Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

790. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Horjul, stran 1302.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US ter 70/00) je Občinski svet občine Horjul na 21. seji dne 1. 2. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Horjul
1. člen
V statutu Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99) se v 8. členu dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:
»Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
Drugi stavek 20. člena se spremeni tako, da glasi: »Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
V prvem odstavku 38. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki glasi: »Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
4. člen
Za poglavjem IV. Ožji deli občine, doda nov 56.a člen, ki glasi:
»Občina nima ustanovljenih ožjih delov občine.«
5. člen
57. člen se spremeni v celoti tako, da glasi:
»Zaradi zagotovitve opravljanja javnih zadev občinski svet z odlokom ustanovi vaške odbore, kot posvetovalna telesa.
Vaški odbori se ustanovijo po območjih, ki zajemajo posamezna naselja v celoti: Horjul, Vrzdenec, Koreno nad Horjulom, Samotorica, Lesno Brdo-del, Ljubgojna, Zaklanec, Podolnica in Žažar.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog zbora občanov posameznih območij ali posameznikov.
Vaški odbori imajo pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na posamezno območje.«
6. člen
V 59. členu se šesta alinea spremeni tako, da glasi:
»– dajejo predloge občinskemu svetu za imenovanje in razrešitev članov vaških odborov.«
7. člen
Tretji odstavek 72. člena se spremeni tako, da glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini ali delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.«
8. člen
123. člen se spremeni v celoti tako, da glasi:
»Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Mesta Ljubljane, Občine Vič-Rudnik in Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 96/2001
Horjul, dne 6. februarja 2001.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost