Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3328. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava, stran 7832.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) se v četrtem odstavku 6. člena za besedo” Občina” doda besedilo: “lahko ustanovi z drugimi občinami interesne zveze in združenja,”, ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
2. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima volilne komisije, kot samostojne in neodvisne občinske organe, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbijo za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.”
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se beseda “dvaindvajset” nadomesti z besedo “triindvajset” in črta pika, doda vejica in besedilo “in en član predstavnik romske skupnosti”. V tretjem odstavku 15. člena se na koncu doda besedilo: “Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi mandatna doba članov občinskega sveta navedenih v zakonu.”
4. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “državljani” nadomesti z besedo “volivci”, drugi odstavek pa se sprememi tako, da se glasi: “Začetek in trajanje mandatne dobe župana določa zakon.”
5. člen
V prvem odstavku 37. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo župana in podžupana,”, dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea, doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: “Županu po zakonu preneha mandat, če je imenovan na funkcijo ali delo, ki ga določa zakon.”, dosedanji drugi odstavek postane tretji in temu ustrezno se preštevilčijo vsi ostali odstavki. V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti, se v drugem stavku besedi “in šesto” nadomestita s “, šesto in sedmo”, v dosedanjem osmem odstavku pa se v prvem stavku beseda “pete” nadomesti z besedo “šeste” in v dosedanjem osmem odstavku se beseda “drugem” nadomesti z besedo “tretjem”.
6. člen
V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postanejo drugi in tretji odstavek. V tretjem odstavku se črta pika in doda besedilo: “na predlog direktorja občinske uprave.”
7. člen
V 93. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je zanjo izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.”
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.