Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003

Kazalo

2426. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah, stran 5760.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredb
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane
do uveljavitve zakona o vodah
1. člen
V uredbah o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02), in sicer v:
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih rib (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 in 26/95),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 18/97),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 57/98),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 5/00) in
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01),
se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Koncesija se plačuje za vsako leto posebej v celotnem času trajanja koncesije.
Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme imetniki koncesije pridobijo na trgu.«.
2. člen
Za 8. členom se dodajo novi členi 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.h in 8.i, ki se glasijo:
»8.a člen
Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za rabo vode iz 1. člena te uredbe.
Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40:60 v korist občin.
Če je del vodnega telesa površinske vode, za katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se del plačila za koncesijo iz drugega odstavka tega člena, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim deležem površine dela vodnega telesa.
8.b člen
Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
Letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo za rabo vode in instaliranega pretoka vode za ribogojnico, izraženega v l/s, ki je s koncesijo dodeljen za vzrejo salmonidnih vrst rib.
Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti letne količine vzrejenih vrst rib.
8.c člen
Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode za ribogojnico.
Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto.
Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
8.d člen
Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna na podlagi cene osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode za ribogojnico.
8.e člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
8.f člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.
8.g člen
Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
8.h člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
8.i člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.«.
3. člen
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»11. člen
Razlogi in način prenehanja koncesije se določijo v koncesijski pogodbi skladno z zakonom o vodah.«.
4. člen
12. člen se črta.
5. člen
Za 14. členom se dodajo novi členi 14.a, 14.b in 14.c, ki se glasijo:
»14.a člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo dve leti po začetku rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib pod pogoji in na način iz te uredbe, vendar ne pred 1. julijem 2003.
14.b člen
Višino akontacije za plačilo koncesije v letu 2003 določi agencija po določbah te uredbe na podlagi podatkov o pravici za rabo vode, ki je bila s koncesijo pridobljena, in cene osnove plačila za koncesijo za to leto.
14.c člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8.c člena te uredbe je za leto 2003 cena osnove plačila za koncesijo 60.000 tolarjev za 100 kg šarenke.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-00/2001-2
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina