Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2888. Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 6290.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za označevanje in vrsto podatkov o hranilni vrednosti živil, ki so namenjeni končnemu potrošniku. Pravilnik se uporablja tudi za živila, namenjena za oskrbo restavracij, bolnišnic, menz in drugih obratov javne prehrane (v nadaljnjem besedilu: obrati javne prehrane) in za označevanje hranilne vrednosti živil za posebne prehranske namene.
Ta pravilnik se ne uporablja za mineralne vode in druge vode, namenjene za prehrano ljudi, ter dopolnila oziroma dodatke dnevni prehrani.
2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– označevanje hranilne vrednosti pomeni vsak podatek, naveden na nalepki, ki se nanaša na:
1. energijsko vrednost;
2. naslednje hranilne snovi:
– beljakovine,
– ogljikove hidrate,
– maščobe,
– vlaknine,
– natrij,
– vitamine in minerale, prisotne v znatnih količinah, navedenih v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika;
– izjava o hranilni vrednosti pomeni kakršnokoli predstavitev ali sporočilo potrošniku, ki navaja, predlaga ali nakazuje, da ima določeno živilo posebne hranilne lastnosti zaradi spremenjene energijske vrednosti, ki jo živilo:
– zagotavlja,
– zagotavlja v večji ali manjši meri,
– ne zagotavlja,
in vsebnost hranilnih snovi, ki jih živilo:
– vsebuje,
– vsebuje v večjih ali manjših količinah
– ne vsebuje;
Navajanje kakovosti ali količin posameznih hranilnih snovi ali sestavin v živilu se ne šteje kot izjava o hranilni vrednosti.
– beljakovina pomeni vsebnost beljakovine, ki je izračunana po formuli: beljakovina = celoten dušik po Kjeldahlu x 6,25;
– ogljikov hidrat pomeni katerikoli ogljikov hidrat, ki ga metabolizira človek, vključno s polioli;
– sladkorji pomeni vse monosaharide in disaharide, ki jih vsebujejo živila, razen poliolov;
– maščoba pomeni vse lipide, vključno s fosfolipidi;
– nasičene maščobne kisline pomeni maščobne kisline brez dvojne vezi;
– enkrat nenasičene maščobne kisline pomeni maščobne kisline z eno cis dvojno vezjo;
– večkrat nenasičene maščobne kisline pomeni maščobne kisline s cis – cis metilen prekinjenimi dvojnimi vezmi;
– vlaknina pomeni snov rastlinskega ali živalskega izvora, ki jo endogeni encimi v prebavnem traktu ne hidrolizirajo, ki se določi na podlagi opredeljene analitske metode;
– povprečna vrednost pomeni vrednost, ki najbolje predstavlja količino hranilne snovi v živilu in ki upošteva količino hranila v živilu glede na sezonske spremembe, način prehrane in druge dejavnike, zaradi katerih se lahko spreminja dejanska vrednost.
3. člen
Označevanje hranilne vrednosti živil ni obvezno.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je označevanje hranilne vrednosti obvezno, če se proizvajalec pri predstavitvi ali oglaševanju živila z izjavo o hranilni vrednosti živila sklicuje na posebno hranilno lastnost živila.
4. člen
Dovoljene izjave o hranilni vrednosti živila so le tiste, ki se nanašajo na energijsko vrednost, hranilne snovi in snovi, ki spadajo v oziroma so sestavni del hranilnih snovi iz 2. člena tega pravilnika.
Minister, pristojen za zdravje, lahko prepove, omeji ali dovoli izjave o hranilni vrednosti živil, ki se nanašajo na hranilne snovi in na druge snovi v živilu, ki niso opredeljene v 2. členu tega pravilnika.
5. člen
Če je na živilu oznaka o hranilni vrednosti, morajo biti podatki o hranilni vrednosti navedeni v naslednjem vrstnem redu in v obsegu, predpisanem v skupini 1 ali skupini 2:
Skupina 1
(a) energijska vrednost;
(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob.
Skupina 2
(a) energijska vrednost;
(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov, sladkorjev, maščob, nasičenih maščobnih kislin, vlaknin in natrija.
6. člen
Če je na živilu navedena izjava o hranilni vrednosti, ki se nanaša na sladkorje, nasičene maščobne kisline, vlaknine ali natrij, mora prikazana informacija zagotoviti podatke o hranilnih snoveh iz skupine 2 prejšnjega člena.
7. člen
Označevanje hranilne vrednosti živil lahko vključuje tudi navedbo količin ene ali več naslednjih snovi:
– škroba,
– polioliov,
– enkrat nenasičenih maščobnih kislin,
– večkrat nenasičenih maščobnih kislin,
– holesterola,
– katerekoli rudninske snovi ali vitamina, naštetega v prilogi, ki jo živilo vsebuje v večjih količinah, kot je določeno v prilogi.
Označevanje snovi, ki spadajo v eno od kategorij hranilnih snovi, navedenih v prejšnjem odstavku in 5. členu tega pravilnika ali ki so njen sestavni del, je obvezna, če se proizvajalec sklicuje z izjavo o hranilni vrednosti na posebno lastnost živila.
Če je v oznaki hranilne vrednosti navedena količina večkrat nenasičenih in enkrat nenasičenih maščobnih kislin in delež holesterola, je obvezno navesti še količino nasičenih maščobnih kislin, objava katerih pa v tem primeru ne predstavlja izjave o hranilni vrednosti kot to določa drugi odstavek tega člena.
8. člen
Energijsko vrednost živila, ki je označena, se izračuna z uporabo naslednjih faktorjev pretvorbe:
-----------------------------------------------------------------
ogljikovi hidrati (razen poliolov)   17 kJ/g      4 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
polioli                10 kJ/g     2,4 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
beljakovine              17 kJ/g      4 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
maščobe                37 kJ/g      9 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
alkohol (etanol)            29 kJ/g      7 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
organske kisline            13 kJ/g      3 kcal/g
-----------------------------------------------------------------
9. člen
Označbe energijske vrednosti in vsebovanih hranilnih snovi ali njihovih sestavin morajo biti numerične. Uporabljajo se naslednje merske enote:
-----------------------------------------------------------------
energija                kJ in kcal
-----------------------------------------------------------------
beljakovine
ogljikovi hidrati
maščobe                grami (g)
vlaknine (vlakna)
natrij
-----------------------------------------------------------------
holesterol               miligrami (mg)
-----------------------------------------------------------------
vitamini in rudninske snovi      enote, navedene v prilogi
-----------------------------------------------------------------
Podatke o hranilni vrednosti je potrebno navajati na 100 g ali 100 ml živila. Podatke je možno navesti na nalepki tudi kot podatke v priporočeni porciji ali posamezni porciji pod pogojem, da je navedeno število porcij, ki se nahajajo v embalažni enoti.
Na označbah morajo biti navedene količine hranil, ki se nahajajo v živilu, ki je v prometu. Kjer je to primerno oziroma potrebno, se lahko ti podatki nanašajo na živilo, pripravljeno po navodilu proizvajalca in primerno za neposredno uživanje.
Pri podatkih o vitaminih in rudninskih snoveh, je potrebno navesti količino vitaminov in rudninskih snovi tudi kot odstotek priporočenega dnevnega vnosa (RDA), navedenega v prilogi.
Kjer so označeni sladkorji, polioli in škrob, mora tovrstna oznaka slediti takoj za oznako vsebnosti ogljikovih hidratov, na naslednji način:
– ogljikovi hidrati               g
od teh:
– sladkorji                   g
– polioli                    g
– škrob                     g
Kjer je označena količina in vrsta maščobne kisline in holesterola, mora ta oznaka slediti takoj za navedbo celotne količine maščob na naslednji način:
– maščoba                    g
od te:
– nasičene maščobne kisline           g
– enkrat nenasičene maščobne kisline       g
– večkrat nenasičene maščobne kisline      g
– holesterol                  mg.
Označene vrednosti morajo predstavljati povprečne vrednosti, ki temeljijo na:
(a) analizah živila, ki jih je opravil proizvajalec;
(b) izračunu znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin živila;
(c) izračunu iz podatkov, navedenih v mednarodnih ali nacionalnih tablicah o hranilni vrednosti živil. Vir podatkov mora biti v navedeni oznaki.
Če se pri uradnem nadzoru živil ugotovi, da obstajajo razlike med označenimi vrednostmi glede na analitske rezultate uradno laboratorijsko preskušenega vzorca živil, poda mnenje o odstopih ustrezna strokovna služba.
10. člen
Podatki o hranilni vrednosti živila, v skladu s tem pravilnikom, morajo biti predstavljeni skupno, v numerični obliki kot preglednica, če to dopušča prostor glede na velikost predpakirane enote živila. Kjer prostor tega ne dopušča, je potrebno prikazati podatke linearno.
Podatki morajo biti navedeni v slovenskem jeziku, natisnjeni na vidnem mestu s čitljivimi in obstojnimi črkami.
Navedbe podatkov so dovoljene tudi v drugih jezikih.
11. člen
Če živilo, dano v promet končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane, ni predpakirano ali če se živilo pakira ob prodaji na zahtevo kupca ali če se predpakirano živilo ob prodaji končnemu potrošniku prepakira, oznaka hranilne vrednosti ni potrebna.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora proizvajalec oziroma prodajalec na zahtevo kupca oziroma končnega potrošnika posredovati pisno podatke o hranilni vrednosti živila.
12. člen
Živila, ki so v prometu in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom do 30. novembra 2002.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-46/2002
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA

Vitamini in rudninske snovi, ki so lahko označeni in njihovi
priporočeni dnevni vnosi (RDA)
 
-----------------------------------------------------------------
Vitamin A µg         800   Vitamin B12 µg      1

Vitamin D µg          5   Biotin mg       0,15

Vitamin E mg          10   Pantotenska kislina mg  6

Vitamin C mg          60   Kalcij mg        800

Tiamin mg           1,4   Fosfor mg        800

Riboflavin mg         1,6   Železo mg        14

Niacin mg           18   Magnezij mg       300

Vitamin B 6 mg         2   Cink mg         15

Folacin (folna kislina) µg  200   Jod µg         150
-----------------------------------------------------------------
 
Če živilo v 100g ali 100 ml oziroma v enoporcijskem pakiranju 
vsebuje več kot 15% RDA za navedene posamezne vitamine ali
rudninske snovi, se njihova količina lahko označi kot del oznake
o hranilni vrednosti živila.

AAA Zlata odličnost