Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003

Kazalo

5128. Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, stran 15994.

Na podlagi desetega odstavka 75. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede tehnične, prostorske, strokovne in organizacijske usposobljenosti organov za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. organ za potrjevanje je fizična ali pravna oseba, ki vodi postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin;
2. uradna potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradna potrditev) je postopek, v katerem organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve za določeno kategorijo in ali so izpolnjeni predpisani pogoji za pridelavo in uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin;
3. semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski material) so seme, cele rastline ali deli teh rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, poganjki, podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za razmnoževanje in ponovno pridelavo semenskega materiala, setev ali sajenje za pridelavo kmetijskih rastlin;
4. dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin;
5. uradne etikete so etikete, ki jih za določeno kategorijo semenskega materiala izda organ za potrjevanje potem, ko ugotovi, da semenski material izpolnjuje zahteve za določeno kategorijo;
6. potrdilo o uradni potrditvi je listina, ki jo izda organ za potrjevanje, potem ko semenski material označi z uradnimi etiketami;
7. sistem kakovosti je notranji sistem obvladovanja organiziranosti organa za potrjevanje za izvajanje uradne potrditve semenskega materiala na način, ki zagotavlja stalno učinkovitost postavljene ureditve;
8. poslovnik kakovosti je zbirka dokumentov, v katerih organ za potrjevanje opredeljuje sistem kakovosti, vključno s politiko kakovosti ter cilji in načinom izvrševanja aktivnosti, povezanih s kakovostjo.
3. člen
(splošni pogoji)
Organ za potrjevanje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti;
2. da je kadrovsko in strokovno usposobljen ter tehnično opremljen za vodenje postopka uradne potrditve;
3. da ima izdelan poslovnik kakovosti v skladu s tem pravilnikom;
4. da je neodvisen in nepristranski v razmerju do dobaviteljev, za katere izvaja postopek uradne potrditve;
5. da ima postopek uradne potrditve in dejavnosti, povezane s tem postopkom, organizacijsko, kadrovsko in postopkovno ločene od ostalih dejavnosti;
6. da se ne ukvarja z dejavnostjo dobavitelja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je glede na vrsto rastlin ali kategorijo semenskega materiala enakovreden tistemu, ki ga uradno potrjuje;
7. da ima za testiranje vzorcev, odvzetih v postopku uradne potrditve, laboratorij, ki je imenovan v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali da zagotovi testiranje vzorcev v drugem imenovanem laboratoriju;
8. da ima v delovnem razmerju najmanj enega strokovnega delavca, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju strokovnih pregledov oziroma zdravstvenega nadzora semenskih posevkov in nasadov vrste ali skupine kmetijskih rastlin, ki so predmet uradne potrditve;
9. da ima v delovnem razmerju strokovnega delavca, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku;
10. da ima v delovnem razmerju zadostno število kadrov z ustrezno strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami, kot je potrebno glede na vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, ki so predmet uradne potrditve, ter glede na obseg nalog, predvidenih v postopku uradne potrditve;
11. da zagotavlja, da o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin in o izdaji uradnih etiket ne odloča strokovni delavec, ki je izvajal posamezne naloge v postopku uradne potrditve;
12. da zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov;
13. če organ za potrjevanje sam ne izpolnjuje pogojev iz 7. in 10. točke tega člena, sme uporabiti storitve zunanjega imenovanega laboratorija ali zunanjega strokovnega sodelavca, pod pogojem, da način sodelovanja in vprašanje zaupnosti podatkov uredi s pogodbenim razmerjem med njima.
4. člen
(poslovnik kakovosti)
(1) Poslovnik kakovosti mora vsebovati elemente, določene s standardom SIST EN 45011:1998 – Splošni kriteriji za organe, ki delujejo na področju certificiranja proizvodov (ISO/IEC Vodilo 65:1996), oziroma najmanj:
– izjavo o politiki kakovosti;
– kratek opis pravnega statusa ter organizacijsko shemo organa za potrjevanje, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene, ki sodelujejo v postopku uradne potrditve, s posebnim poudarkom na odgovornosti, nalogah in pooblastilih osebe, odgovorne za vodenje postopka uradne potrditve;
– operativne in funkcionalne aktivnosti v zvezi s sistemom kakovosti, tako da je vsak sodelujoči v teh aktivnostih seznanjen z obsegom in omejitvami svoje odgovornosti in pooblastil;
– ime, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno usposobljenost oseb, odgovornih za vodenje postopka uradne potrditve;
– imena strokovnih delavcev organa za potrjevanje in zunanjih sodelavcev, podatke o njihovi izobrazbi, dodatni strokovni usposobljenosti in delovnih izkušnjah;
– postopke nadzora zunanjih laboratorijev ali zunanjih strokovnih sodelavcev;
– navodila za izvajanje metod in postopkov potrjevanja, specifična za posamezne skupine kmetijskih rastlin; sestavni del navodil morajo biti obrazci, ki se uporabljajo v postopku potrjevanja: prijava za uradno potrditev, zapisniki o pregledih, zapisnik o vzorčenju, uradne etikete, potrdila o uradni potrditvi;
– navodila za izvajanje administrativnih postopkov, vključno s kontrolo dokumentov;
– postopke za vodenje notranjih revizij, zlasti:
a) postopke ravnanja, kadar strokovni delavci iz kakršnegakoli razloga ravnajo v nasprotju s poslovnikom kakovosti. Kadar tako ravnanje vpliva na rezultate potrjevanja, mora poslovnik kakovosti določati, da se delo takoj prekine. Z delom se nadaljuje po odpravi napak,
b) ukrepe za odpravo napak;
– postopke ravnanja v primeru pritožb in sporov.
(2) Iz poslovnika kakovosti mora biti razvidno, da:
– se organ za potrjevanje ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njegove presoje in integriteto njegovih aktivnosti;
– ima organ za potrjevanje zadostno število strokovno in tehnično usposobljenih delavcev in da ti niso pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na tehnično presojo;
– je zagotovljeno sistematično in periodično spremljanje izvajanja sistema kakovosti, da se zagotovi stalna učinkovitost sistema in pravočasna odprava pomanjkljivosti in napak v postopku;
– je zagotovljeno nenehno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– se vsi izvedeni postopki dokumentirajo in je zagotovljena zaupnost podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Poslovnik kakovosti mora biti na razpolago za uporabo strokovnim delavcem organa za potrjevanje.
(4) Organ za potrjevanje mora določiti osebo, ki bo pristojna za:
– zagotavljanje vpeljevanja, izvrševanja in vzdrževanja sistema kakovosti kot je določeno s poslovnikom kakovosti,
– poročanje upravnemu organu o izvajanju določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja sistema kakovosti.
5. člen
(uradna potrditev)
(1) Organ za potrjevanje izvaja uradno potrditev v skladu z določbami zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, predpisi izdanimi na njegovi podlagi, ter v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Poleg predpisov iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje uporablja tudi metode za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) in so dosegljive na upravi.
6. člen
(javno pooblastilo)
(1) Za opravljanje uradne potrditve mora organ za potrjevanje pridobiti javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Na podlagi javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka ima organ za potrjevanje pravico zahtevati od dobavitelja, da le-ta:
– ravna skladno s predpisi, ki so navedeni v prejšnjem členu;
– omogoči nemoten potek uradne potrditve, vključno z dokumentiranjem poteka uradne potrditve;
– se sklicuje na potrdilo o uradni potrditvi le za semenski material, za katerega je bilo takšno potrdilo izdano;
– uporablja potrdilo o uradni potrditvi le kot dokazilo, da semenski material ustreza zahtevam, določenim s predpisi iz prejšnjega člena;
– nikoli ne uporablja uradne potrditve za namene, ki bi lahko škodili ugledu organa za potrjevanje;
– o uradno potrjenem semenskem materialu ne daje izjav, ki bi jih lahko organ za potrjevanje označil za zavajajoče;
– na zahtevo organa za potrjevanje odstrani in vrne organu za potrjevanje uradne etikete, če se ugotovi, da so bile izdane na podlagi neresničnih podatkov ali navedb dobavitelja ali na podlagi ponarejenih dokazil.
7. člen
(sklenitev pogodb)
Za uradno potrditev semenskega materiala žit, krmnih rastlin in pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, krompirja, okrasnih rastlin, sadnih rastlin, hmelja ter vinske trte uprava dodeli javno pooblastilo enemu ali več organom za potrjevanje in z njimi sklene pogodbe, s katerimi uredi medsebojna razmerja.
8. člen
(nadzor organa za potrjevanje)
Nadzor nad uradno potrditvijo in izdajo uradnih etiket v skladu s predpisi, ki urejajo pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, izvaja fitosanitarna inšpekcija.
9. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika lahko uprava začasno, največ do 31. 12. 2004, fizični ali pravni osebi dodeli javno pooblastilo, če izpolnjuje vsaj pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika v točkah 1., 2., 4., 7., 8., 10., 11., 12. in 13.
10. člen
(začetek veljavnosti tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-603/2003
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2000-2311-0281
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina