Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

4638. Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov Mozelj (P8/O1), stran 14613.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) in zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 6. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov
Mozelj (P8/O1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt “Odlagališče odpadkov Mozelj (P8/O1) “, ki ga je izdelalo podjetje Populus d.o.o. iz Ljubljane, v maju 2003, pod številko 212-16-02.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
Splošni del:
Priloge
Spis postopka priprave in sprejemanja akta
Normativni del:
Priloge
Smernice in mnenja
Odlok o ureditvenem načrtu
Povzetek za javnost
Posebne strokovne odlage
Priloge
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
Priloge
Grafični del:
1  Pregledni situacijski načrt
2  Izsek iz družbenega plana občine            M 1:5000
3  Katastrski posnetek                   M 1:1000
4  Geodetski posnetek z vrisano mejo območja UN       M 1:500
5  Ureditvena situacija s prerezi objektov         M 1:500
6  Prometno ureditvena situacija – prerezi         M 1:500
7  Zbirna karta komunalnih vodov              M 1:500
8  Katastrski posnetek z vrisano mejo območja UN      M 1:1000
9  Zakoličbeni načrt                    M 1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Mozelj. Meja je označena na kopijah katastrskih načrtov:
Meja ureditvenega območja poteka:
Meja ureditvenega območja na severu poteka po severnih mejah parcel k.o. Mozelj 6030, 6031, 6032, 6033, na jugovzhodu po mejah parcel 2073/40, 1911/2, 1898/2, 6089, 6086, 6085, 6081, 6079, 6072, 6070, 6064, jugozahodna in zahodna meja seka parcelo 6064, nato pa poteka po mejah parcel 6061, 6054, 6026, 6028 in nato zopet seka parceli 6028 in 6030.
4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
Območje urejanja obsega naslednje parcele k.o. Mozelj: 6054, 6061, 6064 (del), 6063, 6070, 6095, 6071, 6072, 6079, 6081, 6080, 6085, 6086, 6089, 1898/2, 1911/2, 2073/40, 6033, 6032, 6031, 6030 (del), 6028 (del), 6029 in 6026.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
5. člen
Celotno območje je namenjeno odlagališču odpadkov in sanaciji po končanem odlaganju.
6. člen
V območju deponije so dovoljeni naslednji posegi:
– postavitev – prestavitev varovalne ograje,
– ureditev notranjih komunikacij,
– ureditev reliefa,
– ureditev sistema odvajanja in zbiranja izcednih in meteornih voda,
– deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faznosti,
– zasaditev brežin deponije po končanem deponiranju,
– kontejner za upravo kompostarne (garderoba, sanitarije, prostor za počitek),
– nadstrešek za stiskalnico,
– plato za pripravo komposta,
– plato za les, biomaso, prostor za drobljenje,
– sortirna linija,
– objekt za skladiščenje in dozorevanje komposta,
– deponija gotovih izdelkov in garaža,
– deponija stekla,
– deponija umetnih mas,
– postavitev garaže,
– postavitev lagune za izcedne vode,
– postavitev lagune za meteorne vode,
– plinska postaja z baklo.
7. člen
Za obratovanje deponije je potrebno upoštevati:
a) Odlaganje odpadkov se vrši po opredeljenih etažah in fazah s končnim naklonom deponije
b) Etaže so oblikovane na kotah I.+481.11,II.+487.44, III.+487.54
IV. POGOJI ZA SANACIJO
8. člen
Za izvedbo sanacije deponije je potrebno vsakodnevno prekrivanje plasti in končna rekultivacija.
Prekrivanje se vrši vsak dan po zaključku razgrinjanja in kompaktiranja odpadkov z narivanjem 15-20 cm plasti zemeljskega materiala slabše prepustnosti.
Na vsaki etaži odloženih odpadkov bo v ta namen pripravljena začasna deponija prekrivnega materiala, ki bo lahko služil tudi za suho gašenje manjših požarov.
Končno prekrivanje in rekultivacija
Velikosti posameznih podfaz morajo biti izbrane tako, da se bo lahko zaključena faza čimprej rekultivirala. Končni prekrivni sloj mora biti sestavljen iz:
– izravnalnega sloja, ki bo služil tudi za plinski drenažni sloj,
– tesnilnega sloja iz zemeljskega materiala,
– drenažnega sloja za površinske vode iz peščenogramoznega filternega materiala,
– zemeljskega rekultivacijskega sloja. Ta sloj mora zagotavljati renaturizacijo območja deponije z gozdno vegetacijo.
V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
9. člen
I. faza
Že v I. fazi mora biti pripravljena infrastruktura:
– postavitev – prestavitev varovalne ograje,
– ureditev notranjih komunikacij,
– ureditev reliefa,
– ureditev sistema odvajanja in zbiranja izcednih in meteornih voda z iztokom v dve laguni,
– deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faznosti, ki vključuje tudi II. fazo odlaganja, označeno v grafičnih prilogah.
Prav tako je v tej fazi predvidena izgradnja objektov:
– kontejner za upravo kompostarne (garderoba, sanitarije, prostor za počitek),
– nadstrešek za stiskalnico,
– plato za pripravo komposta,
– plato za les, biomaso, prostor za drobljenje,
– sortirna linija,
– objekt za skladiščenje in dozorevanje komposta,
– deponija gotovih izdelkov in garaža,
– deponija stekla,
– deponija umetnih mas,
– postavitev garaže,
– postavitev lagune za izcedne vode,
– postavitev lagune za meteorne vode,
– plinska postaja z baklo.
II. faza
Deponiranje odpadkov po predvidenem načrtu in faznosti, kot je označeno v grafičnih prilogah.
III. faza
V III. fazi se izvaja sanacija z renaturacijo – zasaditev brežin deponije po končanem deponiranju s pionirskimi vrstami značilnimi za območje.
VI. PROMETNA UREDITEV
10. člen
Zunanja dostopna pot
Do območja deponije je dostop iz regionalne ceste Livold – Mozelj po delu lokalne ceste.
Interno cesto je potrebno urediti v skladu z vozno tehničnimi zahtevami komunalne mehanizacije. Rekonstrukcija ceste bo obsegala asfaltiranje ceste širine 5 m z asfaltno muldo robnikom in odvodnavanjem.
VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Elektrika
Na lokaciji je že sedaj vgrajena trafo postaja, katera napaja samo kompleks objektov v lasti Komunalnega podjetja. Meritve el. energije so vgrajene na visokonapetostni strani.
Sedanja zakupljena priključna moč zadostuje tudi novim potrebam.
Napajanje objektov se izvede z napajalnimi vodi vgrajenimi v teren ob cesti. V območju asfaltnih površin pa je napajanje izvedeno v cevni kanalizaciji z vmesnimi revizijskimi jaški s povoznimi pokrovi.
Glavni stikalni blok vgrajen v trafo postaji je opremljen z izklopnim stikalom z možnostjo daljinskega izklopa (izklop v sili v grajen na steni TP).
Na vsakem objektu se vgradi samostojen stikalni blok z vgrajenim glavnim izklopnim stikalom.
Vsi objekti imajo lastno razsvetljavo. Vsi objekti so opremljeni s strelovodno napeljavo za zaščito pred udarom strele, enako so na ozemljilo vezani vsi koviski deli nosilne konstrukcije.
Naprave za tehnološki proces kompostiranja in sortirne linije se napajajo iz stikalnih blokov katere dobavi sam dobavitelj naprav in opreme.
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na vodovodno traso Livold Mozelj. Pri priključku je potrebno izdelati nov vodomerni jašek, ki mora biti v skladu z zahtevami upravljalca vodovodnega omrežja.Cevovod Ø125 poteka od priključka do prvega hidranta po desni strani dovozne poti, nato prečka dovozno pot in poteka po desni strani poti. Cevovod naredi zanko enako kot krožna dovozna pot. Montirani so trije hidranti. Enako se pripelje voda do sanitarij pri stiskalnici.
Kanalizacija
Strešne vode od pokritih objektov se preko peskolovov spelje v ponikovalnico. Meteorne vode s tlakovanih površin se preko vtočnih jaškov spelje v lovilec olj in naprej v dve ločeni laguni.
Izcedne vode iz deponije se vodi v ločenem sistemu v dve ločeni laguni, ki se redno praznita z odvozom na čistilno napravo.
Odplinjevanje
Predvideno je odplinjevanje preko odplinjevalnih jaškov na plinsko črpalno postajo z baklo za sežig deponijskega plina.
Telefon
Telefonska zveza bo urejena preko mobilnega telekomunikacijskega sistema.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
12. člen
Dejavnosti na območju deponije ne smejo prekoračiti z zakoni in predpisi dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotoke in tla. V ta namen so izdelane strokovne podlage o vplivih na oklje, ki so sestavni del ureditvenega načrta.
13. člen
Varovanje pred požarom
Zaradi preprečitve možnosti širjenja požara je predviden posek gozda v pasu širine 20m vzdolž celega zunanjega roba deponije. Ta pas je izkoriščen za zunanjo transportno cesto in zaledni jarek.
Samovžigni požari se gasijo s prekrivnim materialom, ki je deponiran v okviru deponije in vodo iz sedmih hidrantov.
Požari na delovnih strojih se gasijo z gasilnimi aparati za suho gašenje s katerimi mora biti opremljen vsak delovni stroj. V objektih so ročni gasilni aparati.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV
14. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji, projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno higienske in druge predpise. Pred pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse zakonske obveznosti. Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti. Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
X. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in drugim, na Oddelku za prostor občine Kočevje pristojnem za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-91/02-141
Kočevje, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti