Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4767.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in župana
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/99).
2. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 5. člena, tako da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se oblikuje največ v višini 80% plače župana, plača podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40%, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti – do 10% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta – do 10% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles – do 20% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog – do 20% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu – do 10% plače župana.
Župan s sklepom v skladu s kriteriji in merili določi obseg nalog podžupana.«
3. člen
Črta se zadnji odstavek 7. člena in celotni 8. člen pravilnika.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, tako da se glasi:
»Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata (obračunajo se davki, ki so predpisani za plačila na podlagi mandatne pogodbe), in sicer:
– za vodenje sej občinskega sveta (poleg zneska za udeležbo na seji) – 2,98% plače župana,
– za udeležbo na seji občinskega sveta – 2,98% plače župana,
– za predsedovanje na seji odbora ali komisije občinskega sveta – 2,98% plače župana,
– za udeležbo na seji kot član odbora ali komisije občinskega sveta – 1,52% plače župana,
– za predsedovanje na seji županove komisije – 1,52% plače župana.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da se glasi:
»Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, za delo v komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana, pripada nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za posamezno koledarsko leto in znaša:
– za predsednike županovih komisij – 1,52% plače župana,
– za predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 1,52% plače župana,
– za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 0,99% plače župana,
– za člane odborov in komisij občinskega sveta – 2,98% plače župana.«
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »avtorske pogodbe in pogodbe o delu« nadomesti z besedilom »podjemne pogodbe«.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer:
– za predsednika – 2,98% plače župana,
– za člana – 1,52% plače župana.«
7. člen
Spremeni se besedilo 12. člena, tako da se glasi:
»Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02).«
8. člen
Spremeni se besedilo 19. člena, tako da se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov in komisij občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin (po sklepu občinskega sveta) predsednikom in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet.«
9. člen
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo »dela plače« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije« v ustreznem sklonu.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2785
Železniki, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost