Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3313. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, stran 7812.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
O D L O K
za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem aktom Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in območje njenega izvajanja;
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar);
3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE IN OBMOČJE NJENEGA IZVAJANJA
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav skupne čistilne naprave ter izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v mestu Gornja Radgona in naseljih, ki so z javno kanalizacijo priključeni na skupno čistilno napravo (v nadaljevanju: čistilna naprava).
3. člen
Koncesija zajema:
– izgradnjo čistilne naprave po sistemu BOT (izgraditi, obratovati, predati);
– izvajanje javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije.
Koncesijo za izgradnjo čistilne naprave se izvede na podlagi prostorsko-izvedbene in projektno-tehnične dokumentacije koncesionarja, ki jo predhodno sprejme oziroma potrdi koncedent.
Koncesija za izvajanje javne službe zajema upravljanje s čistilno napravo, ki jo bo izgradil koncesionar.
Predmet koncesije je lahko tudi gradnja kanalizacijskega omrežja, če je to v interesu koncedenta in koncesionarja. V tem primeru koncesija zajema tudi upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajeni, ter upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo izgradil koncesionar.
4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne osebe, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo koncesioniran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda iz 2. in 3. člena tega odloka.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzorcij z določenim nosilcem ali kapitalska družba (v kateri je lahko udeležen tudi javni kapital), če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora poleg z javnim razpisom določenih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da ima zadostne izkušnje in reference pri projektiranju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju naprav;
– da izpolnjuje mednarodne standarde kakovosti na področju svoje dejavnosti;
– da izdela celovit projekt izgradnje čistilne naprave;
– da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije, za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za vzdrževanje sistema in zagotavlja kvalitetne storitve za končne uporabnike sistema;
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev končnih uporabnikov, pri tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na področju politike in kontrole cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji;
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva;
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje tretji osebi, občini ali državi;
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta in pogoje iz razpisne dokumentacije;
– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;
– da skrbi za vzdrževanje čistilne naprave za ves čas trajanja koncesije;
– da parafira predlog koncesijske pogodbe, da se strinja s pogoji koncedenta;
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
– pravico izgradnje čistilne naprave in komunalne infrastrukture za potrebe te (dovozna cesta, vodovod, elektrika, telefon);
– pravico izključnega upravljanja (izkoriščanja) in vzdrževanja objektov, ki jih zgradi;
– pravico oblikovati predloge svojih storitev, z upoštevanjem zakonov in uredb, ki urejajo področje koncesionirane javne službe in kontrole cen;
– pravico, da končnim uporabnikom zaračunava in od njih pobira storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (izstavljanje računov).
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Splošni pogoji za izgradnjo in izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe iz tega odloka so določeni v nadaljevanju tega člena:
Koncesionar:
– odkupi zemljišče za potrebe gradnje čistilne naprave, ki ostane v njegovi posesti, v lasti pa koncedenta;
– pripravi lokacijsko dokumentacijo in skupaj s koncedentom vodi postopke pri upravnem organu za pridobitev lokacijskega dovoljenja za čistilno napravo in komunalno infrastrukturo za potrebe te;
– prevzame projektiranje, izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in financiranje izgradnje čistilne naprave in vse potrebne komunalne infrastrukture za potrebe te na območju, ki ga zajema koncesija, skladno z zakonom o varstvu okolja, drugimi zakoni, podzakonskimi predpisi in standardi na tem področju;
– izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov, ki so na tem področju;
– upravlja objekte in naprave v skladu s pravili dobrega gospodarja;
– kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost;
– odvaja koncesijske dajatve;
– predloži letno poročilo o poslovanju;
– omogoči strokovni in finančni nadzor na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije;
– oblikuje cene v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi o kontroli cen in predpisi koncedenta;
– upošteva morebitne prioritete, ki jih sprejme koncedent;
– prevzame odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu ali drugim z izvajanjem koncesionirane javne službe;
– pri fazni izvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje objekta kot tehnološko zaokrožene celote ter predvidi vire financiranja za posamezno fazo.
Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda se podeli za dobo 25 let, vključno z dobo izgradnje.
Koncedent se odloči o podaljšanju koncesije za izvajanje dejavnosti glede na izkušnje, ki jih je imel s koncesionarjem.
Pravice in obveznosti koncedenta (občine) in koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi.
VI. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA
9. člen
Kot koncesionar je lahko ponudnik, ki izpolnjuje naslednja merila:
– ponudi ekonomsko najugodnejšo ceno storitve čiščenja odpadne vode na enoto – m3 odpadne vode in najugodnejšo koncesijsko dajatev,
– ponudi tehnično rešitev, kot jo bo zahteval koncedent v razpisni dokumentaciji,
– je finančno, tehnično in kadrovsko usposobljen ter ima tudi že reference na področju izvajanja koncesij pri enakih ali podobnih projektih v Sloveniji,
– ponudi tudi druge ugodnosti in rešitve, ki omogočajo koncedentu hitrejšo in lažjo izvedbo celotnega projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se sklene za dobo 25 let vključno s fazo izgradnje, ki traja največ 1,5 leta.
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili.
Koncesija traja, dokler ne nastopi eden od razlogov iz 41. in 42. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena, objekti neodplačno preidejo v last koncedenta.
Kolikor koncesijsko razmerje preneha pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija podeljena, objekti odplačno preidejo v last koncedenta v skladu s pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
VIII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
Viri financiranja za izgradnjo čistilne naprave so lastna sredstva koncesionarja. Viri financiranja so lahko tudi mednarodni in domači bančni krediti, nepovratna sredstva in državne subvencije, lastna sredstva koncedenta, prispevki uporabnikov, takse in davki, ter drugi viri občinskega in državnega proračuna.
Koncedent je soinvestitor izgradnje čistilne naprave v višini sredstev, ki jih zagotovi iz naslova lastnih sredstev, nepovratnih sredstev in subvencij države, taks in prispevkov.
Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva evropskih skladov, državnega proračuna ali koncedent vloži lastna sredstva, mora koncesionar predvideti del projekta, ki se bo financiral iz pridobljenih nepovratnih sredstev. V tem primeru se ta del projekta kot zaključena celota brez odškodnine izvzame iz koncesije.
Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne službe so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer po cenah in normativih, odobrenih s strani koncedenta, ter drugi viri, določeni z zakonom in občinskimi akti. Koncesionar je dolžan zagotavljati gospodarsko javno službo na dolgi rok z najnižjimi stroški, oziroma pri dani ceni zagotavljati višjo raven javne službe.
12. člen
Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način obračuna plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
Koncesijska dajatev se lahko plačuje tudi v fiksnem – enkratnem znesku v odvisnosti od vrednosti investicije.
V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja obvezne javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov tudi odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
13. člen
Koncesija bo v skladu s 36. in 37. členom zakona o gospodarskih javnih službah in zakonom o javnih naročilih podeljena na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati navedbe o predmetu koncesije, pogojih za koncesijo, elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis, začetku in trajanju koncesije, zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik, roku za prijavo, roku za izbor koncesionarja, roku v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru in o odgovorni osebi za dajanje informacij.
Postopek za javni razpis in izbor koncesionarja opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi. Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor in opravljati druge investitorske posle.
14. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da glede na javni interes, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
15. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Gornja Radgona.
Župan o poteku koncesije in o sklenitvi koncesijske pogodbe obvešča občinski svet.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe opravlja občinska uprava oziroma po županu pooblaščena strokovna oseba ali institucija.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata,
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti,
– zaradi ponovljenih (in dokazanih) grobih kršitev zakonskih predpisov in določil tega odloka,
– če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
– če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od dovoljenih,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– v drugih primerih, ki jih ugotovi občinski svet koncedenta.
Koncedent mora dati koncesionarju primeren rok za odpravo kršitev.
XII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
21. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju vso pomoč za sprejem ustreznih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilne naprave ter za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
22. člen
Koncedent bo v primeru, ko z lastniki ali uporabniki prostora ne doseže dogovor za izgradnjo čistilne naprave, predlagal postopek razlastitve za potrebe upravičene služnosti za izgradnjo čistilne naprave.
23. člen
Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat na leto obravnavati delo koncesionirane javne službe ter v primeru potrebe sprejeti ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvajanje.
24. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
Rok, v katerem bo koncesionar pričel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti po tem odloku, in način prevzema javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.
XIII. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05-08/2002-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost