Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

2002. Dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki, stran 4767.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Železniki
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 68/02) se v enajsti alinei 3. člena zaklepaj nadomesti z vejico in doda besedilo: »ureditev gnojišč, gnojničnih jam, silosov za siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja)«.
V zadnji alinei 3. člena se piko nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– ohranjanju kulturne dediščine.«
2. člen
V 8. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Dvakrat letno se z razdelilnikom o vseh izplačanih sredstvih mora seznaniti odbor za gospodarske dejavnosti in preko njega občinski svet«.
3. člen
V 5. točki 9. člena se doda nova podtočka, ki se glasi:
»5.4. Sofinanciranje ureditve gnojišč, gnojničnih jam, silosov za siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč, gnojničnih jam, silosov za siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda), v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve gnojišč, gnojničnih jam, silosov za siliranje krme in transporterjev hlevskega gnoja, začetih v tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe o predvideni investiciji,
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, iz katere je razvidno, da gre za gradnjo enostavnega objekta,
– račun o gradbenem materialu oziroma izvedenih delih.«
4. člen
V 9. členu se doda nova točka, ki se glasi:
»9. KOZOLCI TER DRUGA KULTURNA DEDIŠČINA (SUŠILNICE SADJA, KAŠČE…)
Namen ukrepa
Ohranjanje kulturne dediščine
Višina pomoči:
– sofinancira se 50% oziroma maksimalno 60.000 SIT upravičenih stroškov nakupa kritine (skodle, skril) za obnovo kozolca oziroma sušilnice sadja, kašče…
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sredstva so prednostno namenjena dediščinsko pomembnejšim objektom, praviloma iz kamna in lesa,
– upravičenost do subvencije potrdi komisija za kmetijstvo in gozdarstvo po predhodnem pregledu izvedenih del.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati osnovne podatke o prosilcu, opis kozolca oziroma sušilnice sadja, kašče…: dolžina oziroma velikost, k.o., parc. št.,
– lokacijsko informacijo,
– račun za nakup kritine.«
5. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2784
Železniki, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost