Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002

Kazalo

4055. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, stran 8893.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 80. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 – popr.) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
1. člen
(1) Ta pravilnik določa rastlinske in živalske vrste, ki so ogrožene, in jih glede na stopnjo ogroženosti uvrsti v rdeči seznam.
(2) Ta pravilnik določa tudi nekatere ukrepe za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
2. člen
(1) Rdeči seznam je seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, razporejenih po kategorijah in podkategorijah ogroženosti.
(2) Kategorije ogroženosti so: izumrla vrsta, domnevno izumrla vrsta, prizadeta vrsta, ranljiva vrsta, redka vrsta, vrsta zunaj nevarnosti, neopredeljena vrsta in premalo znana vrsta.
(3) Podkategorije kategorij ogroženosti so navedene v seznamih iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
Lastnosti posameznih kategorij ogroženosti so:
– izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so bile na območju Republike Slovenije dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene na celotnem območju Republike Slovenije. Skrajšana oznaka te kategorije je Ex,
– domnevno izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila na območju Republike Slovenije znana, že daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so te vrste izumrle. Skrajšana oznaka te kategorije je Ex?,
– prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala. Skrajšana oznaka te kategorije je E,
– ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Skrajšana oznaka te kategorije je V,
– redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste. Skrajšana oznaka te kategorije je R,
– vrsta zunaj nevarnosti je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki na območju Republike Slovenije niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti. Skrajšana oznaka te kategorije je O,
– neopredeljena vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere se domneva, da so ogrožene na območju Republike Slovenije, vendar je na razpolago premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od kategorij ogroženosti iz druge do šeste alinee tega člena. Skrajšana oznaka te kategorije je I,
– premalo znana vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je na razpolago premalo podatkov za opredelitev ogroženosti. Skrajšana oznaka te kategorije je K.
4. člen
(1) Rdeči seznami rastlinskih in živalskih vrst, ki so prikazani po sistematskih skupinah, so kot priloge sestavni deli tega pravilnika:
1. rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta) je v prilogi 1,
2. rdeči seznam mahov (Bryophyta) je v prilogi 2,
3. rdeči seznam sesalcev (Mammalia) je v prilogi 3,
4. rdeči seznam ptičev gnezdilcev (Aves) je v prilogi 4,
5. rdeči seznam plazilcev (Reptilia) je v prilogi 5,
6. rdeči seznam dvoživk (Amphibia) je v prilogi 6,
7. rdeči seznam obloustk in rib (Cyclostomata & Pisces) je v prilogi 7,
8. rdeči seznam plaščarjev (Tunicata) je v prilogi 8,
9. rdeči seznam brezglavcev (Acrania) je v prilogi 9,
10. rdeči seznam črevoškrgarjev (Enteropneusta) je v prilogi 10,
11. rdeči seznam iglokožcev (Echinodermata) je v prilogi 9,
12. rdeči seznam ramenonožcev je v prilogi 12,
13. rdeči seznam mahovnjakov (Bryozoa) je v prilogi 13,
14. rdeči seznam kožekrilcev (Hymenoptera) je v prilogi 14,
15. rdeči seznam hroščev (Coleoptera) je v prilogi 15,
16. rdeči seznam metuljev (Lepidoptera) je v prilogi 16,
17. rdeči seznam mladoletnic (Trichoptera) je v prilogi 17,
18. rdeči seznam mrežekrilcev (Neuropteroidea) je v prilogi 18,
19. rdeči seznam stenic (Heteroptera) je v prilogi 19,
20. rdeči seznam ravnokrilcev (Orthopteroidea) je v prilogi 20,
21. rdeči seznam kačjih pastirjev (Odonata) je v prilogi 21,
22. rdeči seznam vrbnic (Plecoptera) je v prilogi 22,
23. rdeči seznam enodnevnic (Ephemeroptera) je v prilogi 23,
24. rdeči seznam strig (Chilopoda) je v prilogi 24,
25. rdeči seznam dvojnonog (Diplopoda) je v prilogi 25,
26. rdeči seznam pajkov (Aranea) je v prilogi 26,
27. rdeči seznam suhih južin (Opiliones) je v prilogi 27,
28. rdeči seznam višjih rakov (Malacostraca) je v prilogi 28,
29. rdeči seznam nižjih rakov (Entomostraca) je v prilogi 29,
30. rdeči seznam zvezdašev (Echiurida) je v prilogi 30,
31. rdeči seznam sipunkulidov (Sipunculida) je v prilogi 31,
32. rdeči seznam pijavk (Hirudinea) je v prilogi 32,
33. rdeči seznam maloščetincev (Oligochaeta) je v prilogi 33,
34. rdeči seznam mnogoščetincev (Polychaeta) je v prilogi 34,
35. rdeči seznam glist (Nematoda) je v prilogi 35,
36. rdeči seznam mehkužcev (Mollusca) je v prilogi 36,
37. rdeči seznam nitkarjev (Nemertina) je v prilogi 37,
38. rdeči seznam ožigalkarjev (Cnidaria) je v prilogi 38,
39. rdeči seznam vrtinčarjev (Turbellaria) je v prilogi 39,
40. rdeči seznam spužev (Porifera) je v prilogi 40,
41. rdeči seznam praživali (Protozoa) je v prilogi 41.
5. člen
(1) Za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst se izvajajo ukrepi varstva ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov.
(2) Ukrepi varstva iz prejšnjega odstavka se prednostno izvajajo glede tistih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so domnevno izumrle, prizadete, ranljive in redke.
6. člen
Ukrepi varstva ogroženih rastlinskih in živalskih vrst so neposredni ukrepi varstva ogroženih vrst in zavarovanja ogrožene vrste.
7. člen
Glede na stanje ogroženosti rastlinske in živalske vrste so za:
– izumrle vrste, če je izumrtje povzročil človek, zlasti primerni neposredni ukrepi varstva: ponovna naselitev osebkov, ki izvirajo iz populacije, s katero je bila iztrebljena populacija v preteklosti povezana, v primeru, ko so v okolju vzpostavljene življenjske razmere za preživetje ponovno naseljenih osebkov, in gojenje osebkov za ta namen;
– domnevno izumrle in prizadete vrste zlasti primerni neposredni ukrepi varstva: doselitev, fizična zaščita, ohranjanje in vzpostavljanje primernih mest za reprodukcijo, prehranjevanje, prezimovanje ter za zagotavljanje drugih pomembnih življenjskih faz;
– vse kategorije ogroženih vrst zlasti primerni neposredni ukrepi varstva: omogočanje primernih mest za reprodukcijo, prehranjevanje, prezimovanje ter za zagotavljanje drugih pomembnih življenjskih faz.
8. člen
Rastlinske vrste, ki so zavarovane z odlokom o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst (Uradni list SRS, št. 15/76), in živalske vrste, ki so zavarovane z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93, 61/93 – popr. in 69/00), se uvrstijo v kategorije ogroženosti v skladu z ugotovljeno stopnjo ogroženosti, vendar najmanj v kategorijo vrste zunaj nevarnosti.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09-8/01
Ljubljana, dne 9. avgusta 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti