Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1132. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, stran 3528.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje obrazec in vsebino vloge za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register); listine, ki morajo biti vlogi priložene ter pogoje, ki jih morajo glede strokovne usposobljenosti izpolnjevati osebe, odgovorne za izpolnjevanje obveznosti dobaviteljev (v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba); vsebino in način vodenja registra; vrste kmetijskih rastlin, za katere veljata izjemi glede vpisa v register, ter kriterije za določitev majhnih pridelovalcev in lokalnega trga.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin;
2. mesto pridelave je lokacijsko, organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota in je lahko kmetijsko gospodarstvo ali vsaka druga lokacija, na kateri dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja. Dobavitelj lahko opravlja dejavnosti dobavitelja na različnih mestih pridelave. Vsako mesto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave;
3. kmetijsko gospodarstvo je mesto pridelave, ki je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
3. člen
(zavezanci za vpis v register)
(1) Vpis v register je obvezen za dobavitelje, ki na območju Republike Slovenije pridelujejo, pripravljajo za trg, uvažajo oziroma tržijo semenski material kmetijskih rastlin:
– seme žit,
– seme krmnih rastlin,
– seme pese,
– seme oljnic in predivnic,
– seme zelenjadnic,
– semenski krompir,
– razmnoževalni oziroma sadilni material zelenjadnic, razen semena,
– razmnoževalni material oziroma sadike sadnih rastlin,
– razmnoževalni material vinske trte oziroma trsne cepljenke,
– razmnoževalni material oziroma sadike hmelja,
– razmnoževalni material okrasnih rastlin.
(2) Vrste kmetijskih rastlin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, krompirja, sadnih rastlin, trte, hmelja in okrasnih rastlin) iz prejšnjega odstavka so podrobneje določene s predpisom o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja.
4. člen
(izjema za majhne pridelovalce in lokalni trg)
(1) Vpis v register ni obvezen za dobavitelje, ki so majhni pridelovalci:
– razmnoževalnega oziroma sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,
– razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin,
– razmnoževalnega materiala oziroma sadik sadnih rastlin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za dobavitelje semenskega materiala vrste Beta vulgaris L. ter semenskega materiala vrst iz rodov Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. vpis v register obvezen.
(3) Dobavitelj se šteje za majhnega pridelovalca, če je njegova celotna pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin, navedenih v prvem odstavku tega člena:
– namenjena za samooskrbo oziroma za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se ne ukvarjajo s pridelavo teh vrst kmetijskih rastlin za namene trženja, in
– izhaja iz zemljišča, manjšega od 100 m2 za pokrite, oziroma 1000 m2 za nepokrite površine ali če dohodek iz pridelave tega semenskega materiala v gospodarskem letu ne presega 1/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
(4) Šteje se, da majhen pridelovalec iz prejšnjega odstavka prodaja na lokalnem trgu, če prodaja semenski material kmetijskih rastlin na mestu pridelave ali na maloprodajni tržnici.
5. člen
(izjema za distributerje)
Vpis v register tudi ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno z distribucijo semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je v izvirnem pakiranju in označen v skladu s predpisi, ki urejajo trženje posamezne vrste ali skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin oziroma s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
6. člen
(pogoji za vpis v register)
(1) Dobavitelji se vpišejo v register, če zagotovijo odgovorno strokovno osebo, ki glede strokovne usposobljenosti izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika in ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Šteje se, da je dobavitelj zagotovil odgovorno strokovno osebo, če:
– je ta oseba pri dobavitelju redno zaposlena ali če opravlja naloge odgovorne strokovne osebe na podlagi pogodbe, in
– če je dobavitelj to osebo pooblastil, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(pogoji za odgovorno strokovno osebo)
(1) Odgovorna strokovna oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena je lahko vsaka fizična oseba, ki ima:
– višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, smer agronomija, ter najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin, ali
– srednješolsko izobrazbo kmetijske smeri ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju semenskega materiala zadevnih vrst kmetijskih rastlin, ali
– poklicno izobrazbo kmetijske smeri ali preizkus znanja s tega področja ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin.
(2) Če se dobavitelj ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega materiala lesnatih okrasnih rastlin, se za odgovorno strokovno osebo lahko zahteva enaka stopnja izobrazbe kot v prvem odstavku tega člena s področja gozdarstva.
(3) Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če glede strokovne usposobljenosti izpolnjuje pogoje iz tega člena.
(4) Ne glede na določbe tega člena je fizična oseba lahko odgovorna strokovna oseba pri več dobaviteljih le, če ima visokošolsko izobrazbo, smer agronomija ali kadar je to primerno, smer gozdarstvo, ter najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin.
(5) Ne glede na določbe tega člena mora dobavitelj, ki prideluje, pripravlja in daje na trg uradno potrjen semenski material, zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki ima najmanj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo smeri agronomija, in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg in trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin.
8. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora dobavitelj vložiti pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Vloga se vloži na Obrazcu 1 in na Obrazcu 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:
1. dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:
– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja, ali
– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja, v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin in s tem pravilnikom;
2. dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe, to je vsaj:
– kopijo diplome, spričevala ali potrdila o preizkusu znanja, in
– kopijo delovne knjižice, potrdila pristojne upravne enote o statusu kmeta ali drugega dokazila, iz katerega sta razvidna delovna doba in delovne izkušnje;
3. podpisano pooblastilo dobavitelja iz druge alinee drugega odstavka 6. člena ter izjavo dobavitelja, oboje na Obrazcu 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec 2 se vloži za vsako mesto pridelave oziroma za vsako enoto pridelave posebej.
(4) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na kmetijskem gospodarstvu, ki ni pravna oseba, in dobavitelj ni nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vlogi priložiti izjavo na Obrazcu 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, podpisano s strani osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi o registru kmetijskih gospodarstev.
(5) Če je dobavitelj kmetijsko gospodarstvo, ki še ni vpisano v register kmetijskih gospodarstev, se mora v skladu s predpisi o registru kmetijskih gospodarstev vpisati tudi v register kmetijskih gospodarstev.
9. člen
(izdaja odločbe)
(1) Uprava vlogo evidentira in na podlagi podatkov v vlogi preveri, ali je dobavitelj zavezan k vpisu v register.
(2) Če uprava ugotovi, da je dobavitelj zavezan k vpisu v register in izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v register, izda uprava odločbo o vpisu v register. Z odločbo dobavitelju dodeli neponovljivo registrsko številko dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
(3) Če uprava ugotovi, da dobavitelj ni zavezanec za vpis v register, ker ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika, ali ker zanj velja izjema iz 4. ali 5. člena tega pravilnika, uprava s sklepom zavrže vlogo za vpis v register.
(4) Če v roku najmanj treh mesecev od prejema poziva na dopolnitev vloge ta ni popolna ali je iz nje razvidno, da pogoji iz 6. oziroma 7. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, uprava vpis v register z odločbo zavrne.
10. člen
(vpis sprememb in dopolnitev v register)
(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti upravi spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, zlasti glede dejavnosti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe oziroma skupin semenskega materiala kmetijskih rastlin iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika v roku 30 dni od nastale spremembe.
(2) Registrirani dobavitelj, ki se želi poleg ali namesto dejavnosti, za katere je bil prvotno registriran, registrirati za druge dejavnosti po tem pravilniku, mora pri upravi vložiti vlogo o dopolnitvi vpisa v register.
(3) Vlogo za spremembe ali dopolnitve vpisa v register vloži registrirani dobavitelj na Obrazcu 1 oziroma Obrazcu 2. Vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila iz drugega odstavka 8. člena o izpolnjevanju pogojev za vpis sprememb ali dopolnitev vpisa v register.
(4) Če so izpolnjeni pogoji iz 6. oziroma 7. člena tega pravilnika, izda uprava dobavitelju odločbo o spremembah ali dopolnitvah vpisa v register ter na podlagi izdane odločbe vpiše spremembe in dopolnitve v register.
11. člen
(vpis v register po uradni dolžnosti)
(1) Uprava v skladu s prvim odstavkom 81. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) vpiše v register dobaviteljev po uradni dolžnosti dobavitelje, ki so bili:
– do uveljavitve zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisani v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev kmetijskega semena in sadik v skladu z 18. členom zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), ali
– do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ga vodi uprava v skladu s predpisi o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov,
če upravi najpozneje do 31. julija 2003 pošljejo podatke, potrebne za vpis v register dobaviteljev, na Obrazcu 1 in na Obrazcu 2, ki jima morajo biti priložene podpisane izjave in pooblastilo na Obrazcu 3, v primeru iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika pa tudi izjava na Obrazcu 4.
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka uprava vpiše dobavitelje iz prvega odstavka v skladu z določbami 8. in 9. člena tega pravilnika.
12. člen
(izbris iz registra)
(1) Registrirani dobavitelj mora v roku 30 dni po prenehanju opravljanja dejavnosti, za katere se je registriral, pri upravi vložiti predlog za izbris iz registra. Uprava takega dobavitelja izbriše iz registra v roku 30 dni od vložitve predloga za izbris.
(2) Uprava že registriranega dobavitelja po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če se na podlagi inšpekcijskega pregleda ugotovi, da je prenehal izpolnjevati pogoje iz 6. oziroma 7. člena tega pravilnika.
(3) Uprava izbriše po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja dobavitelja, ki ne izpolnjuje obveznosti dobavitelja, predpisanih z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin oziroma predpisov, ki urejajo pridelavo in trženje zadevne skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin, za čas do ponovnega izpolnjevanja le-teh.
(4) Za ponovni vpis v register mora dobavitelj ponovno vložiti vlogo iz 8. člena tega pravilnika in predložiti predpisana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register. Pred ponovnim vpisom uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis po tem pravilniku.
13. člen
(način vodenja registra in povezovanje z drugimi zbirkami podatkov ministrstva)
(1) Register vzpostavi in vodi uprava. Register se vodi kot računalniška zbirka podatkov, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje SEME-register. V register se vpišejo neponovljiva registrska številka dobavitelja ter podatki iz Obrazca 1 in Obrazca 2.
(2) Uprava povezuje podatke iz registra z drugimi podatki, ki jih vodi uprava svojih zbirkah podatkov.
(3) Uprava lahko za vodenje registra pridobiva in uporablja tudi podatke iz zbirk podatkov, ki jih vodi ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in drugih iz zbirk podatkov, opredeljenih v zakonu, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(4) Način vodenja in vzdrževanja SEME-registra, njegovo povezovanje s FITO-registrom ter z drugimi zbirkami podatkov ministrstva določajo tudi predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
14. člen
(evidenca odgovornih strokovnih oseb dobaviteljev)
Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih strokovnih oseb dobaviteljev. V evidenci se na enoten način vodijo podatki:
1. o odgovorni strokovni osebi dobavitelja:
– ime in priimek,
– kontaktni naslov s hišno številko,
– izobrazba,
– telefon/telefaks,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana;
2. o dobavitelju:
– dodeljena registrska številka dobavitelja,
– ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež,
– oseba, pooblaščena za zastopanje (zakoniti zastopnik) dobavitelja v primeru pravnih oseb,
– vrsta pogodbenega odnosa med dobaviteljem in odgovorno strokovno osebo,
– datum sklenitve delovnega razmerja ali pogodbe z odgovorno strokovno osebo ter čas trajanja v primeru, ko gre za pogodbeno razmerje za določen čas.
15. člen
(nadzor dobaviteljev)
(1) Nadzor dobaviteljev izvajata fitosanitarni in kmetijski inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s predpisi, ki urejajo pridelavo in trženje posamezne skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(2) Nadzor dobaviteljev, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala, ki so rastline s seznama V.A oziroma V.B, izvaja fitosanitarni inšpektor tudi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.
16. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih za pridelovanje, dodelavo in promet kmetijskega semena in sadik (Uradni list SRS, št. 36/74).
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31-08-25/2003
Ljubljana, dne 24. februarja 2003.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina