Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003

Kazalo

4022. Sklep o razpisu referenduma, stran 12854.

Na podlagi 47.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/27, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 94/00 – skl. US, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – skl. US in 51/02) in 24. in 92. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01), je Občinski svet mestne občine Velenje na 1. korespondenčni seji med 11. 8. in 14. 8. 2003 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Na podlagi pobude o razpisu referenduma z dne 29. 7. 2003, ki jo je s podpisi podprlo zadostno število volivcev KS Podkraj – Kavče, se za območje KS Podkraj – Kavče razpiše referendum za ustanovitev Krajevne skupnosti Podkraj in Krajevne skupnosti Kavče z delitvijo Krajevne skupnosti Podkraj – Kavče.
II. VRSTA REFERENDUMA
2. člen
Razpiše se zavezujoči referendum za ustanovitev Krajevne skupnosti Podkraj in Krajevne skupnosti Kavče z delitvijo Krajevne skupnosti Podkraj – Kavče.
3. člen
Na referendumu se bo odločalo o delitvi KS Podkraj – Kavče v dve KS in sicer KS Podkraj in KS Kavče.
III. BESEDILO VPRAŠANJA
4. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom OVK Mestne občine Velenje in z naslednjim besedilom:
Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje
REFERENDUM ZA USTANOVITEV KRAJEVNE
SKUPNOSTI PODKRAJ IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAVČE Z DELITVIJO KRAJEVNE SKUPNOSTI
PODKRAJ – KAVČE
GLASOVNICA
Ali ste za to, da se naše referendumsko območje deli na dve krajevni skupnosti z imeni Krajevna skupnost Podkraj in Krajevna skupnost Kavče?
          GLASUJEM
 
     ZA            PROTI
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z ustanovitvijo dveh KS in sicer KS Podkraj in KS Kavče ozirom »PROTI«, če se z delitvijo ne strinja.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje KS Podkraj – Kavče, in sicer so to:
– državljani RS, ki so na dan glasovanja dopolnili 18 let starosti in imajo stalno prebivališče na območju KS Podkraj – Kavče,
– tujci, ki imajo pod pogoji iz prve alinee tega člena tudi stalno prebivališče na območju KS Podkraj – Kavče.
6. člen
Referendum je izglasovan, če je zanj glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali.
IV. DAN RAZPISA REFERENDUMA
7. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 18. 8. 2003. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
V. DAN GLASOVANJA
8. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o tem ali so za to, da se referendumsko območje deli na dve krajevni skupnosti z imeni Krajevna skupnost Podkraj in krajevna skupnost Kavče, v nedeljo dne 21. 9. 2003.
Dve volišči bosta odprti od 7. do 19. ure. Prvo volišče je na sedežu KS, drugo pa na sedežu toplotne podpostaje.
VI. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Mestna občina Velenje.
10. člen
Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in začne veljati z dnem objave.
Akt o razpisu referenduma v skladu s petim odstavkom 92. člena statuta MOV objavi OVK 15 dni pred dnem glasovanja v javnih občilih.
Št. 006-03-0002/2002-285
Velenje, dne 18. avgusta 2003.
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l. r.

AAA Zlata odličnost