Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2003 z dne 29. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2003 z dne 29. 5. 2003

Kazalo

2436. Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje, stran 5818.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 196. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) in 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
1. člen
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija na posameznih delih vodnih teles površinskih voda za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli imetnikom vodnogospodarskih dovoljenj po zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91 ter 52/00), na podlagi katerih imajo pravico za rabo vode v obstoječih ribogojnicah za vzrejo salmonidnih vrst rib na delih vodnih teles površinskih voda iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Deli vodnih teles površinskih voda, za katere se podeli koncesija, so deli vodnih teles med koordinato gorvodne meje in koordinato dolvodne meje dela vodnega telesa površinskih vod iz priloge te uredbe.
Imetniki vodnogospodarskih dovoljenj iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pridobijo koncesijo za rabo vode v ribogojnici, katere instalirani pretok vode ne presega vrednosti iz priloge te uredbe.
3. člen
Koncesija se za vzrejo salmonidnih vrst rib podeli na posameznem delu vodnega telesa iz priloge te uredbe za obdobje 30 let.
Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
4. člen
Oseba, ki je za vzrejo salmonidnih vrst rib pridobila pravico za rabo dela vodnega telesa iz priloge te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja ribogojnice,
– omogočanja spošne rabe vode na območju koncesije,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanja naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije in
– varstva prebivalcev in njihovega premoženja, če gre za ogroženost zaradi posledic rabe vode.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
5. člen
Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme imetniki koncesije pridobijo na trgu.
Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitelja obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi vzreje salmonidnih vrst rib, ki je predmet koncesije.
6. člen
Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za rabo vode iz 1. člena te uredbe.
Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40:60 v korist občin.
Če je del vodnega telesa površinske vode, za katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se del plačila za koncesijo iz drugega odstavka tega člena, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim deležem površine dela vodnega telesa.
7. člen
Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
Letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo za rabo vode in instaliranega pretoka vode za ribogojnico, izraženega v l/s, ki je s koncesijo dodeljen za vzrejo salmonidnih vrst rib.
Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti letne količine vzrejenih vrst rib.
8. člen
Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode za ribogojnico.
Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto.
Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
9. člen
Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna na podlagi cene osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode za ribogojnico.
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.
12. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
15. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
16. člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo dve leti po začetku rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib pod pogoji in na način iz te uredbe, vendar ne pred 1. julijem 2003.
17. člen
Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2003 določi agencija po določbah te uredbe na podlagi podatkov o pravici za rabo vode, ki je bila s koncesijo pridobljena, in cene osnove plačila za koncesijo za leto 2003.
18. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena te uredbe je za leto 2003 cena osnove plačila za koncesijo 60.000 tolarjev za 100 kg šarenke.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-00/2001-3
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deli vodnih teles      Občina          Koordinate      Koordinate   Intalirani
(ime vodotoka)                    gorvodne meje    dolvodne meje    pretok
                           dela vodnega     dela vodnega     (l/s)
                            telesa        telesa
                          y      x     y     x
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Suha             Mozirje     493 597   133 291  493 695  133 283     20
Mlinščica Kamniške Bistrice Kamnik      469 977   122 085  469 993  122 038     50
Krka             Žužemberk    497 465   073 965  497 885  073 670    2000
Kolarica           Krško      535 553   079 025  535 373  079 185     12
Lešnica           Novo mesto    515 435   078 556  515 618  078 585     12
Turniška Studenčnica     Videm      568 990   137 372  569 174  137 290     15
Sušec in Jurjev graben    Sevnica     519 853   102 705  519 725  102 450     12
                       519 620   102 710
Šumščica           Kamnik      482 381   119 456  482 128  119 335     60
Pajsarica          Vrhnika     443 464   094 976  443 471  094 931     37
Framski potok        Rače-Fram    548 030   146 520  548 190  146 460     160
Čermenica in
Habidov potok        Podvelka     533 150   163 920  533 020  163 590     25
                       532 915   163 640
---------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina