Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4850. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kungota, stran 10592.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena pravilnika o mrliško pregledni službi (Uradni list SRS, 15/1973), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/98, 31/00, 33/00 - odl. ustavnega sodišča), ter 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 26. redni seji dne 25. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Kungota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališč na območju Občine Kungota.
Na območju Občine Kungota so naslednja pokopališča:
– pokopališče Jurij ob Pesnici,
– pokopališče Sp. Kungota,
– pokopališče Svečina in
– pokopališče Zg. Kungota.
2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v Občini Kungota opravlja koncesionar, na podlagi koncesijske pogodbe, ki traja praviloma 5 let.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
3. člen
Umrli praviloma leži v mrliški veži. Prevoz umrlega s kraja smrti in kraj, kjer leži, je dovoljeno samo s posebej prirejenim vozilom, s katerim razpolaga koncesionar.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi (pravilnik o mrliško pregledni službi Uradni list RS, št. 15/73).
4. člen
Način pokopa je lahko:
– klasični (pokop posmrtnih ostankov pokojnih v krsti)
– žarni (položitev žare s pepelom pokojnih)
– razsutje pepela pokojnega na posebej pripravljeno travno površino, ki je na vseh pokopališčih in se določi skupno s koncesionarjem.
Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi ali anonimni, skladno z voljo umrlega oziroma najbližjih sorodnikov.
Pokopi so vsak dan tudi ob nedeljah ter državnih in cerkvenih praznikih. V primeru dvodnevnih praznikov se pogreb opravi na drugi dan praznika.
Čas pogreba določi izvajalec pokopaliških storitev, v dogovoru s svojci in predstavnikom verske skupnosti, v poletnem času do 16. ure, v vročini do 17. ure, v zimskem obdobju do 15. ure. Kolikor predstavnik verske skupnosti zaradi vnaprej določenih obveznosti ne more ob teh urah, je lahko čas pogreba po dogovoru tudi ob drugih urah.
Na željo naročnika pogreba, da je pogreb na dela prost dan, ima izvajalec pravico obračunati del storitev (izkop-zasutje groba, pogrebno moštvo) po prazničnih urah.
Pri cerkvenih pogrebih se svojci umrlega morajo oglasiti v župnišču zaradi podatkov pokojnika, ki so potrebni za vpis v župnijsko mrliško knjigo
5. člen
Na pokopališčih Občine Kungota se pokopljejo pokojni ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso:
– ki so imeli stalno prebivališče v Občini Kungota.
– ki niso imeli stalnega prebivališča v Občini Kungota, vendar imajo na enem izmed pokopališč grob, oziroma če tako želijo njihovi svojci s prebivališčem v Občini Kungota ali če je bila taka želja pokojnega.
6. člen
Vse pokojne se praviloma polaga na mrtvaški oder v vežici.
Če pokop in pogrebne slovesnosti organizira lokalna skupnost, verska skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
7. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba ima javni značaj in globoko spoštovanje do pokojnih.
Če je bila želja pokojnega ali njegovih najbližjih svojcev, se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.
8. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare s posmrtnimi ostanki pokojnega iz mrliške veže ali drugega prostora.
Pogrebna svečanost poteka na krajevno običajen način ter po predhodnem sporazumnem naročilo pokojnikovih svojcev.
9. člen
Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
V primeru cerkvenega pogreba je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom in križ, za njima pa prapori.
Ob civilnem obredu je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom in za njo prapori.
V obeh primerih se lahko upošteva volja pokojnega oziroma njegovih ožjih svojcev.
V primeru, ko je pokojni tuji državljan, se na čelu sprevoda namesto državne zastave nosi črna zastava.
10. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci...) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
V primeru izstrelitve častne salve, kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja strelske enote.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
11. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča, evidenco grobov in oznako groba. Za izdelavo pokopališkega katastra mora poskrbeti upravljalec pokopališča.
12. člen
Vrstni red pokopov v posamezne grobove določa upravljalec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve pokopališča.
Zaradi racionalnega koriščenja prostora ni možno najetje novega družinskega groba za žarni pokop (enojni ali žarni).
13. člen
Na pokopališčih so naslednje vrste grobov:
– klasični (enojni, družinski, otroški),
– grobnice (novih grobnic po določbi 25. člena zakona ni dovoljeno graditi),
– žarni,
– prostor za razsutje pepela,
– grobišča.
14. člen
Dimenzije grobov:
– enojni (dolžina 200 cm, širina 100 cm),
– družinski (dolžina 200 cm, širina 200 cm),
razen na starih delih pokopališča, kjer se upošteva dejansko stanje.
Globina obeh vrst grobov je 180 cm, če dopuščajo geološki pogoji se lahko poglobijo do 250 cm).
– žarni grobovi (dolžina 100 cm, širina 80 cm, globina 50 cm).
– Pokop v obstoječe grobnice je možen samo v krsti s kovinskim vložkom ali s polaganjem žare.
– V mejah pokopališča so lahko območja za anonimne pokope ter oddelki za razsutje pepela.
Na teh območjih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na območju za razsutje pepela so imena pokojnih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
– Grobišča so prostori za skupen pokop in so določena z načrtom pokopališča. V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba. Opravi pa se tudi pokop ob morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojnih in izrednih razmerah.
15. člen
Ponoven pokop na isto stran grobnega polja je mogoč po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
16. člen
V vse vrste grobov je možen pokop z žaro, tudi pred potekom mirovalne dobe – 10 let.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
17. člen
Prostore za grobove daje v najem občina ali po njenem pooblastilu koncesionar.
Najemna pogodba mora biti pisna ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja in pooblaščenca,
– čas najema oziroma uporabe,
– vrsto in zaporedno številko groba,
– način plačevanja najemnine,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja groba,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti pogodbe.
18. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10 let, nakar se po preteku mirovalne dobe 10 let lahko podaljša.
Če se pogodba ne podaljša, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v 30 dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to občina oziroma po njenem pooblastilu izvajalec na najemnikove stroške, grobni prostor pa se odda drugemu najemniku.
Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobirati najemnino za grob enkrat letno, po veljavnem ceniku.
Cene za najemnino grobov in prostora za razsutje pepela se določi enkrat letno, na predlog župana občinski svet s posebnim sklepom.
Sredstva iz naslova grobnih najemnin se namensko porablja za vzdrževanje in razširitev obstoječega pokopališča.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČIH
19. člen
Pokopališče urejuje in vzdržuje upravljalec.
Njegove pravice in dolžnosti so:
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in neposredni okolici,
– organizira in nadzira dela na pokopališču,
– skrbi za urejenost vežice in njenega funkcionalnega prostora,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto pokopa,
– prijavlja kršitelje pokopališkega reda pristojnemu organu,
– zagotavlja redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča (odlagališča smeti in odpadkov, ograje, stopnice in poti v območju pokopališča, zagotavlja vodo za zalivanje...).
20. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vse odpadke odlagati na zato določena mesta oziroma v zabojnik za smeti.
Če je grob zanemarjen in je stanje nagrobnika takšno, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov, je upravljalec dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba.
Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi, opravi to upravljalec na stroške najemnika, grobni prostor pa lahko odda drugemu najemniku.
Vmesne prostore med grobovi ureja koncesionar, tako da so vsi enotnega videza.
21. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča. Pokopališki načrt mora vsebovati standarde hortikulturne urejenosti.
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje,
– odlaganje smeti in odpadkov izven zato določenega prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov o območju pokopališča,
– v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, zidarskih in drugih del na območju pokopališča,
– na pokopališču je prepovedan promet z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljala,
– brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, zidarskih, ključavničarskih in podobnih del,
– na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje in grmičevje samo z dovoljenjem upravljavca.
22. člen
Postavljanje spomenikov, spreminjanje ali odstranitev spomenikov.
Upravljalec daje na podlagi katastra pokopališča soglasje k postavitvi nagrobnih spomenikov, prav tako pa tudi ob spreminjanju ali odstranitvi obstoječih spomenikov. Soglasje se izdaja k velikosti nagrobnikov in k arhitektonski zasnovi, kar je posebej določeno s pokopališkim načrtom.
Če najemnik postavi nagrobnik, robnike ali krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s soglasjem upravljavca, mora ta obvestiti najemnika, da nepravilnost odpravi v 8 dneh po sprejetju obvestila.
Če najemnik teh nepravilnosti ne odpravi, jih odpravi upravljalec na stroške najemnika.
VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Nadzorstvom nad izvajanjem določil tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, katero obvešča upravljalec pokopališča ali občina.
24. člen
Z denarno kaznijo 100 točk oziroma 22.050 SIT, se kaznuje za ne spoštovanje
– najemniki grobov, ki le teh ne vzdržujejo redno in ti ogrožajo varnost drugih obiskovalcev pokopališča,
– kdor se nedostojno vede,
– kdor vodi živali na pokopališki prostor,
– kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva druga prevozna sredstva, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca.
Z denarno kaznijo 200 točk oziroma 44.100 SIT, se kaznuje za ne spoštovanje,
– kdor sadi in odstranjuje drevje oziroma grmičevje brez predhodnega dovoljenja upravljalca,
– kdor odlaga smeti in odpadke izven za to določenega prostora,
– odtujuje predmete s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov ali naprav na območju pokopališča,
– odlaga smeti, ki po svojem izvoru ne izhajajo iz pokopališča.
Z denarno kaznijo 400 točk oziroma 88.200 SIT, se kaznuje za ne spoštovanje
– kdor opravlja prevoze, kamnoseška dela, zidarska in podobna dela brez predhodnega dovoljenja,
– kdor poškoduje mrliško vežo, grobove, nasade in druge objekte in naprave na območju pokopališča.
Vrednost ene točke je en EURO, po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan obračuna.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Pesnica (MUV, št. 1/93).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/75-2002
Kungota, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost