Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003

Kazalo

2757. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A), stran 6483.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2003.
Št. 001-22-37/03
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-A)
1. člen
V zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/2002) se v 2. členu črta datum “do 1. januarja 1995”.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka za:
1. Vlaganje v telefonske centrale.
2. Medkrajevne telefonske vode.
3. Krajevna telefonska omrežja.”
Doda se nov tretji odstavek 4. člena, ki se glasi:
“(3) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih za vlaganja iz prejšnjega odstavka:
1. V celoti za vlaganja v telefonske centrale.
2. V celoti za vlaganja v medkrajevne telefonske vode.
3. V celoti za vlaganje v krajevna telefonska omrežja.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega zakona se začnejo vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.”
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/02-13/2
Ljubljana, dne 28. maja 2003.
EPA 596-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost