)
Pri vpisu organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji v register pri ministrstvu se navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji;
– številka in datum odločbe o odobritvi organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
III. DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE V KONJEREJI
25. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Druga organizacija v konjereji izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka druga organizacija v konjereji hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 98. člena zakona.
26. člen
(naloge druge priznane organizacije v konjereji, priznane za celotno območje Republike Slovenije)
Druga priznana organizacija v konjereji v skladu z 98. členom zakona izvaja posamezne naloge potrjenega rejskega programa na celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so zlasti:
– meritve in ocenjevanje lastnosti;
– označevanje kopitarjev;
– vodenje registra kopitarjev;
– vodenje preizkusov v pogojih reje;
– laboratorijski preizkusi in meritve;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v konjereji;
– spremljanje lastnosti kopitarjev;
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona;
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja kopitarjev;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
27. člen
(pogoji za priznanje druge organizacije, priznane za celotno območje Republike Slovenije)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
– strojno in programsko opremo za oceno plemenske vrednosti oziroma napovedovanje genetske vrednosti;
– strojno, programsko in drugo ustrezno opremo za izvajanje posameznih nalog v konjereji;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika, področja veterine in ostalih ustreznih smeri; in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja priznanja;
– znanje najmanj enega tujega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri raziskovalnem in rutinskem delu;
– najmanj eno strokovno priporočilo.
28. člen
(vloga za priznanje druge organizacije, priznane za celotno območje Republike Slovenije)
Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena vsebovati še:
– ime, sedež in pravno organizacijsko obliko organizacije;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe;
– opis področja delovanja s seznamom nalog, za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo podpisanih pogodb z organizacijami, kjer so zaposleni pregledniki za potrebe identifikacijskega pregleda kopitarjev, če organizacija vloži vlogo za vodenje registra kopitarjev.
29. člen
(vpis druge priznane organizacije v evidence)
Za druge priznane organizacije iz 25. člena tega pravilnika se pri vpisu v evidence drugih priznanih organizacij pri ministrstvu vpišejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
30. člen
(nadzor)
Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad delovanjem:
– osemenjevalnih središč najmanj dvakrat letno;
– pripustnih postaj najmanj enkrat letno;
– testnih postaj in drugih odobrenih organizacij in drugih priznanih organizacij najmanj dvakrat v obdobju petih let.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvajalci strokovnih nalog iz 122. člena zakona, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo naloge javne službe v živinoreji v skladu s potrjenim skupnim temeljnim rejskim programom za leto 2003, izvajale te naloge na dosedanji način do 31. decembra 2003.
(2) Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena zakona se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so izvajale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(3) Vsa kmetijska gospodarstva, na katerih se na dan uveljavitve tega pravilnika izvaja pripust plemenskih žrebcev v smislu prvega odstavka 60. člena zakona, morajo izvajanje pripusta plemenskih žrebcev na kobile, ki so vpisane v registre drugih kmetijskih gospodarstev, uskladiti s tem pravilnikom do 31. decembra 2004.
(4) Rejci, ki so najmanj eno leto pred uveljavitvijo tega pravilnika izvajali pripust s priznanimi plemenskimi žrebci, niso dolžni vlogi za odobritev pripustne postaje predložiti dokazila o usposobljenosti, vendar ga morajo predložiti najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka tega člena.
32. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-274/2003
Ljubljana, dne 10. decembra 2003
EVA 2003-2311-0264
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost