Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001

Kazalo

5179. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kungota, stran 11675.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 21. redni seji dne 3. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kungota
1. člen
V statutu Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) se v 9. členu za drugim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
V zadnji alinei 16. člena se črta besedica »ta«.
3. člen
V 30. členu se v zadnji alinei črta besedica »ta«.
4. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 79. člena in se nadomesti s besedilom:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka v občini oziroma delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel, je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali«.
5. člen
V prvem odstavku 89. člena se črta beseda »lahko«.
6. člen
V 92. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev posameznih naselij, lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom«.
7. člen
V četrtem odstavku 93. člena se črta drugi stavek.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2001-2
Kungota, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.