Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4886. Statut združenja občin Slovenije, stran 10645.

Na podlagi določbe 9. in 22. člena akta o ustanovitvi združenja, je skupščina na 1. seji, dne 2. 2. 1999 sprejela statut Združenja občin Slovenije, na 2. seji, dne 14. 3. 2000, je sprejela spremembe statuta, ki so upoštevane v tem čistopisu statuta.
S T A T U T
združenja občin Slovenije
I. NAMEN ZDRUŽENJA
1. člen
Združenje občin deluje v organizacijskem, gospodarskem in družbenem interesu svojih članov ter zastopa njihove interese, predvsem v zvezi z oblikovanjem določenih predlogov oziroma rešitev na področju zakonodaje, finančne problematike, varstva okolja, regionalizacije ter izvajanja drugih zadev, ki so javnega pomena in so v interesu članic združenja.
2. člen
Združenje sodeluje ter se pri svojem delu povezuje z vsemi drugimi skupnostmi, zvezami ali združenji, kakor tudi s strokovnimi, znanstvenimi organizacijami in ustanovami v okviru države in izven nje, v skladu z veljavnimi predpisi ter drugimi akti združenja.
II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA
3. člen
Ime združenja je: Združenje občin Slovenije.
Sedež združenja je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Poslovno leto je koledarsko leto.
III. ČLANSTVO ZDRUŽENJA
4. člen
Člani združenja so predvsem občine, lahko pa tudi druga združenja in pravne osebe, katerih članstvo v združenju bi bilo koristno zaradi njihovega znanja, izkušenj ali siceršnjega njihovega pomena na posameznem strokovnem področju oziroma opravljanju določenih opravil in nalog, ki po vrsti in vsebini spadajo v delokrog nalog samega združenja.
5. člen
Vstop v članstvo združenja se začne s sklepom pristojnega organa posamezne občine ali drugega pristojnega organa pravne osebe, ki želi postati član združenja.
Poleg sklepa o pristopu v združenje mora biti podana tudi izjava, da bo novosprejeti član združenja spoštoval statut združenja ter vse druge akte.
6. člen
O vstopu v članstvo odloči predsedstvo združenja, pri čemer sprejem ne sme biti odklonjen, če bi občina, združenje ali druga pravna oseba v takem primeru bila neenako obravnavana v stvarnem ali pravnem pogledu nasproti že sprejetim članom.
7. člen
Članstvo v združenju preneha:
– s prenehanjem občine ali z ukinitvijo pravne osebe – članice združenja,
– z izstopom iz združenja, ki lahko poteče le s potekom koledarskega leta,
– izključitvijo, ki jo sprejme skupščina združenja,
– s sklepom predsednika predsedstva, če član 2 leti, kljub opominu, ni poravnal članske obveznosti.
8. člen
Član je izključen, če deluje v nasprotju z interesi združenja in s tem povzroča škodo združenju in njegovim članom oziroma, če je bilo tako ravnanje večkrat ugotovljeno.
9. člen
O izključitvi, ki jo izreče skupščina združenja, obvesti prizadetega člana predsednik predsedstva s pisnim in obrazloženim sklepom.
Izključen član lahko v roku 30 dni od dneva prejema sklepa o izključitvi, poda ugovor na skupščino.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA
10. člen
Vsak član ima pravico do storitev združenja in do uporabe naprav oziroma dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga samo združenje.
Član lahko naslavlja na združenje in njegove organe zahteve, predloge in pobude.
11. člen
Člani združenja sodelujejo z združenjem skladno z določbami veljavne zakonodaje in akta o ustanovitvi združenja s tem, da morajo spoštovati poslovne običaje in prepoved izvajanja dejavnosti, ki bi škodila interesom združenja.
Člani združenja so posebej dolžni posredovati informacije in druge dokumente in akte, ki lahko služijo namenu, glede na izvajanje nalog samega združenja.
12. člen
Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno članarino in iz drugih virov na način in pod pogoji, kot jih opredeli skupščina s posebnim sklepom.
Skupščina lahko določi različne višine zahtevanih zneskov iz drugih virov, glede na določene kriterije, ki morajo upoštevati velikost posamezne občine, število prebivalcev, višino sredstev s katerimi le-ta razpolaga ter druga merila in kriterije, ki so vezani na zagotovitev določenih virov potrebnih sredstev za realizacijo določenih programov, ciljev ali raziskav.
V. ORGANI ZDRUŽENJA
13. člen
Organi združenja so:
– skupščina,
– predsedstvo,
– nadzorni odbor,
– svet, ki ga imenuje skupščina, glede na poseben namen ali strokovno področje.
14. člen
Skupščina
Skupščina združenja se sklicuje v 1. četrtletju vsakega koledarskega leta. Skupščino skliče predsednik predsedstva s pisnim vabilom in navedbo dnevnega reda, najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine.
Vsak član lahko predlaga dopolnitev dnevnega reda najkasneje en teden pred zasedanjem skupščine, o čemer mora podati predsedniku predsedstva pisni predlog z obrazložitvijo ter potrebnim gradivom k posamezni točki predlaganega dnevnega reda.
Z iztekom mandatov članov predsedstva in članov regijskih svetov mora predsednik združenja sklicati skupščino združenja najkasneje v enem mesecu po izteku mandatov.
15. člen
Izredna skupščina združenja se skliče, če to narekujejo interesi združenja ali, če to zahteva najmanj 20% članov.
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj polovica njenih članov, veljavna pa odloča in sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, razen o sprejemu statuta združenja in o izključitvi člana združenja, za sprejem katerih je potrebna 2/3 glasov vseh članov skupščine.
16. člen
Če skupščina ni sklepčna, se opravi nov sklic skupščine najkasneje v roku 5 dni; ta skupščina je sklepčna ob vsakršni udeležbi in odloča z navadno večino glasov navzočih članov.
17. člen
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik predsedstva in zapisnikar. Zapisnik mora biti najkasneje v 14 dneh po opravljenem zasedanju poslan vsakemu članu združenja s tem, da član lahko v roku 5 dni od dneva prejema zapisnika, poda ugovore na sam zapisnik, o katerih se odloča na naslednji seji skupščine.
Če se izpodbija sprememba ali dopolnitev statuta, letni proračun ali letni računovodski izkaz, je potreben sklic skupščine, če to zahteva 20% članov združenja.
18. člen
Predsedstvo
Predsedstvo je sestavljeno iz predsednika, podpredsednika in predsednikov vsakega regijskega sveta.
Predsednika združenja izvoli skupščina, podpredsednika pa člani predsedstva sami. Predsednik združenja je hkrati tudi predsednik regijskega sveta tiste regije, v katero je vključena občina, iz katere je predsednik združenja.
18.a člen
Kandidata za predsednika in blagajnika združenja predlaga predsedstvo združenja, ali najmanj 1/2 članov združenja.
19. člen
Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse druge posle, ki niso izrecni pristojnosti skupščine ali drugega organa združenja.
Združenje zastopa predsednik predsedstva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
20. člen
Predsedstvo odloča na sejah s sprejemom sklepov, ki se zapisniško ugotovijo.
Seje sklicuje predsednik predsedstva s pisnim vabilom, katerega morajo člani predsedstva prejeti 1 teden pred sklicem seje predsedstva.
Za sklepčnost je potrebna navzočnost večine članov predsedstva. Sklep je sprejet z večino glasov navzočih članov predsedstva.
21. člen
Nadzorni odbor
Tričlanski nadzorni odbor izvoli skupščina izmed članov nadzornih odborov članic združenja za mandatno obdobje 4 let.
Nadzorni odbor, v skladu z veljavnimi predpisi, nadzoruje materialno in finančno poslovanje združenja in o tem poroča skupščini združenja.
Za imenovanje članov nadzornega odbora in samo delo nadzornega odbora se analogno uporabljajo določila zakona o samoupravi.
22. člen
Pred odločitvijo prenehanja združenja, o kateri lahko odloči le skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov skupščine, se opravi po predpisanem postopku izterjava vseh dolgov in poravnajo obveznosti združenja.
23. člen
Po prenehanju združenja se ostanek premoženja prenese na podobno združenje ali institucijo, ki opravlja sorodno dejavnost tako, da iz ostanka premoženja člani združenja ne morejo zahtevati nikakršnih pravic.
24. člen
Regijski sveti
V vsaki regiji deluje svet, ki je sestavljen iz tolikšnega števila članov, kolikor je število občin – članic združenja iz te regije.
V regijo so vključene občine, kot jih razvršča Statistični urad Republike Slovenije in so navedene v prilogi tega statuta.
Prvo konstitutivno sejo regijskega sveta skliče župan občine, ki ga pooblasti skupščina združenja.
24.a člen
Regijski svet vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta sami.
V odsotnosti predsednika regijskega sveta ga v vseh primerih zastopa namestnik predsednika, katerega prav tako izmed sebe izvolijo sami člani sveta.
Za izvolitev, razrešitev in odpoklic predsednika regijskega sveta in namestnika veljajo enaka pravila, kot so s tem statutom določena za izvolitev predsednika združenja in podpredsednika.
25. člen
Naloga regijskega sveta je, da predsedstvu združenja daje pripombe, predloge in pobude z vseh področij, ki po aktu o ustanovitvi sodijo v delokrog samega združenja.
25.a člen
Konstitutivno sejo regijskega sveta mora sklicati župan iz 5. člena teh sprememb in dopolnitev najkasneje v roku 30 dni od dneva izvolitve predsednika in blagajnika združenja na skupščini združenja.
25.b člen
Predsednik združenja mora sklicati novoizvoljeno predsedstvo najkasneje v roku 10 dni od dneva konstitutivne seje regijskega sveta.
Predsedstvo združenja je konstituirano s potrditvijo mandatov predsednikov regijskih svetov in izvolitvijo podpredsednika združenja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Spremembe in dopolnitve statuta so sprejete, ko je zanje glasovalo 2/3 članov združenja in veljajo z dnem njihovega sprejetja na skupščini.
27. člen
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko poda vsak član združenja ali posamezni organ združenja.
28. člen
Ta statut velja z dnem sprejetja na ustavni skupščini združenja in se od tega dne dalje tudi uporablja.
Predsednik
Združenja občin Slovenije
Anton Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost