Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2918. Pravilnik o podelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Občini Medvode, stran 5673.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 88. ter 93. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 21. seji, dne, 19. 6. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o podelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, obliko in pogoje za podelitev subvencij po programu urejanja kmetijskih zemljišč ter postopke za njihovo uveljavljanje na območju Občine Medvode.
2. člen
Sredstva za subvencije se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Medvode za tekoče leto. To so namenska sredstva, pridobljena iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, ki se vplačujejo na žiro račun občine.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
a) agromelioracije, komasacije na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih,
b) urejanje pašnikov,
c) agromelioracije – trajni nasadi, obnova in postavitev novih,
d) programi namakanja in izgradnje vodnih kali,
e) izboljšanje vodnega režima,
f) drugi nameni, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
4. člen
Upravičenci do subvencij iz 3. člena tega pravilnika so fizične osebe in pravne osebe, ki imajo obdelovalne površine na območju Občine Medvode in imajo stalno prebivališče na območju Občine Medvode. Upravičenec mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja za posege v prostor.
5. člen
Subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev v določeni višini za posamezne pomene.
6. člen
Višina dodeljenih subvencij znaša:
– do 50% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na kmetijskih obdelovalnih površinah oziroma največ 300.000 SIT na ha obdelovalne površine,
– do 65% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na pašnih površinah,
– do 50% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na trajnih nasadih,
– do 50% od vrednosti posameznega programa za namakanje in izgradnjo vodnih kali,
– do 50% od vrednosti posameznega programa za izboljšanje vodnega režima,
– do 50% od vrednosti drugih programov, ki so opredeljeni v 3. členu.
7. člen
A) Agromelioracija na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih
Subvencije so namenjene za manjša zemeljska dela v smislu povečanja proizvodnih kapacitet in zaokrožitev površine za kmetijska gospodarstva (poljedeljske in živinorejske kmetije) z nad 3 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč ter za kmetijska gospodarstva (sadjarske in vrtnarske kmetije z nad 1 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč):
– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, drobljenje in odstranjevanje kamenja.
B) Urejanje pašnikov
Subvencije so namenjene za ureditev in obnovo pašnih površin z optimalnim izkoriščanjem naravnih danosti na pašnih površinah nad 3 ha:
– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja,
– graditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno električno ograjo,
– ureditev napajališč za živino, vključno z ureditvijo virov pitne vode.
C) Agromelioracija – obnova in postavitev trajnih nasadov
Subvencije so namenjene za izboljšanje fizikalnih lastnosti tal, obnovi in postavitvi trajnih nasadov najmanjše površine 0,2 ha:
– globoko oranje,
– ograja in opore.
D) Namakanje
Subvencije so namenjene za sofinanciranje nakupa namakalnih sistemov in izgradnji vodnih kali:
– namakalna oprema,
– vodne kali: izkop, polaganje folije, zavarovanje dostopa do kali (postavitev ograje).
E) Izboljšanje vodnega režima
Subvencije so namenjene za:
– čiščenje terciarnih in sekundarnih melioracijskih jarkov ter drenažnih cevi na melioracijskih območjih,
– drenaža oziroma osuševanje kmetijskih površin,
– vodne vrtine.
8. člen
Sredstva za subvencijo po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javne objave, ki jo s sklepom sprejme župan. Javna objava se objavi v medijih.
9. člen
Javni razpis oziroma javna objava vsebuje:
– skupni znesek sredstev namenjenih za subvencije,
– namene za katere se subvencije dodeljujejo,
– pogoji pod katerimi se dodeljujejo,
– rok za prijavo na razpis.
10. člen
Rok za prijavo na javno objavo je 30 dni od dneva objave.
11. člen
Prispele vloge na razpis bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnika kmetijske svetovalne službe.
Pri delu komisije lahko sodeluje predsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ali član Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo s pooblastilom predsednika. Komisija pripravi predlog o izbiri, ki ga sprejme župan. Sklep se vroči vsem prosilcem, najpozneje v 30 dneh po izbiri.
II. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in prejemnikom subvencij se uredijo s pogodbo. Izpolnjevanje pogodb preverja komisija iz 11. člena.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 320-22/01
Medvode, dne 19. junija 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost