Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

834. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šentjernej, stran 1357.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 15. in 106. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 20. redni seji dne 1. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Šentjernej “ŠENTJERNEJSKO GLASILO“ in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov Občine Šentjernej v uradnem glasilu občine.
2. člen
Izdajatelj glasila “ŠENTJERNEJSKO GLASILO“ je Občina Šentjernej, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice v skladu z zakonom in tem odlokom.
3. člen
Naslov uredništva glasila je: “ŠENTJERNEJSKO GLASILO“, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
4. člen
Glasilo izhaja mesečno oziroma po potrebi, lahko pa izide kot dvojna ali izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Šentjernej.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
6. člen
Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine Šentjernej, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Šentjernej, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin.
7. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Šentjernej, občinska uprava, politične stranke, skupnosti, društva, organizacije ter občani.
III. UREDNIŠKI ODBOR
8. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike izvaja Občinski svet občine Šentjernej.
9. člen
Uredniški odbor ima pet članov, ki svoje delo upravljajo nepoklicno. Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Šentjernej na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predlagajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Šentjernej odgovornega urednika in pomočnika odgovornega urednika.
10. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
11. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov uredniškega odbora preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
Občinski svet lahko celotno uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj dveh članov občinskega sveta.
12. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v glasilu.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
13. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika ali člana uredništva, obvezno pred izdajo posamezne številke.
Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.
14. člen
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja.
15. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslovanju glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Šentjernej.
16. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve za glasilo opravlja uredniški odbor, občinska uprava pa pri tem sodeluje v okviru svojih pristojnosti.
17. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi s posebnim aktom, ki ga predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejme pa ga Občinski svet občine Šentjernej.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
18. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.
19. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
20. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora,
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– nadomestilo za delo članov uredniškega odbora,
– drugo stroški, ki so neposredno povezani s pripravo, urejanjem in izdajanjem glasila.
21. člen
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računovodska služba Občine Šentjernej.
Predlagatelj finančne realizacije za glasilo sta odgovorni urednik in pomočnik odgovornega urednika, odredbodajalec pa župan občine.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem opravlja Nadzorni odbor Občine Šentjernej.
22. člen
Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila sklene župan na osnovi razpisa in na predlog uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.
V. OBJAVA ČLANKOV PRED VOLITVAMI
23. člen
Če stranka, oziroma kandidat, na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva.
25. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi Občinski svet občine Šentjernej na predlog uredniškega odbora glasila.
26. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-226/2001
Šentjernej, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost