Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

2000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2002, stran 4764.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2002 obsega:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov      Zaključni račun proračuna leta 2002
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           760,483.532
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)               522,569.357
    70  DAVČNI PRIHODKI                 425,227.174
    700 Davki na dohodek in dobiček           325,065.820
    703 Davki na premoženje               78,553.664
    704 Domači davki na blago in storitve        21,607.690
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                   97,342.183
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                  44.479.836
    711 Takse in pristojbine               4,628.997
    712 Denarne kazni                    53.703
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      27,667.794
    714 Drugi nedavčni prihodki             20,511.853
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  3,065.094
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja           3,065.094
73   PREJETE DONACIJE                     350.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov          350.000
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 234,499.081
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            234,499.081
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             829,251.629
40   TEKOČI ODHODKI                    183,427.474
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        46,223.136
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    6,910.215
    402 Izdatki za blago in storitve          118,689.817
    403 Plačila domačih obresti                2.717
    409 Rezerve                     11,601.589
41   TEKOČI TRANSFERI                   221,162.816
    410 Subvencije                    14,205.074
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    120,803.390
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   32,380.711
    413 Drugi tekoči domači transferi          53,773.641
    414 Tekoči transferi v tujino                 -
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                407,181.377
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       407,181.377
43   INVESTICIJSKI TRASFERI                17,479.962
    430 Investicijski transferi             17,479.962
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           68,768.097
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                     2,432.238
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                 14,201.792
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       11,769.554
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  65,000.000
50   ZADOLŽEVANJE                     65,000.000
    500 Domače zadolževanje               65,000.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  615.018
55   ODPLAČILA DOLGA                     615.018
    550 Odplačila domačega dolga              615.018
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         –16,152.669
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
 
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    PRETEKLEGA LETA                    61,737.672
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so prikazani lastni prihodki KS v višini 17,829.000 SIT .
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2002 znaša 58,134.054,18 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 10,908.701,43 SIT.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2002 v višini 47,231.151,75 SIT se razporedi za dokončanje programov iz leta 2002 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2003.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za leto 2002 so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-2786
Železniki, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost