Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2917. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode, stran 5672.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 88. ter 93. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 21. seji dne 19. 6. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen in oblika dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu na področju Občine Medvode.
2. člen
Višino in razporeditev sredstev za program kmetijstva določi Občinski svet občine Medvode z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja odbora za kmetijstvo in gozdarstvo določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Medvode se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove dostopnosti,
– spodbujanje okolju prijaznih dejavnosti in racionalnejšo proizvodnjo, analiz krme in zemlje ter testiranje škropilnic, sejalnic,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– usmerjanje razvojno naložbenih dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– druge ukrepe za razvoj kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Medvode in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine Medvode.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot subvencije, regresi in premije.
6. člen
Upravičenci pridobijo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v medijih:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave v medijih in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje.
7. člen
O dodelitvi sredstev odloča župan. Župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev na podlagi mnenja, ki ga pripravita KZ Medvode in kmetijska svetovalna služba. Potrebno dokumentacijo dostavijo upravičenci na blagajno Hranilno kreditne službe Medvode in v Kmetijsko svetovalno službo.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Oddelek za proračun in finance Občine Medvode. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
9. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode za: plačila storitev, subvencije in premije v kmetijstvu, investicijske odhodke.
1. PLAČILA STORITEV
Posebne strokovne naloge svetovalne službe:
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj in raziskovalnih nalog na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske svetovalne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi za dodelitev sredstev.
Analiza zemlje in krme:
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, analiza zemlje pa zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračunavanje gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun in seznam upravičencev s številom vzorcev. Občina Medvode financira 100% ceno opravljene storitve.
Testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav ipd.:
Namen: testiranje omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja (kmetijska svetovalna služba) na osnovi dodeljenih prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter poročila o opravljenem testiranju. Občina Medvode financira del cene opravljene storitve.
Analiza na somatske celice v mleku:
Namen: analiza vzorcev mleka na število somatskih celic iz rej A kontrole
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja (kmetijska svetovalna služba) na osnovi dodeljenih prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter poročila o opravljenem testiranju. Občina Medvode financira del cene ali celotno ceno opravljene storitve.
2. SUBVENCIJE IN PREMIJE V KMETIJSTVU
2.1. Rastlinska proizvodnja
Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov:
Namen: spodbujati zavarovanje pridelkov za primer naravnih ujm: toča, poplava, suša.
Pogoj za pridobitev sredstev je dokazilo o zavarovanju kmetijskih pridelkov. Občina Medvode sofinancira del zavarovalne premije.
2.2. Živinoreja
Sofinanciranje osemenjevanja govejih plemenic:
Namen: zvišati kvalitetni nivo z selekcijo pasem – mlečna proizvodnja in mesne pasme.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo direktno na osnovi pogodbe med občino in Veterinarskim zavodom Ljubljana. Občina Medvode sofinancira 30% vrednosti – nižinske kmetije, 100% vrednosti – hribovske kmetije.
Sofinanciranje osemenjevanja kobil:
Namen: spodbujati konjerejo.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi veterinarskega potrdila o brejosti. Občina Medvode sofinancira del stroškov osemenjevanja kobil.
Sofinanciranje zavarovanja krav:
Namen: spodbujati zavarovanje plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo o zavarovanju (zavarovalna polica), ki mora biti predložen najkasneje do roka, ki je določen na seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Občina Medvode sofinancira del zavarovalne vrednosti.
Regres za nakup licenciranih plemenskih ovnov, bikov, kozlov in merjascev za naravni pripust:
Namen: Spodbujati nakup licenciranih plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnosti.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi dokumentacije (računa, testiranja živali). Občina Medvode dodeljuje sredstva v višini 50% nabavne vrednosti živali.
Regres za zdravljenje čebeljih družin:
Namen: zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se uveljavljajo preko čebelarskega društva, ki mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za subvencije. Občina Medvode subvencionira del sredstev vrednosti zdravljenja.
3. INVESTICIJSKE ODHODKI
Župan vsako leto določi program investicij in razvojnih projektov ter način uporabe proračunskih sredstev v ta namen na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V primeru morebitnega ostanka ali primanjkljaja sredstev na posameznih postavkah, se le-ta prerazdelijo za druge namene, določene po tem pravilniku.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2001 dalje.
12. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 45/97).
Št. 320-21/01
Medvode, dne 19. junija 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost