Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2929. Odlok o gospodarskih javnih službah, stran 6358.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja na območju Mestne občine Kranj.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce,
– urejanje zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– vzdrževanje občinskih cest.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– oskrba s plinom,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč.
III. NAČIN IZVAJANJA
4. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zagotavljajo v naslednjih oblikah:
V javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost, ter urejanje pokopališč,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti in površin za pešce,
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javnih parkirišč.
Z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava:
– urejanje javne razsvetljave,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– oskrba s plinom.
5. člen
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in javnim podjetjem, ureja pogodba o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav ter ustrezen odlok o javnem podjetju.
6. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, in izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Uprava Mestne občine Kranj na podlagi javnega razpisa z odločbo določi koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe iz 2. točke 4. člena tega odloka.
7. člen
Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko Mestna občina Kranj z odlokom neposredno prenese v upravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost, ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.
8. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja uprava Mestne občine Kranj. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v javnem podjetju, na podlagi koncesije ali na podlagi javnih kapitalskih vložkov),
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi splošni akti, ki urejajo dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb.
9. člen
Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.
10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom,
– s sredstvi proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali oseb zasebnega prava, ki izvajajo javno službo,
– iz drugih virov.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lahko Svet mestne občine Kranj ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.
12. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni, glede na vrsto in lego, izdelati in vzdrževati katastre infrastrukturnih objektov, naprav, omrežij ter mobilnih in drugih sredstev, ki so skladno s predpisi namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj.
13. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 70/94).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0112/2002-46/01
Kranj, dne 26. junija 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost