Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3230. Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A), stran 7581.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
Št. 001-22-92/02
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-A)
1. člen
V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99 – ZNIDC, 54/2000 – ZKme, 68/2000 – odločba US, 27/2002 – odločba US in 58/2002 – ZMR-1) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
“V smislu tega zakona je kmet fizična oseba:
– ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačen uporabnik kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka;
– ki je morski ribič in je kot fizična oseba imetnik stalnega ribolovskega dovoljenja za ribolov v ribolovnem morju Republike Slovenije in iz ribiških dejavnosti, ki jo opravlja sama ali s pomočjo drugih, pridobiva pomemben del dohodka;
– ki je družinski član osebe iz prve in druge alinee, če opravlja kmetijsko ali ribiško dejavnost na kmetiji oziroma ribiški kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to ustrezno usposobljena. Kmetijska dejavnost se šteje za glavno dejavnost, če pridelek oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje;
– ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;
– ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za katera verjetno izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena.
Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti, to so vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti, se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.
Kmet mora imeti najmanj poklicno kmetijsko izobrazbo ali opravljen preizkus znanja iz kmetijstva po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja oziroma jo namerava opravljati.
V smislu tega zakona je kmetijska organizacija gospodarska družba, kmetijska zadruga ali druga pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost, za katero potrebuje kmetijska zemljišča, in izpolnjuje druge predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma pravna oseba kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota, v kateri leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga fizična oseba obdeluje oziroma organizacija uporablja.
Predpise, s katerimi se določijo podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kmetijske organizacije, ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja, izda minister, pristojen za kmetijstvo.“
2. člen
V 111. členu se v prvem odstavku besedilo “občan, ki se je štel“ nadomesti z besedilom “fizična oseba, ki se je štela“.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/89-1/66
Ljubljana, dne 10. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti