Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4885. Združenje občin Slovenije, stran 10643.

Na podlagi določbe prvega odstavka 86. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/98) občine s sklepom občinskega sveta ustanovijo
Z D R U Ž E N J E
občin Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Z namenom in ciljem, da se predvsem manjše občine organizirano povežejo pri uveljavljanju svojih skupnih interesov v zvezi z oblikovanjem določenih predlogov oziroma rešitev na področju zakonodaje, finančne preblematike, varstva okolja, regionalizacije ter izvajanja drugih zadev, ki so javnega pomena in so v interesu teh občin, ustanavljajo občine Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: združenje).
2. člen
Združenje sodeluje z vsemi drugimi skupnostmi, zvezami in združenji, ki so ustanovljene v zvezi z reševanjem problematike položaja samoupravnih lokalnih skupnosti v Sloveniji.
Združenje pri svojem delu sodeluje tudi s strokovnimi, znanstvenimi in drugimi organizacijami in ustanovami.
Združenje sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami in organi nacionalnih združenj lokalnih skupnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime združenja je: Združenje občin Slovenije.
Sedež združenja je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Poslovno leto je koledarsko leto.
4. člen
Združenje deluje v interesu svojih članic, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem ustanovitvenim aktom in statutom združenja.
5. člen
Združenje ne opravlja nalog, ki bi bile v nasprotju z interesi njenih članic.
Združenje ne opravlja gospodarskih nalog z namenom pridobivanja dobička.
III. NALOGE ZDRUŽENJA
6. člen
Združenje za potrebe svojih članic opravlja predvsem naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja organiziranosti, dela, financiranja in drugih oblik dela in nalog v okviru samoupravnih lokalnih skupnosti;
– sodelovanje in zastopanje interesov članic združenja pri opredeljevanju posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko opravljajo v občini;
– sodelovanje in zastopanje članic združenja v odnosih do Državnega zbora, Državnega sveta, Vlade RS in pristojnih ministrstev ter drugih upravnih organov;
– organiziranje razprav, predavanj in drugih strokovnih srečanj v zvezi z uresničevanjem določene problematike aktualnih vprašanj v zvezi z uresničevanjem nalog in pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti;
– organiziranje strokovnega usposabljanja občinskih funkcionarjev in drugih strokovnih delavcev v občinski upravi;
– organiziranje javnega delovanja preko stikov z informacijskimi sredstvi in s tem seznanjanja strokovne in druge javnosti z obstoječimi problemi in delovanjem občin;
– uresničevanje skupnih interesov na področju organizacije poslovanja pogojev za učinkovito opravljanje in izvajanje nalog v okviru občine;
– oblikovanje skupnih projektov ter uresničevanje drugih skupnih interesov članic združenja.
7. člen
Združenje lahko opravlja dela tudi za druge naročnike, če ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z dejavnostjo združenja, vendar ne na škodo njenih članov.
Združenje lahko prenese posamezna dela iz svoje dejavnosti tudi na druge izvajalce, ki so sposobni zagotoviti kvalitetno izvedbo del in, če se s tem doseže racionalnejše in smotrnejše opravljanje dela.
IV. ORGANI ZDRUŽENJA
8. člen
Združenje je organizirano tako, da njegove naloge izvršujejo:
– skupščina
– predsedstvo,
– nadzorni odbor.
9. člen
Skupščina
Skupščino sestavljajo župani občin, ki so članice združenja.
Županu preneha mandat z nastopom novega, ki je bil izvoljen na njegovo mesto.
Vsak član združenja ima na skupščini en glas.
10. člen
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj polovica njenih članov.
Skupščina veljavno odloča in sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, razen o sprejemu statuta združenja, za sprejem katerega je potrebnih dve tretjini glasov vseh članov skupščine.
11. člen
Skupščina razpravlja in sprejema odločitve zlasti o:
– sprejemu statuta združenja,
– izvolitvi, razrešitvi in odpoklicu članov predsedstva,
– izvolitvi, razrešitvi in odpoklicu članov nadzornega odbora,
– sprejemu proračuna za tekoče leto in letnih računovodskih izkazil,
– določitvi zneska članarine in drugih dajatvah članov,
– prenehanju združenja in uporabi premoženja,
– sprejemu vseh drugih splošnih aktov in odločanju o drugih zadevah, če je tako določeno v statutu združenja.
12. člen
Predsedstvo
Predsedstvo je sestavljeno iz devetih članov, in sicer:
– predsednika,
– podpredsednika in
– sedem članov, ki morajo biti enakomerno zastopani z vsaj po enim članom iz vsakega območja.
13. člen
Člani predsedstva so izvoljeni za dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.
Mandat posameznega člana preneha z nastopom novega, ki je bil izvoljen na njegovo mesto.
14. člen
Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse druge posle, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine ali drugega organa združenja.
Združenje zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki jih izvoli skupščina.
15. člen
Pri sklepanju pravnih poslov mora predsednik ali podpredsednik ravnati kot dober gospodar ter po pravilih o vestnosti in poštenju upoštevati določbe statuta in sklepe skupščine.
16. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli skupščina za mandatno obdobje štirih let.
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje združenja.
V. SREDSTVA ZDRUŽENJA
17. člen
Združenje pridobiva za svoje delo sredstva:
– iz članarine,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, tem aktom in statutom združenja.
18. člen
Višino članarine določi za tekoče leto skupščina.
Članarina se določi v promilih, glede na višino prihodka članic združenja.
Skupščina določi članarino najkasneje do konca meseca marca tekočega leta.
19. člen
Članice združenja zagotavljajo sredstva za investicije na podlagi sprejetega investicijskega načrta, ki ga sprejme skupščina.
20. člen
Združenje je dolžno poslovati po temeljih dobrega gospodarjenja in je odgovorno za zakonitosti poslovanja.
Združenje je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi do višine letne članarine.
VI. PREHODNE DOLOČBE
21. člen
Združenje je ustanovljeno, ko ta akt sprejme najmanj deset občinskih svetov ustanoviteljic združenja.
22. člen
Skupščina na 1. redni seji sprejme statut združenja, izvoli in imenuje organe ter sprejme druge sklepe, ki so potrebni v zvezi s konstituiranjem in začetkom dela združenja.
23. člen
Za sklic 1. seje skupščine se pooblasti župana Občine Vodic, ki na podlagi prejetih sklepov občinskih svetov ustanoviteljic združenja, o sprejetju tega akta, skličejo sejo skukpščine.
Pooblaščeni župan opravi tudi vsa druga dela in naloge, ki so vezane na sklic skupščine in začetek samega dela združenja.
24. člen
Sklepi občinskih svetov o sprejemu sklepa o ustanovitvi Združenja občin Slovenije, so sestavni del akta o ustanovitvi združenja.
Oktober, 1998
Ustanovitelji:
Župan
Občina Beltinci
Jožef Kavaš l. r.
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l. r.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l. r.
Župan
Občine Naklo
Ivan Štular l. r.
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l. r.
Župan
Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar l. r.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l. r.
Župan
Občine Starše
Vili Ducman l. r.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.
Župan
Občine Žirovnica
Anton Dežman l. r.

AAA Zlata odličnost